fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

Ez a cikk lehet, hogy jó pár embernek arculcsapást fog jelenteni, mert ezen személy elméletei szerint képzelte el maga körül az életet, de fontos elmondani az alábbiakat!

Nem is olyan régen egyik ismerősöm hívta fel a figyelmemet a történész úr munkásságával kapcsolatban néhány érdekes tényre. Olvasgatta a könyveit, és furcsa dolgokra lett figyelmes az általa említett források kapcsán. Utána nézett és a megjelölt helyek, amelyekre támaszkodtak az elméletei ennek az embernek, jópárszor nem is arról szóltak, mint aminek beállította őket!

Aki nem hiszi az járjon utána! Nem szabad átesni a ló túloldalára, azaz a kishitűségből, a beképzeltségbe. Attól, hogy valami a fülünk számára jól hangzik, attól még nem feltétlenül igaz! Figyeljünk oda, hogy mindent megfelelő fentartással kezeljünk, akkor, amikor jobbról és balról is hamisítani igyekeznek a magyarságtudatunkat, történelmünket!

Ekkor gondolkoztam el azon, hogy saját megfigyeléseim is arra vezettek, hogy ezen történész állításaiban lehet vannak Igazság elemek, de sajnos több kárt csinál az ezek mellett megtalálható ferdítésekkel, tévedésekkel, mint amekkora hasznuk van nekik.

Tudni kell azt, hogy aki a magyarságot a kereszténység ellen hangolja, az pontosan a háttérerők érdekeit szolgálja ki! Természetesen itt nem a politikai, dogmatikus kereszténységen van a hangsúly, hanem a Jézusi Kereszténységen.

Miért káros, ha a magyarságot ezen tanok ellen hangolják?

Azért, mert mi Szűz Mária Oltalmába lettünk felajánlva! Azért, mert mi mindig is egy imádságos nemzet voltunk! Aki pedig elfordul az Igazságtól, annak csak a gazság marad. Lásd napjaink helyzetét. A nemzet, ha elfordul az Igazságtól, az egyenlő az árulással! Sajnos az öreg munkássága rejtetten erre ösztönzi a magyarság bizonyos részét!

Ezen történész a teljes nemzetet igyekezet az elferdített tanaival a kereszténység, azaz a sorsküldetésünk ellen hangolni. Azonban nem véletlenül szólnak értünk délben a harangok!

Szent Istvánt szándékozott befeketíteni, aki országunkat felajánlott az égieknek. Ezzel pontosan az egyik leglényegesebb történelmi tettet alacsonyította le, ami a nemzetünkkel kapcsolatban megtörtént. Szent István sarokköve a magyar múltnak és ha azt sikerül valakinek kiütnie, akkor megnézhetjük magunkat! Számtalan más nemzeti történészünk kiemelte, hogy István idejében, csak egy szertartásrend változás volt hazánkban, de még is a nemzet önmaga tudott maradni. A honfoglaláskori sírokban ott voltak a mellkeresztek, rajtuk Jézus képével. Így már minket nem kellett kereszténységre téríteni. Ezt azért érdemes figyelembe venni akkor, amikor elhisszük, azon állításokat, hogy ránk erőszakolták a kereszténységet a nyugatiak.

Felelősséggel jár az, hogy Szűz Mária országa vagyunk és, ha méltatlanná válunk erre a tisztségre, akkor megnézhetjük magunkat. Ezért kell vigyázni nagyon, hogy kinek mit hiszünk el. Még akkor is, ha nemzetinek tűnik az illető, vagy olyat mond, ami a számunkra tetszetős lehetne. Feltéve, ha igaz lenne!

Ezek a negatív utóhatások jellemzik Badiny munkásságát!

Imádkozzatok a magyar nemzetért esténként!

Kérd hangosan:

Kérem az Istent Jézus Krisztus nevében, hogy Magyarországot is szabadítsa meg minden gonosztevőjétől, rosszakarójától, hogy a magyarság ismét Istennek tetsző, szabad életet tudjon élni, a Szent Korona Alkotmánya szerint!

Úgylegyen! Úgylegyen! Úgylegyen!  

Valamint találtam egy cikket is, amely szintén több pontban elemzi, hogy milyen ferdítések, tudatos csalások vannak Badiny munkásságában. Érdemes elgondolkozni, hogy a hazugságokkal, vajon a nemzet érdekeit szolgálta ez az ember?

Átvett cikk:

Egyre gyakrabban tapasztalom, hogy katolikus körökben is milyen népszerűségre tett szert Badiny Jós Ferenc munkássága és elméletei. Sokan úgy látják, hogy keresztény hitük és magyarságtudatuk elmélyítését szolgálja az emigrációból 2001-ben hazatért, és 3 éve elhunyt szerző, aki egyébként elhagyta a Katolikus Egyházat és önálló magyar egyházat is alapított. Badiny egyik fő tézise, hogy Jézus nem zsidó volt, hanem pártus herceg. A magyar nép pedig a sumérokkal, szkítákkal, és a pártusokkal rokon. Ebből következően Jézus vérrokonunk.

Nemrégiben ismerőseim nagy lelkesen beszéltek Badiny egyik könyvéről, hogy milyen mély és milyen megalapozott. A sok idézet, hosszú irodalomjegyzék, idegen szavak sokasága valóban a tudományosság látszatát kelti. De Badiny műve valóban eleget tesz a tudományosság alapvető kritériumainak?

 
Ami a hivatkozások pontosságát illeti a liberalizmusssal éppen nem vádolható kuruc infón  olvashatunk egy hosszú listát a könyvben felfedezhető hivatkozási hibákról és végül ezt a következtetést: „A szerző munkáját felületesen, minden szakmai kontroll nélkül, feltételezéseibe belefeledkezve, ezért sok csúsztatással végezte el, s ez hitelét nagyban rontja.”

Talán szakmai ártalom, de az egyik dolog, amit egy könyvnél először megnézek az az irodalomjegyzék. Ami számomra először feltűnt, hogy a „nagy tudós” szinte csak ismeretterjesztő vagy lexikon jellegű kiadványokat sorol fel a bibliai vonatkozásoknál. Elmélyültebb, egy részterületre koncentráló komoly szentirástudományi munkát nem igen találtam, jóllehet a szerző igen specifikus bibliai kérdéseket feszeget. Egy tudományos igényű műnél a dilettantizmus egyik biztos jele, hogy a szerző nem ismeri kellően a téma irodalmát.
Még komolyabb probléma azonban, hogy miképp használja fel a hivatkozott irodalmat. Jelenits István, néhány konkrét esetet hoz, ahogy Badiny hivatkozik egy lexikoncikkre és így foglalja össze a tapasztalatait:  
„Jól látható, hogy Badiny Jós Ferenc azt emelte ki ebből a lexikoncikkből, amit saját elméletébe be tudott illeszteni. Csakhogy maga a lexikoncikk ezt az értelmezést teljesen meghaladott, tarthatatlan elképzelésként közli, bizonyítékokat is hoz fel ellene. Aki így állít szakirodalmi hivatkozásokat saját elmélete mögé, abban nemigen bízhatunk!”
 
Mit lehet erre mondani? Ez több mint dilettantizmus, ez sarlatánság.
 
Ami a tartalmat illeti, a teljesség igénye nélkül csak két tartalmi dologra térnék ki:
 
Badiny meggyőződése, hogy Galileában nem laktak zsidók, ezért Jézus és tanítványai sem lehettek azok. Valóban az evangélium „nemzetek Galileájának” nevezi (Mt 4,15) a területet, utalva arra, hogy Galilea vegyes lakosságú vidék volt. Az asszír hódítás (Kr.e.732) után a zsidó lakosság egy részét elhurcolták, és idegen népek telepedtek le. De ettől még laktak zsidók Galileában, amit a régészeti feltárások (pl. zsinagógák romjai) és korabeli források (Josephus Flavius) mutatják. Jézus apostolai közül tíznek héber neve volt. Ez egyike a sok esetnek, ahol a szerző nem ismeri, vagy nem vesz tudomást olyan tényekről, amik nem támasztják alá az elméletét.
 
Badiny szerint az Újszövetség zsidó hamisítás eredménye, következésképp nem is tekinti Jézusról szóló hiteles forrásnak se az evangéliumokat, se a többi iratot. Tény, hogy szinte kivétel nélkül zsidók írták az Újszövetséget (csak az orvos Lukács kivétel, akit viszont Badiny következetesen zsidónak tekint). Bár ezek a szövegek görög nyelven íródtak, mégis gyökerükig áthatja őket a zsidó kultúra és gondolkodásmód. Az elterjedő kereszténység egyöntetűen ezeket az iratokat fogadta el szent iratainak, jóllehet a második századra a zsidó keresztények már kisebbségben voltak a többségi, pogányságból megtért keresztényekkel szemben. (Ez a fordulat egyébként főleg annak a Pálnak köszönhető, akit Badiny a jézusi örökség elzsidósításáért tesz felelőssé. Éppen Pál fáradozott legtöbbet azon, hogy a kereszténység ne csak zsidók között terjedjen, hanem a görögök között is.) Később egy döntően görög majd római kultúrájú közösség volt az amely ezeket az írásokat a mérvadónak tekintette, pedig ez egyáltalán nem volt ez magától értetődő, hiszen már az első század végétől a keresztények a legtöbb helyen polemikus viszonyban álltak azokkal a zsidókkal, akik Jézust nem fogadták el messiásnak. Gyakran, a mai szemmel különösen is durva, zsidóellenes retorikájuk volt. Ennek ellenére sosem merült fel közöttük, hogy Jézus ne lett volna zsidó, vagy hogy az Újszövetségi iratokat elvessék, mert zsidók írták őket. Ugyanígy a másik oldalon, a kereszténységgel vitatkozó rabbik sem állították, hogy Jézus ne lett volna zsidó származású, vagy éppen pártus lett volna, jóllehet ez lett volna a legkézenfekvőbb érv az elhatárolódáshoz.
 
Hosszasan lehetne idézni a könyvben előforduló történelmi és teológiai tévedéseket, Nemeshegyi Péter hoz egy hosszú listát a Távlatokban
 
Ami Badiny elméletének következményeit illeti. Az első az elkereszténytelenedés. A szerző alapvető bizalmatlanságot táplál azon Biblia iránt, ami 2000 év óta minden keresztény közösség fő inspirálója és az európai kultúránk egyik legmeghatározóbb forrása. Badiny egy Szentírást nélkülöző kereszténységet hirdet, vagy pontosabban saját maga kreál egy szentírást, magyar biblia néven. 
 
A kereszténység zsidótlanítására már voltak törekvések. A XIX és XX. század német nacionalista ideológiái már próbálkoztak ezzel. De a kereszténység elvágása a zsidó gyökereitől lehetetlen. Fából vaskarika. Amikor ezt megkísérelték a kereszténység kiforgatása jött létre, amikor „kereszténység védelme” jelszóval a legbrutálisabb embertelenségeket követték el.

Amit különösen is rombolónak tartok Badiny munkásságában, hogy népfajokat állít szembe egymással. A jó népeket (turániak, pártusok, magyarok) és a rosszakat (szemiták, zsidók). Nem tanultunk még eleget ebből? Nem volt elég tragédia ebben az országban, amikor ilyen elveket vallók kerültek hatalomra?

Feltételezem, hogy Badiny Ferencet az a jó szándék, vezette, hogy a magyarság identitást megerősítse, de egy nemzeti öntudatot nem lehet tévesesekkel megerősíteni. Ha magyarként küzdünk a Dákó-Román elmélet butaságai ellen, miért kreálunk egy még megalapozatlanabb légvárat? A magyarság választott, felsőbbrendű népként való kezelése önmagunk elszigetelését, gettósítását eredményezi, pedig Magyarország elmúlt ezer évének igen szerves és alkotó dimenziója volt az európaiság. Persze fontosak a magyar gyökereink, identitásunk, de ezt nem lehet másokkal szemben, önmagunkat más népek fölé magasztalva megfogalmazni. Ezzel csak egy párbeszédképtelen, a valóságtól és a környező népektől elzárkozó mesevilágot lehet alkotni, ami csak látszat biztonságot ad, mint a fundamentalista szekták biztonsága. Egy nép számára viszont tragikus egy ilyen magatartás. Nem volt elég Trianon, most a saját hülyeségünk végezzen velünk? Na ne!

Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+1 # Igazságkereső 2011-08-04 21:41
Atyaeg1
„Figyeljünk oda, hogy mindent megfelelő fenntartással kezeljünk” ebben teljesen igaza van kedves Atyaeg1! Remélem a kedves olvasók is így kezelik írásának első részét, és észreveszik az ellentmondást, hogy ön igazságról beszél, de a gazságot élteti!
Ezzel pont úgy tesz, mint a háttérhatalom! Hogy miről is beszélek? Hát arról, hogy minden normális emberben benne van egy erkölcsi kontrol (ha nem is használja) különbséget tud tenni jó és rossz között! Tudja (ha hívő) mi az, ami Istennek tetsző. A gyilkolás, az erőszak (gondolom ön is egyetért) nem tartoznak közéjük!
Gondolom, tudja milyen BŰNÖKET követett el Vajk: Koppány négyfelé vágatása Jézus nevében, Tonuzoba és felesége élve eltemetése hasonlóan magasztos eszme érdekében, vagy emlékezzünk a kirívóan kegyetlen szent istváni törvényekre, elpusztított ősi kultúránkra, táltosaink legyilkolására stb. Ezek a tettek, maga szerint a szeretetről szólnak! Ezt hirdette Jézus! Ezek tetszettek a Szűz anyának!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Igazságkereső 2011-08-04 21:43
Maga szerint, egy erkölcsileg lezüllesztett országot oltalmába vesz Szűz Mária? Minek? Mit óvjon rajta? Mi az az érték, amit óvnia kellene? Mitől lennénk rá méltó? Hogy keresztények lettünk! Hát azelőtt is azok voltunk, maga szerint is! Ráadásul egy gyilkostól fogadja el a felajánlást! Az elmúlt 1000 év nem úgy nézett ki, hogy valaki is óvná a nemzetünket! Vajk volt az, aki beengedte hazánkba az akkori háttérhatalmat!
Ön ugyanazt teszi, mint a már említett háttérhatalom, megmondja, miről mit gondoljunk! Megmagyarázza, hogy a bűn miért jó! Mikor először hallottam gyerekfejjel „szent” István történetét, már akkor nem értettem mitől volt ő jó? Hát „elmagyarázták” ! Kérdem én, a jó dolgoknak miért van szükségük magyarázatra? A jó dolgok a szeretetből jönnek, tiszták és egyszerűek, nincs szükség a megmagyarázásuk ra. A magyarázatra, csak a bűn és a rossz szorul! A jó bizonyítványát sem szokta megmagyarázni a diák!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Igazságkereső 2011-08-04 21:43
Öröm számomra, hogy erre egyre több magyar ember jön rá saját magától, mert ezt nem kell elmagyarázni senkinek, csak a szívünket kell kinyitni hozzá, hogy lássuk mi a jó, és elménket bezárni a magyarázkodások előtt! Erről szólt a „szent” István előtti kereszténység is, majd jöttek a papok és elkezdték eleinknek megmagyarázni a „jót”! Pont ebben az ősi kereszténységbe n látom az erőt, mert ez valóban a szeretetről és az igazságról szól! Ez, az az erő ami, képes az összefogásra! Ezt az erőt kellett Vajknak szétzúznia! Ezt az újra éledő erőt akarja a mostani háttérhatalom (és ön is) csírájában elfojtani! De ez nem fog menni, mert aki a szeretet és az igazság ellen tesz, az Isten ellen tesz!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Igazságkereső 2011-08-04 21:44
Badiny Ferencről csak annyit, hogy nekem is vannak fenntartásaim teóriajával szemben, de Ő soha nem mondott olyat, hogy ránk erőltették a kereszténységet a nyugatiak! Ön vagy szándékosan ferdít, vagy soha nem olvasta Badinyt! Valószínű az utóbbi az igaz, mert Ön más elemzését vette át! Badiny is pont azt hangsúlyozta ki, hogy mi már régen keresztények voltunk!
http://www.youtube.com/watch?v=26Q52ZSvWd4&feature=related
Ő a nyugati „kereszténység” ránk erőltetéséről írt és beszélt!

Most keveredtem először a honlapjukra, ez volt az első cikk, amit elolvastam. Látom a fejlécen az idézetet, hogy „az igazság szabaddá tesz”! Hát, ha ez az önök igazsága, akkor önök nem szabadok!

Ha hozzáfűzni valója van a hozzászólásomho z, szívesen veszek, építő jellegű kritikát, de kérném a „ha” szócskát és a „mi lett volna akkor” szövegrészt megjegyzéséből kihagyni!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
-1 # Fénybenjáró 2011-08-04 22:05
A Jézusi Kereszténység lesz a nemzet számára az a lelki háttér, amelynek nyomán újra talpra állhat. Remélem a különböző Szent Istvános rémtetteket nem Badinytól idézte, mert a munkássága számomra már nem hiteles.

Kicsit magasabb szemszögből kell szemlélni ezeket a dolgokat, hogy Szent István felvette a nyugati kereszténységet . Lehet, ha a magyar nemzet nem segít a nyugatnak erkölcsi példamutatással és a tudás átadásával, akkor a mai Európa még züllötteb lelki szinten lenne. Lehet Isten nem véletlenül intézte így, hogy a magyarság zászlóvivője legyen a kereszténységne k nyugaton. Szűz Máriának felajánlani az országot, nem kis tett, még akkor is, ha esetleg voltak belső viszályok. Amelyeket valószínűleg a nyugatról érkező intrikusok gerjesztettek.

Akárhogy csűrjük, csavarjuk ezt a témát, sajnos Badiny munkássága a magyarság lelkületében, kicsit olyan, mint ha több kárt csinált volna, mint hasznot.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Fénybenjáró 2011-08-04 22:11
Szántai tudományos munkásságát érdemes lenne áttanulmányozni , mivel megtalálta azokat az írásos forrásokat, amelyekben leírták, hogy mindenkinek jogában állt megmaradni a régi hitnél, bizonyos juttatásokért cserébe. Így Szent István nem erőszakoltatta rá a nemzetre a nyugati kereszténységet , hanem biztosította a magyarok számára a vallásszabadság ot. Az már lehetséges, hogy a nyugatról érkező hittérítők túlkapásai miatt a régi kereszténységen lévő magyarok fellázadhattak, de akkor sem Szent István okolható érte.

Üdvtörténeti szempontból kell megvizsgálni ezt a nyugati vallásfelvételt , mivel ez az áldozathozatal a magyarságot egy segítői szerephez juttatta.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Igazságkereső 2011-08-06 17:54
„ A Jézusi Kereszténység lesz a nemzet számára az a lelki háttér, amelynek nyomán újra talpra állhat.” Mi a különbség a Jézusi és az Ősi kereszténység közt? Én nem látok különbséget. Mindkettő a szeretetről szól! Vagy nem? Az imák is szinte ugyanazok. Úgy- hogy ezzel a mondatával egyetértek.
A rémtetteket nem Badinytól idéztem, ezek tények! Bár látom azokat figyelmenkívül kell hagyni! Vagy ezek talán nem történtek meg? Ez olyan, mint amikor egy fideszesnek megemlítem a lisszaboni szerződés, vagy Románia EU csatlakozásának megszavazását! Válasz: - Ti mindig csak ezzel jöttök!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Igazságkereső 2011-08-06 17:56
„Kicsit magasabb szemszögből kell szemlélni ezeket a dolgokat” csak mi arra a szemszögre nem tudunk felemelkedni, így hát csak találgatunk, és feltételezünk!
Látom, hogy a magyarázatba az a fránya „ha” szavacska csak belekerült! Feltételezéseke t magyarázatnak nem lehet elfogadni! Az erkölcsi példamutatás és a tudás átadása a nyugati kereszténység felvétele nélkül, nem lett volna lehetséges? Főleg miután felvettük a nyugati kereszténységet , hát pont onnantól jött a nagy „példamutatás” az Ön által is említett belső viszályok, árulások, király gyilkosságok, stb.! Persze tudom, hogy a török ellen védtük Európát, és voltak dicső felkeléseink, forradalmaink, (amiket sorban mind le is vertek, pedig oltalom alatt álltunk, állunk) de ezeket szerintem, akkor is megtettük volna, ha maradunk az ősi vallásunknál! Persze ez is csak feltételezés! A szabadság szeretete, minden nemzetben benne van, bármilyen vallású! Az lehetséges, hogy ennyi szentet talán nem adtunk volna a világnak?
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Igazságkereső 2011-08-06 17:57
Tudom, most majd az jön, hogy az a sok fájdalom és szenvedés ez azért volt, mert a Nemzetünknek Krisztusi utat kell bejárnia! Ez nagyon szép és megható, de ki mondta? Talán Pio atya vagy Kryon üzent? Ki az, aki magasabb szemszögből rálátott a dolgokra? Ez szerintem nem más, mint parasztvakítás, hogy törődjünk csak bele a sorsunkba! Ez megy 1000 éve, ezt hozta nekünk a nyugati kereszténység!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Igazságkereső 2011-08-06 17:58
„Szent István nem erőszakoltatta rá a nemzetre a nyugati kereszténységet

Szent István I. törvénykönyve
9.§ A papok pedig és az ispánok hagyják meg az összes falusi bíróknak, hogy ezek parancsára vasárnap mindenki menjen a templomba, öregek és fiatalok, férfiak és nők, kivéve azokat, akik a tüzet őrzik. Ha pedig valaki amazok hanyagsága folytán nem ( tűz-) őrzés végett marad otthon, az ilyet verjék meg, és nyírják le.

Tényleg nem!

A nyugatról érkező hittérítők túlkapásai miatt ki okolható? A lázadásokat ki fojtotta vérbe? Szerintem az, aki a nép nyakára hozta őket! Ebből is tisztán látszik hogy milyen „keresztények” is voltak ezek a hittérítők! Na ezek csináltak „szentet” Istvánból! Sok jót tanult tőlük.

„mindenkinek jogában állt megmaradni a régi hitnél, bizonyos juttatásokért cserébe” Na ezt hívják nálunk zsarolásnak!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Igazságkereső 2011-08-06 18:00
Badiny-ról és Szántai-ról csak annyit hogy mindkét embernek nagyon sokat köszönhetünk!
Nem látok itt semmilyen károkozást egyik részéről sem! Sőt!
Nagyon sok ember, nekik köszönhetően kezdett el az őstörténelmünk után érdeklődni!
Hogy melyik a hitelesebb, ezt nehéz eldönteni, mivel sokszor olyan dolgokra hivatkoznak („megtalálta azokat az írásos forrásokat”) mindketten, amit egy átlagos érdeklődő úgysem tud leellenőrizni. És ha tényleg vannak is írásos források, amiket megtalálnak, nem biztos még hogy helyesen értelmezik. Mindenki a saját teóriájába próbálja (lehet hogy nem is szándékosan) beilleszteni! Na és a megtalált források készítői mennyire voltak hitelesek! Gondoljunk csak az elcsalt 300 évre!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Igazságkereső 2011-08-06 18:02
Az a lényeg, hogy ez a nép egy ősi nép, és akik ezt vallják, terjesztik és kutatják azokat támogatni kell, még ha különböző nézeteik is vannak, és nem hiteltelennek beállítani őket! Hihetetlen némely nemzetinek nevezett portál! Képes világszerte elismert magyar embert lejáratni! Na ez ilyen portálok azok, amik a legjobban ártanak a nemzetnek nem Badiny! Na ilyenkor röhög rajtunk a háttérhatalom! Badiny a Buenos Aires-i Jezsuita Egyetemen Sumerológia tanszék vezetője 1966-tól, ezt az embert csak úgy simán hiteltelennek beállítani! Biztos az egyetem rektora azért is kérte fel a tanszék vezetésére, mert hiteltelen!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Fénybenjáró 2011-08-07 09:15
Egy gond van Badinyival, az, hogy a magyarokat ellene uszítja a Kereszténységne k a tanaival, és ez a nemzet sorsküldetéséne k betöltését gátolja.

Eltávolít a kereszténységtő l, és még az őskereszténység et sem hozza fel alternatívaként . Ezzel pedig elég nagy kárt hoz létre, mivel az Istentelenséget gerjeszti maga körül. Valamint a háttérerők keresztényellen es munkásságát segíti. Félő, hogy tudatosan lett így alakítva a munkássága, hogy ilyen hatásokat váltson ki.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Igazságkereső 2011-08-07 21:20
„Egy gond van Badinyval, az, hogy a magyarokat ellene uszítja a Kereszténységne k”
„Eltávolít a kereszténységtő l, és még az őskereszténység et sem hozza fel alternatívaként
Lehet, hogy mi nem ugyan arról a Badiny-ról beszélünk!? Én pont az ellenkezőjét tapasztaltam!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Igazságkereső 2011-08-07 21:22
„a nemzet sorsküldetéséne k betöltését gátolja” Lehet, hogy az egyik hozzászólásom nem lett elolvasva? Abban már utaltam a sorsküldetésre, és kérdeztem, hogy ki volt az, aki megkapta azt az Isteni kinyilatkoztatá st, hogy meg tudja mondani mi a nemzetünk sorsküldetése? Látom Badiny természetfelett i hatalommal is bírt, Isten terveit tudta, tudja még így síron túlról is gátolni! Most komolyan, Ön szerint, ha Isten elrendel egy sorsot, azt valaki is befolyásolni tudja? (Ráadásul egy Badiny kaliberű ember!) Nem az Isteni akarata fog érvényesülni? Ne haragudjon meg, de ezzel Isten hatalmát, és ezzel együtt, pont azt a sorsküldetésünk et (ami vagy van, vagy nincs) kérdőjelezi meg, amire hivatkozik! Ebből az jön le, hogy Ön nem bízik Istenben, és aki nem bízik, az nem is hisz, és „Istentelensége t gerjeszti maga körül”!
(„Istentelenség e t gerjeszti maga körül” Mikor ezt olvastam, elgondolkodtam, érdemes-e folytatnom a hozzászólásokat !)
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Igazságkereső 2011-08-07 21:23
Tudom, ez nem így van, nem akarom senki hitét megkérdőjelezni ! Csak rá akartam világítani, hogy milyen könnyű emberek gondolatait logikai alapon kiforgatni, hitét, jó szándékát, életét megkérdőjelezni , megvádolni és rosszhírét kelteni! (és eközben Jézus követéséről szónokolni) És miért, csak mert neki más tapasztalatai, más elgondolásai voltak a múltunkról és azt megosztotta más emberekkel is. Hol a bizonyíték, hogy tudatosan háttérerők keresztényellen es munkásságát segítette? Badinyt elítéli, mert Ön szerint nem tudja bizonyítani teóriáját, és Ön tudja bizonyítani a sajátját? Atyaeg1-t hitelesnek vehetem?

Legalább 07’30’-tól nézze meg, elég csak 08’10’- ig ez még egy perc sincs. http://www.youtube.com/watch?v=93Ijsnrp7ro Ha megnézte, higgadtan gondolja át még egyszer, hogy miket írt erről az emberről. És gondolkodjon el a saját FELAJÁNLÁSÁN!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Fénybenjáró 2011-08-07 22:15
Lehet itt csűrni csavarni a szót, de az tény, hogy Badiny úgy próbálta hitelesíteni mondandóját, hogy nem hiteles forrásokat használt. Megtévesztő módon adta elő a mondandóját. Mi volt vele a célja? Mit akart elérni vele? Én, ha történész lennék, akkor én az Igazságot szeretném tovább adni és bűntudatom lenne, ha megtévesztő adatokkal hitelesíteném a munkásságomat.

Az ő könyvei hozzájárulnak ahhoz a gerjesztett folyamathoz, hogy a magyarok az elmúlt ezer év lelkiségét dühvel és daccal igyekeznek megtagadni. Ez pedig káros dolog.

Lehet mond Igazságot az öreg, de a fönt említett tények sajnos több kárt csináltak, mint hasznot!

Aki ezt nem látja be, az már az ő dolga.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
-1 # sky666 2011-08-12 09:54
Badinynak elég barna a bőre nagy a füle és nagy az orra. Ez minden esetre árulkodó.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Istvan 2011-08-29 23:57
Nemrégiben egy száztagu csoportot hívtak meg a Szentföldre, amelynek tagjai svéd papok voltak, s azóta is blogjaikban jajveszékelnek az ott hallottakról. Egy mosolygó rabbi szivélyesen felvilágosított a öket, hogy a Bibliában leírtak annyira eltérnek annak a kornak a valóságától, hogy a leirtak szerint Jézus nem is létezhetett....
történetesen a Mózes 5 könyvét Rómában egy zsidó csoport állította össze hozott anyagokból görög nyelven, 200 és 225 között, az Újszövetségi fejezeteket Rómában, egy kizárólag zsidó-keresztény csoport görög nyelven, 350-375 között... felmerülta zsinagógák és Galilea kérdése, amiben azonos véleményen volt Badinyi-Jós korrajzával, s nem tartotta Jézust zsidónak... a csoport szinte egyáltalán nem hallott a partusról, hát még a történelmi körülményekröl még minimálisan sem....
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
-1 # Fénybenjáró 2011-08-30 13:11
Vigyázni kell vele, ha rabbi mondja! :)
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Istvan 2011-08-30 13:33
Nem, mivel szerintem is a rabbinak van igaza, mivel az összes idézett írás a helyzetet a i. u 72-t követö állapotokban tárgyalja, mikor megszünt Jeruzsalem, megszünt Szamaria-Galilea határán a két birodalom közötti vasfüugöny, s a zsidó tömegeket a rómaiak átnyomták A Galileától a Jordánig határolt területre s ott kezdtek új egzisztenciát, az ott élö népek akkor egy komoly izelítöt kaptak a palesztin-sorsból.... pl. a mostani izraeli régészet is egyetért, hogy az elsö zsinagoga 225-ben épült, addig ez a müfaj nem létezett, csa a Templom volt.... s megkezdödött a versenyfutás a robbanásszerüen terjedö keresztény, és a tradicionalis zsidó eszmék között...
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Fénybenjáró 2011-08-30 14:08
Vigyázni kell azokkal az elméletekkel, amelyek Jézus létezését is igyekeznek kétségbe vonni. Ezeket tudatosan terjesztik azok, akik a kereszténység felszámolásán munkálkodnak és a helyébe a zsidó életfelfogást próbálják léptetni.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Istvan 2011-08-30 14:28
pontosan. Emlékezz a híres szabadkömüves levélröl a 18.sz -ból, amiben a három nagy háboru szükségességét jelezték elöre... az elsö a cárt söpri ki, s helyette illuminatus rémuralom, a második a németeket, ez lehetöséget ad Izraelre, a harmadik az iszlámmal számol le, de ezzel egyidöben a kereszténységge l is, mivel a "továbbiakban már nincs rá szükség" mondják ezt azok, akik 1600 évig eszköznek használták....
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
0 # Fénybenjáró 2011-08-30 19:04
A kereszténységet nem fogják tudni legyőzni, mivel minden szellemi szinten dől el, és szellemi szinten a fényt a sötétség nem fogja tudni elnyomni. Csak annyira, amennyire a fény megengedni neki. Ezért van kudarcra ítélve minden munkásságuk, mert amikor az idők elérkeznek, minden fáradozásuk napvilágot fog látni, és el fog múlni az a sok sötétség, amit a világra bocsájtottak.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!