fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

Talán kevés olyan könyv van, amely ilyen mértékben segít megérteni Magyarország első világháború előtti helyzetét - és így Trianon közvetett okait - mint Raffay Ernő dokumentum kötete. A könyv bemutatja a magyar szabadkőművesség eszméinek, céljainak, társadalomra gyakorolt hatásának alakulását a kezdetektől (1867-es kiegyezés) az 1920-as betiltásig. Teszi mindezt megcáfolhatatlanul hiteles forrásokra hivatkozva. Ennek az az oka, hogy 1920-ban a belügyminiszter rendelettel tiltotta be a szabadkőművességet, és a hatóságok elkobozták a páholyok iratanyagát. Ezek a papírok – amiket máig megőriztek – ún. primer források, tehát nem a szabadkőművesekről szóló mítoszok és mesék, hanem a kőkemény valóság. 1920-ban betiltották a sz.kőművességet, mert azt gondolták, hogy hozzájárultak Magyarország szétdarabolásához. Nézzük, hogyan!

1867 után a sz.kőművesség szabadon működhetett Magyarországon. (Ausztriában nem) A reformkorban (48 előtt) gyakorlatilag alig létezett magyar sz.kőművesség, egyszerűen idegen volt a magyarságtól, pl. egy szabadkőműves szerint a magyarországi sz.kőművesség külhonról „mesterségesen idetelepített növény” volt sokáig. (emlékszünk a próbálkozásokra pl: Martinovics) Kezdetben a páholyok betartották az alkotmányukban foglaltakat, nem politizáltak, tisztelték a vallási meggyőződést, és számos jótékonysági munkát végeztek.

1886-tól, a két nagypáholy (Nagy Oriens és a Jánosrendi Nagypáholy) egyesülése után, de különösen a századforduló után furcsa változás vette kezdetét. A szabadkőművesség két táborra kezdett szakadni. Egyfelől maradtak a régi értékeket, királyt, vallást tisztelők, másfelől kezdett megjelenni egy szélsőséges, radikális irányzat, mely felrúgta a sz.kőműves alkotmányt. Ezek a páholyok egyre agresszívabb kirohanásokat intéztek az egyház, és főleg a magyar középosztály ellen. A két irányvonal közül győztek a radikálisak: az első világháború előtt már a páholyok hatalmas többsége szélsőségesen ateista, materialista nézeteket vallott, s propagált egyre erőszakosabban. Tudatosan tették politikai céljukká:

- a kereszténység, különösen a katolikus egyház elleni harcot

- iskolai hittanoktatás megszüntetését

- klerikalizmus elleni küzdelmet, és az egyház teljes vagyonelkobzását

- a magyar nemzet történelmének átírását, hogy a történelmi tudatot gyökeresen átalakíthassák

- a nemzetet összetartó hagyományok nevetségessé tételét

A radikális, progresszív páholyok közül a legszélsőségesebb a Martinovics páholy volt. Ezek a sz.kőművesek mesterségesen fenntartották a forradalmat váró hangulatot a „forradalmi helyzet van” hamis gondolatát. (kik is robbantották ki a forradalmakat a „nagy” francia forradalomtól az első világháborúig?) Elég csak a Martinovics páholy tagjának, Ady Endrének a tucatnyi forradalmi versére gondolni. (Adyt csak felhasználták a sz.kőművesek céljaikhoz) 1918-ban sikerül is kirobbantaniuk a forradalmat.

Ezek a progresszív sz.kőművesek fokozatosan beépültek a közélet legtöbb területére, az országgyűlésbe is, és egyre nyíltabban léptek fel a törvényes rend ellen, saját céljaik érdekében semmibe véve a magyarság érdekeit. Végül már a Katolikus Néppártot leszámítva valamennyi párton belül ott dolgozott a szkőművesek radikális csoportja. A parlamentben legtöbbször obstrukcióval akadályozták meg az életmentő törvényjavaslatok életbe léptetését. Pártot is alapítottak (Polgári Radikális Párt) és jelentős szerepük volt a sajtóban is: a Kelet, Dél, Progressio, Világ, Nyugat mind a kor sz.kőműves lapjai voltak.

Hogy mi okozta a magyar szabadkőművesség egyre szélsőségesebbé válását? A választ valahol a következőkben kell keresni: Az 1886-os egyesülést követően a fő nagypáholy (Magyarország Symbolikus Nagypáholya) hivatalosan is a francia (Grand Orient) irányvonalat követte. A francia Grand Orient pedig teljesen az illuminátusok irányítása alatt állt. (emlékszünk: 1782, Wilhelmsbad)

A másik ok az, hogy a XIX. Század második felében tömegesen vándoroltak be a zsidók főként Galíciából és az Orosz birodalom területéről. Ezek a zsidók kezdettől fogva szimpatizáltak a sz.kőművességgel, igen nagy számban léptek be a páholyokba, és a századforduló után a radikális páholyokban többséget értek el. A radikális páholyok célja volt, hogy a meggazdagodott zsidók többségbe kerüljenek a magyar középosztályba, ugyanis a magyar történelmi középosztály romjain akartak egy új osztályt építeni. Erre bizonyíték, hogy (főleg a nagyvárosokban) a közélet legtöbb területén, például a szabadfoglalkozási ágakban már a világháború előtti évtizedben óriási zsidó többség alakult ki.

Például tény, hogy nemcsak a román bankok, hanem a budapesti zsidó-szabadkőműves kézben lévő bankok is részt vettek a magyar dzsentri középosztály földjeinek román tulajdonba juttatásában.

A szabadkőművesség kezdeteiről még annyit, hogy bár jótékonykodtak, tisztelték a vallást, de azt több kutató is állítja, hogy már régóta ott lappangott az istentelenség és a liberális eszme a szabadkőművességben.

Hogy a szabadkőművesség ilyen felforgató munkát végzett itt Magyarországon és hozzájárult az ország bomlasztásához, vajon külföldtől teljesen függetlenül következett be, vagy külföldi érdekcsoportok segítették elő? Ha a szabadkőművesség és a nemzetközi pénzhatalom világtörténelmi szerepét elemezzük, azt hiszem a válasz egyértelmű.

A teljesség igénye nélkül, röviden összefoglalva ilyen felforgató aknamunkát végeztek a szabadkőművesek, - mintegy előkészítve a terepet Trianonhoz - és ezt a mai napig nem cáfolják, mert nem tudják cáfolni, de mélységesen elhallgatják a történelem órán és kihagyják a történelem könyvekből. Az pedig, hogy Magyarország tényleges szétdarabolásában milyen szerepük volt, egy másik nagy témakör. Abban is akad számos jó könyv.

Felhasznált irodalom: Raffay Ernő: Szabadkőművesek Trianon előtt (Kárpátia Stúdió Kft. 2010.)


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!