fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

Ha még nem tudtad volna...ez történt Tiszaeszláron Solymosi Eszterrel is!!! 

 

Kérd Hangosan:

Jézus Krisztus nevében kérem, hogy az Isten akarata teljesedjen ki a zsidóság egész létére, szokásaikra, minden negatív tulajdonságukra és az általuk kiváltott hatásokra is. A múltban, a jelenben és a jövőben is!

 

Úgylegyen! Úgylegyen! Úgylegyen!

Egy újabb adalék a "kiválasztott fajról"...!

Add tovább, hogy más is tudja meg...!   

Most kell vigyázni a kicsi goj lányokra, mert ilyenkor visz el egyet-egyet közülük a shakhter, hogy a vérét vegye...

Ki sejti, hogy milyen őseredetű tanításokon alapszik a zsidó bosszú? 

 

Ki tudja, hogy mit jelent a Purim ünnepe? Ki látta már a Purim ünnepet? Ki látta már a zsinagógákban lerészegedő zsidókat, akik egyébként antialkoholisták, de akiknek ezen a napon vallási kötelességük, hogy berúgjanak.

 

Purim-karnevál Izraelben

Ki tudja a "bibliaolvasó" nemzsidók közül, hogy a zsidóság a Purimot a világtörténelem egyik legnagyobb tömeggyilkosságának emlékezetére ünnepli ma is, mint örömünnepet?!

 

Több mint kétezer-háromszázötven éve már az első Purimnak, de Mordeháj és Eszter királynő utódjai még mindig megsütik a Juda oroszlánjával ékesített kalácsokat. A zsidó férfiak még mindig lerészegednek Ádár hónapjának tizennegyedik napján a bor és bosszú mámorától.

 

És a zsinagógákban, mikor Eszter királynő könyvét olvassák, a kaftánok zsebéből mindig előkerülnek a Hámán-botok, amelyekkel a hívő zsidónak szimbolikusan a templom padjára kell ütni, valahányszor Ahasvérus kincstartójának neve előfordul a szövegben.

 

Kétezer-háromszázötven év múltán is egy nép kollektív bosszúja, olthatatlan gyűlölete sújt le arra, aki Ábrahám szent magjára akarta emelni kezét. A keleti zsidóság zsinagógáiban bortól, pálinkától szédült zsidók tántorognak ezen a napon. Belzben, Sadagorában palesztinai táncosnők járják a buja keleti táncokat. A tömeggyilkosságnak, bosszúnak szép ünnepe ez.

 

- Nézzük, mire tanítja a zsidóságot Eszter királynő könyve? Mi történt az első Purimkor?

 

Eszter könyvének tanúságtétele szerint Ahasvérus perzsa király megharagudott perzsa származású feleségére és új asszonyt keresett magának. Az új királynőt a Babilonba hurcolt zsidó lányok között találták meg. Eszter a királynak és környezetének nem árulta el származását, sem nemzetiségét Márdokeus, Eszter nagybátyja, határozottan így parancsolta ezt.

 

Purim Miskolcon, 1930-ban

Az öreg Márdokeus ezzel politikai iskolát alapított. A király hálószobájáig juttatta el, és előre kijelölte azoknak a zsidó nőknek az útját, akik így jutottak királyok, császárok, köztársasági elnökök, államférfiak közelségébe, hogy azoknál a zsidó nacionalizmus céljait érvényesítsék. Odajutottak, noha ezzel megtagadták a mózesi parancsot.

  

Ebben az időben az Agágabeli Hámán lett Ahasvérus király kincstartója, vagy mint ma mondanánk, miniszterelnöke. A Bibliából nem tűnik ki, hogy miért, de Hámán "a zsidók ellensége volt", s így vádolta őket a király előtt:

 

"Van egy nép elszórva és elkülönítve a népek között (!) országod minden tartományában és az ő törvényeik különböznek minden nemzetségétől, a király törvényeit nem teljesítik. (Eszter könyve 3. rész 8.)"

Eszter könyve szerint a király el is rendelte, hogy Ádár hónapjának tizenkettedik napján a zsidókat lemészárolják. Az öreg Márdokeus azonban értesült a király tervéről és üzenetet küldött unokahúgának, hogy menjen a királyhoz és "esedezzen az ő nemzetségéért". A zsidó királynő erre lakomára hívta Hámánt és a királyt.

 

"És mondá a király másodnapon, borivás közben: Mi a te kívánságod, Eszter királynő? Megadatik.. És micsoda a te kérésed? Ha az ország fele is, meglészen." (Eszter 5. fej. 3.)

Eszter könyvéből világos, hogy a király már erősen beborozott állapotban volt, amikor az asszony Hámánt, a "gyűlöltöt" elkezdte vádolni. Ahasvérus haragjában kiment a pálmakertbe és ezalatt Hámán már az életéért könyörgött a királynőnek. A módszerek már akkor is nürnbergiek voltak: hazugság és rágalom! A királynő azzal vádolta Hámánt, hogy a király távollétében erőszakot akart elkövetni rajta. A király erre elrendelte, hogy kincstartóját azonnal akasszák fel egy ötven könyök magas akasztófára.

A kincstartó teteme még ki sem hűlt, amikor megtörtént a - hatalomátvétel. A szép zsidólány parancsára a király Márdokeust nevezte ki miniszterelnökké s ugyanakkor Indiától Szerecsenországig kitört a véres tömegmészárlás, amelyet azok a zsidók hajtottak végre, akiket tulajdonképpen semmi sérelem sem ért. Hiszen Hámán terve legfeljebb terv volt. Hámánt, aki a felelősséget viselte, felakasztották. Mint akkor, s azóta is, ha a hatalom a kezükbe került, véresen ünnepelték meg diadalukat. A zsidó királynő férje a bábállamférfi őskori példaképe, megengedte, hogy a zsidók "megbosszulják magukat ellenségeiken".

 

A mózesi nacionalizmus az első Purim óta fürdik a megbosszultak vérében.

"A zsidóknak világosság támada, öröm, vígasság, tisztesség!" (Eszter könyve 8. 16.) - mondja az Ószövetség. "Mert magok vőnek hatalmat azokon, akik őket gyűlölik."

 

"És leverték a zsidók minden ellenségüket, fegyverrel megölvén és megsemmisítvén azokat és akaratok szerint cselekedének gyűlölőikkel." (Eszter könyve 9. 5.)

Eszter könyve részletesen felsorolja ennek a páratlan tömegmészárlásnak áldozatait. Elmondja mindenekelőtt, hogy megölték Hámán tíz fiát, akiknek egyetlen bűnük volt, hogy apjukat "antiszemitának" tartották. Susan várában megöltek előbb 500, majd 300 férfit, a tartományokban minden ok nélkül meggyilkoltak "gyűlölőikből hetvenötezret".

 

Ennek a mészárlásnak arányait csak úgy érthetjük meg, ha nem a mai nagy számokat látjuk szemeink előtt. Nagy Sándor serege, amellyel meghódította Indiát, 47.000 emberből állott. Marathonnál a perzsa hadsereg létszáma 5000 főre rúgott és a canneai csatát 20.000 harcossal vívta Hannibál. A Perzsiában lemészárolt 75.000 ember ókori viszonylatban félelmetesen nagy szám.

 

"Történt ez Ádár hónapjának tizenharmadik napján és megnyugovának a tizennegyediken és tették ezt vigalom és öröm napjává." (Eszter 9. 18.) Mert agági Hámán, Hammedetának fia, minden zsidók ellensége szándékozott (!) a zsidókat elveszejteni és Purt, azaz sorsot vetett, hogy őket megrontsa és megsemmisítse.. Annak okáért elnevezték e napokat Purimnak a Pur nevéről." (Eszter 9. 24.) "Elfogadák a zsidók mind magukra és mind ivadékaikra és mindazokra, akik hozzájuk csatlakoznak, örök időkre megtartják e két napot írásaik és határozataik szerint. És ezek a napok emlékezetben lesznek és megülik azokat nemzedékről nemzedékre, családról családra, tartományról tartományra és városról városra. Ezek a Purim napjai el nem múlnak a zsidók között és emlékük ki nem vész ivadékaik közül." (Eszter 9. 25- 27.)

Huszonnégy évszázadon át nép még nem tartott meg jobban fogadalmat, mint ahogy a zsidók megtartották a Purim ünnepét. Évről évre megülték a bosszú és mészárlás emléknapját. A vér, bor mámora, a kielégített bosszú diadalérzete szállt városról városra. A szalmatetős falusi zsinagógákban és a világvárosok hatalmas, kupolás zsidó templomaiban a Purim vallási és nemzeti ünneppé vált. Egy szédült, őrjöngésig fokozott nacionalizmus diadalnapjává.

Az illuminátusok szektái, vagy Marx tanítása mögött ez az örökletes gyűlölet lobogott. Ez változtatta a gyűlölet hitvallásává a marxista szocializmust. Ennek a gyűlöletnek apostolai álltak forradalmak, lázadások, kommunista felkelések mögött és kerültek hatalomra a bolsevizmussal. Talán egyszer majd megírják a modern Hámánok történetét. Azokét a politikusokét, papokét, államférfiakét, írókét, újságírókét, akik elég vakmerőek voltak meglátni a purimi gyűlölet veszedelmét a keresztény világban. Hogyan üldözték végig a világon a modern Hámánokat, akik szerették volna megszabadítani az élősködőktől hazájukat.


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
0 # Tisza 2012-06-15 00:07
Az a helyzet..hogy már meg se lehet különböztetni annyira hogy ki zsidó és ki nem az..annyira elegyedtek.. fenotípusra mármint.. Esetleg a visselkedésből lehet rájönni.. De kíváncsi lennék hány tiszta magyar vérvonal maradt épségben..:(
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Scythion 2012-06-15 15:37
A jó részük Galíciából települt be 1849 után, ennyi idő alatt nem lehet minden magyar családba beházasítani zsidót.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Fénybenjáró 2012-06-15 18:24
Jó párnak vannak felismerhető jegyei. Nem csak a külső jegyekre gondolok. Azok megtévesztőek is lehetnek sokszor. Hanem a kisugárzása az, ami árulkodó lehet. Vagy hogy vezető poszton van valamelyik állami intézet élén.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Nagy László 2012-06-15 21:40
Mi befogadó nemzet vagyunk! Az országalapítók. Mi mindenkit magyarnak tekintünk, aki önmagát magyarnak vallja és úgy is cselekszik. Nem számít a genetikai másság. Pl Klébelszberg Kúnó vagy Teller Ede zsidó származású volt de sosem tagadta meg magyarságát és példamutatóan szerette a magyar hazát, kultúrát, nyelvet... Bárcsak mindenki ilyen lenne.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Fénybenjáró 2012-06-15 21:46
Sajnos kevés van köztük ilyen. Azok is általában megtévesztésből vállalgatják magyarságukat, hogy a vezetésünkbe be tudjanak furakodni.

"Befogadó nemzet vagyunk" ...ez is egy olyan közhely, amit elültettek az emberek agyában, hogy bátran fogadjunk be az ország felelős tisztségeibe olyan söpredék népeket, akik az uzsorán és az élősködésen kívül elég ritkán vállalnak világot jobbá tevő tevékenységet.

Persze nem kell az idegeneket gyűlölni el kell őket fogadni. De a bűnöző fajtáknak nem jár ugyan az a jog, mint a becsülettel közénk érkező külországbeliek nek.

Befogadónak kell lenni, de csak ésszel, hogy a zsidó manipulációnak ne üljünk fel újra.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Scythion 2012-06-16 01:50
Teller Edére nem igazán lennék büszke, főleg a tömegpusztító fegyverek feltalálásában elért sikerei miatt. A magyarnak az Isten fényét kell lehoznia és nem a Gamma sugárzást, meg az egyéb ehhez hasonló dolgokat.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Fénybenjáró 2012-06-16 12:26
pont ez jutott eszembe. Egy normális tudós lehet inkább elrejtette volna az ilyen találmány tervrajzait, kutatásait, hogy ne hozzon az emberiségre ekkora pusztítást és veszélyt.

Na ember tervez Isten végez. Majd legyen ezzel az atomkutatásokka l kapcsolatban is minden úgy, ahogy Ő szeretné!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!