fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom
Valamennyien tudjuk, mit jelentett nemzeti történelmünkben az 1945-ben népünkre istencsapásként zúdult szovjet megszállás, és annak nyomában a málenkij robot.
 

 
Történetünk hőse: Weisz Jenő
A hvg.hu a minap ismertetett egy könyvet, Baráth Magdolna A Kreml árnyékában című művét. A szerző valószínűsíti – amit már Stark Tamás is 2006-ban megjelent Magyar foglyok a Szovjetunióban című könyvében –, hogy ennek az embertelenül kegyetlen eljárásnak a kiagyalója egy 1919-es ősbolsevik, Weisz-Varga Jenő volt. Weisz-Varga volt az egyetlen személy, aki a szovjet külügyi népbiztosság emberein kívül bekerült abba az előkészítő-tervező testületbe, amelyet Sztálin egyetértésével állítottak fel a második világháború legkeményebb harcai idején. Az egyik leghatalmasabb szovjet hatalmi szerv, a „Politbüro” 1942. január 28-án döntött egy bizottság felállításáról, amely a második világháború utáni rendezést készítette elő a megszállandó országokban. A bizottságot Molotov szovjet külügyi népbiztos vezette. Miként a hvg.hu cikke Baráth monográfiájára hivatkozva elmondja, Varga nem csupán tag volt a stratégiai fontosságú testületben: az általa vezetett munkacsoport 1942 februárjára készítette el részletes munkatervét. Baráth szerint „Varga arra fókuszált, hogyan lehet fedezni a Szovjetuniónak okozott károkat. Már ebben a tervezetben felvetődött az a gondolat, hogy az évenkénti jóvátételi fizetések mellett le kell szerelni azokat a német üzemeket, amelyek addig háborús célokra dolgoztak, illetve a német mérnököket, műszaki szakembereket és szakmunkásokat be kell vonni a szovjetunióbeli újjáépítési munkába.”
 
 
malenkij_robot_02
Nos, a német gyárak és termelőberendezések eszközállományát, gépsorait 1945 után a szovjet megszállók leszerelték és a Szovjetunióba telepítették át. Korántsem véletlen tehát, hogy a második világháború befejezését követően fellendült a szovjet óra- és gépkocsigyártás, továbbá olyan fontos stratégiai harci eszközök, illetve ezek gyártási technológiája titkához jutottak, mint a világ első sugárhajtóműves repülőgépe, a Messershmitt ME-262, illetve az ugyancsak német találmány ballisztikus rakéta, a V-2 birtokába. (Itt kell megjegyezni, hogy az amerikaiak is speciális akciócsoportot szerveztek, hogy felkutassák Hitler tudósait, így hurcolták Amerikába a német rakétafejlesztés atyját, Wernher von Braunt, nélküle nemigen, illetve sokkal később jutottak volna ki a világűrbe.)
Nos, visszatérve a magyaroknak szánt rabszolgamunka ötletgazdájához, ki is volt ez a Weisz-Varga Jenő? Weisz Sámuel és Singer Julianna fiaként született szegény zsidó családban 1879-ben Nagytétényben. Előbb egy parasztgazdaságban dolgozott, később kitanulta a pékmesterséget, végül a kereskedelmi pályán helyezkedett el. Utóbb a Budapesti Tudományegyetemre iratkozott be, és történelmet, közgazdaságtant és filozófiát tanult. 1907-ben belépett a marxista Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, és szerkesztette a napjainkban éppen haldokló pártszócsövet, a Népszavát. Frontlógósként itt dolgozott az első világháború alatt, s nagy hévvel készítette a „világmegváltó” vörös forradalmat „polgári radikális”, szabadkőműves és károlyista cimboráival együtt. A Károlyi-féle patkányforradalom után meghatározó szerepet játszott az MSZDP vezetésében, de Weisz-Varga ideje 1919. március 21-én érkezett el. Kohn-Kun Béla bevonta a Forradalmi Kormányzótanácsba mint pénzügyi népbiztost, majd a szociális termelés népbiztosa és a Népgazdasági Tanács elnöke lett. A napi irányítási teendők mellett, távlati gazdasági tervezéssel is foglalkozott, javaslatokat dolgozott ki, amelyekben a magyarságra nézve nem volt köszönet. Ateizmusuk és a földosztás elutasítása miatt a parasztság eleve ellenségesen fogadta őket, hisz nem kért a szovjet típusú, államosított termelőszövetkezetekből, ezzel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a bolsevik rezsim elbukjon.
 
 
 
A bukás után Kohn-Kun Bélával együtt Ausztriába emigrált, s itt új oldaláról mutatkozott be, pszichoanalízissel kezdett foglalkozni, még Sigmund Freuddal is találkozott, akinek nem volt valami jó véleménye róla,h iszen ezekkel a szavakkal fogadta: „No, vérszomjasnak éppen nem látszik!” E beszélgetés során Varga nyilvánvalóan engedélyt kért arra, hogy részt vehessen a Bécsi Pszichoanalitikus Egyesület ülésein. Megkapta az engedélyt, és lányának adatai szerint hetente részt vett egy magánszemináriumon Freud lakásában. A dokumentumok szerint 1920 februárja és júniusa között a bécsi egyesület hat ülésén vett részt. Mivel Freudnál nem ért el nagy sikereket, még ebben az évben továbbállt a Szovjetunióba, belépett az SZKP-ba és tagja lett a kommunista világforradalom kirobbantására szerveződött Kominternnek. Weisz-Varga tehát – hatéves berlini tartózkodását nem számítva – moszkovita bolsevik lett. Felesége, az izraelita vallású Grün Sarolta szoros baráti viszonyt ápolt Lenin nejével, Nagyezsda Krupszkajával.
 
 
Weisz-Varga az 1940-es évek elején keményen bírálta – Sztálin oltalmát és egyetértését maga mellett tudva – Rosenfeld-Rákosi Mátyást, mert az szerinte elhamarkodottan beszélt a magyarországi kommunisták hatalmi törekvéseiről. Varga tehát ekkor – miként azt Baráth kutatásai és könyve igazolják – sokkal inkább élvezte a vörös cár kegyeit, mint Magyarország leendő, ötvenes évekbeli teljhatalmú diktátora. Sztálin nem is engedte Magyarországra 1945 után sem hű szolgáját. Baráth Magdolna könyvének tanúsága szerint, a korábban szovjet találmánynak gondolt „kis munka” tehát valójában egy magyarországi zsidó kommunista, Weisz-Varga Jenő ötlete volt. E szörnyűség alapgondolata az, miszerint – miként korábban már esett róla szó – a szovjetekkel szemben a háborúban ellenséges, legyőzött ország ne csak hatalmas, anyagi jellegű kártérítést fizessen, hanem emberek százezreinek deportálásával, munkaerejével közvetlenül is járuljon hozzá a háború utáni szovjet újjáépítéshez”. A fentebb említett,1942-es direktíva alapján készült el a Vörös Hadsereg 1944. december 22-én kiadott 0060 számú parancsa a málenkij robotról:
„A.0060 számú parancs értelmében elrendelem az összes német származású munkaképes személyek mozgósítását. 1. Minden német származású munkaképes személy mozgósítandó és jelentkezni tartozik, férfiak 17-től, nők 18-tól 30 éves korig. …5. Mindazok, akik kivonják magukat a mozgósítás alól, a háborús törvények szerint felelősségre vonatnak – Hadbíróság fog felettük ítélni. Ugyancsak szigorú megtorlásban részesülnek családtagjaik és bűntársaik.”
Igaz, a parancs csak a Magyarországon élő német nemzetiségű lakosságra vonatkozott, ennek ellenére a németeknél több magyart szedtek erőszakkal össze, akár a nyílt utcáról is a vörös megszállók, és deportálták a szerencsétlen embereket szovjetunióbeli koncentrációs táborokba kényszermunkára. Összességében elmondhatjuk, hogy a 2002-ig föllelt dokumentumok és a túlélők tájékoztatása alapján 1862 helységből 101 686 férfit, 29 212 nőt, összesen 130 898 személyt hurcoltak el málenkij robotra. A deportált emberek egyharmada, tehát mintegy 40 ezer honfitársunk az embertelen bánásmód következtében és az európai ember számára gyakran elviselhetetlen időjárási körülményeknek köszönhetően soha többé nem látta viszont hazáját. Így a málenkij robot történelmünk egyik legnagyobb nemzeti tragédiája lett. S mindezért – Sztálin, a mindenható generalisszimusz mellett – a fő felelősség Weisz-Varga Jenőt, az ötletadót terheli. Jegyezzük meg tehát jól e történelemkönyvekből „természetesen” kimaradt nevet. Mert ezekre az aljas gazemberekre is emlékeznünk kell, okulás végett.

Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!