fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

A liberális, antiszemitizmust kiáltó tagadással nem is foglalkozunk. Ez pont azoktól jön, akik kétségkívül sárosak. A céljuk pedig az, hogy a nyilvánvaló emberiség elleni bűncselekményekkel szembeni tiltakozást fajüldözésnek minősítve lejárassák. Mindemellett a téma vizsgálata nem mellőzheti a faji kérdéseket.

Zsidó világi összeesküvés?

A liberálisok, zsidók szerint antiszemita rágalom, a nemzeti, szélsőjobboldali körökben nagyjából tényként kezelt alaptétel a zsidó világi összeesküvés léte. Az egyik oldal szerint semmiféle összeesküvésről, de még csak zsidó hegemóniáról szó sincs, a Cion bölcseinek jegyzőkönyvei mind hazugság, a Talmud tartalmáról hallgatnak, és a zsidók politikai és gazdasági túlsúlya csupán a véletlennek, illetve azok képességeinek és érzékeinek tudható be. A másik szélsőség minden zsidót összekötő, stabil és egységes összeesküvést feltételez.

A tisztánlátás kedvéért nem árt, ha tisztában vagyunk a helyzettel. Világi összeesküvés, zsidó hegemónia, józsidók. Tekintsük át a kérdéseket, mert csapdákat rejt a témakör. Nem lehet elnézőnek és könnyelműnek lenni, de az is hiba, ha túlbecsüljük az ellenséget.

A liberális, antiszemitizmust kiáltó tagadással nem is foglalkozunk. Ez pont azoktól jön, akik kétségkívül sárosak. A céljuk pedig az, hogy a nyilvánvaló emberiség elleni bűncselekményekkel szembeni tiltakozást fajüldözésnek minősítve lejárassák. Mindemellett a téma vizsgálata nem mellőzheti a faji kérdéseket.

A zsidóság gazdasági, politikai és egyéb kulcsfontosságú területeken egyértelműen túlsúlyban van. Az érdekek érvényesítését illetően nyugodtan beszélhetünk hegemóniáról. Mielőtt összeesküvésről, háttérerőkről beszélünk, szögezzünk le egy fontos dolgot, mely némiképp más megvilágításba helyezi az egészet, szinte másodlagossá teszi a kérdést. Ugyanis annál a kérdésnél, hogy a zsidó túlsúly, illetve hegemónia képességek vagy összeesküvés révén alakult ki, van egy sokkal fontosabb szempont. Mégpedig az a kérdés, hogy a rendelkezésre álló pozíciókkal hogy élnek, mire használják a lehetőségeiket? Ha a zsidó hegemónia az emberiség javát szolgálná, ha univerzális vezető népként az emberi faj boldogulásán és a többi rassz nyugodt és békés életlehetőségein dolgoznának, valószínűleg senkit nem érdekelne, hogy dolgoznak a háttérben, sőt akár erre kiválasztott népként is tekintene rájuk az emberiség. Ha önmagukra így tekintenek, akkor viszont a felelősségük óriási, mert visszaéltek ezzel, nem az emberiségért, hanem kizárólag saját hasznukért dolgoztak. Háborúk, melyből ők profitálnak, a népekre kényszerített romboló eszmék, abortusz és egyéb módon elkövetett népirtás, igazságtalan törvények, kizsákmányolás és a népek elnyomása. A zsidó hegemónia semmi jót nem hozott!

Innentől fogva az összeesküvés kérdésének – pontosabban annak mértékének – vizsgálata nem abból a szempontból érdekes, hogy jogos-e az ellene való küzdelem. Hanem hogy tisztában legyünk az ellenség erejével, és a kockázati tényezőkkel.

Az egység mítosza

Az írás terjedelme nem engedi, hogy részletesebb elemzésbe menjünk bele arra nézve, hogy a túlsúly illetve hegemónia kialakulásában mennyire játszottak szerepet adottságbeli képességek, illetve hogy mikor és milyen módon kezdődtek a háttérbeli szervezkedések, titkos társulások, összeesküvések. A lényeg, hogy háttérerők, a nyilvánosság elől rejtve dolgozó társaságok vannak, pont úgy, mint az ismert nemzetközi hatalmi szervezetek, pl. IMF. A titkos társaságok sem maradtak teljesen titkosak, például a szabadkőművességről a bevallott célok mellett is lehet tudni kevésbé nyílt tevékenységről is. Nyilván vannak olyan csoportok, társaságok is, melyek teljes homályban működnek.

A zsidó világi összeesküvésről, a titkos társaságokról és általában a zsidóságról saját dokumentumaik ismertetése (Talmud, Cion bölcseinek jegyzőkönyve) mellett a múlt század első felében rengeteg tanulmány született, magyar nyelven is. Ezek a ma reneszánszukat élő kiadványok abban az időben fontos felvilágosító szerepet töltöttek be, hogy népek ráébredjenek, valami nem stimmel a zsidóság körül. Ellenségképet adtak, de mai szemmel (különösen a nemzetiszocializmus elvesztett szabadságharca után) fel is nagyították azt. Központosított világi összeesküvésről, egyként érző és gondolkodó népről alakítottak ki egy képet, ami ma szinte legyőzhetetlennek mutatja a világhódítókat.

Némiképpen ellene fogunk beszélni az ősöknek, de ezt a képet meg kell, hogy törjük. Vannak a zsidó népnek jellegzetes faji tulajdonságai, van összetartása. Vannak felsőbbrendűséget hirdető, kifejezetten gyűlölködő és megdöbbentően embertelen vallási tételeik. Vannak titkos szervezetek, és mint említettük, egyértelműen van túlsúlyuk, van zsidó hegemónia. Egy valami azonban nincs: egységük.

Tévedés azt hinni, hogy a zsidó nép egésze részese valami nagy összeesküvésnek, mely egységes falanxként legyőzhetetlen közösséget alkot. Ugyanakkor az is botorság lenne, ha figyelmen kívül hagynánk a zsidóság erős faji identitástudatát és összetartását.

Felejtsük el a legyőzhetetlen, egységes ellenség képét! Ilyen nincs! Tudni kell, hogy a zsidóság egyáltalán nem egységes. Vallási, faji, világnézeti, politikai, érdekbeli megosztottságok egyaránt vannak. Az ortodox zsidó elutasítja a neológ zsidó „vívmányait”, jó részük pedig egyszerűen ateista. A fajtiszta zsidó lenézi a félzsidót. Az eredeti cionizmus eszmének köze nincs a maihoz. Különböző titkos társaságok léteznek, melyek saját érdekeiket képviselik, például a különböző rítusú szabadkőműves páholyok sem egy irányba mennek. Tehát koránt sincs egységes zsidóság. Még csak azzal a zsidó hegemóniával (vagy inkább annak módszereivel) sem feltétlenül ért egyet minden zsidó, mely ellen élethalál harcot vív a világ.

Faji szolidaritás

Meglehetősen túlfantáziált dolog lenne azt gondolni, hogy minden egyes zsidó beavatott részese valami gigantikus összeesküvésnek. Ugyanakkor az úgynevezett kis zsidók nyilván sikerként élik meg vezető rétegük hatalmi helyzetét, és adott helyzetben szolidaritást vállalnak azzal, azaz hallgatólagosan beleegyeznek tevékenységükbe – annak ellenére, hogy amazok akár fel is áldozzák őket, ha érdekeik úgy kívánják. Természetesen adódhat olyan helyzet is, amikor inkább megtagadnák a közösséget – főleg amikor a helyzet világossá válik, és fajtestvéreik vesztésre állnak.

A faji szolidaritást viszont soha nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Előfordulhat, hogy zsidók jó oldalra állnak (ugyanis még egyszer hangsúlyozzuk, nem faji, hanem erkölcsi háborúról van szó), akár elszántan is kardoskodhatnak a többséggel szemben (pl. holokauszt revizionisták), ám egy adódó döntéshelyzetben (ha zsidó és nem zsidó érdek között kell választani) szinte mindig a faji szolidaritás győz (Reiner-jelenség), a nem teljesen zsidó származásúak esetében is.

Ezért utasítjuk vissza a nemzeti oldal józsidóit, és minősítjük cionista érdekűnek a zsidó származásukkal tisztában lévő és azt felvállaló személyeket befogadó szervezeteket. Annak ellenére, hogy ezek a (fél)zsidók nem feltétlenül cionisták. De nem megbízhatóak, adott helyzetben győzedelmeskedő faji szolidaritásuk veszélyes lehet. Ennél tisztább a helyzet még azokkal is, akik zsidó érdekeket képviselő szervezetek tagjai, mindenki tudja, hányadán áll.

A józsidó kérdést eszerint kell kezelni. Nem lehet kategorikusan kijelenteni azt, hogy egy zsidó ne lehetne jó szándékú, vagy akár ne lehetne jó ember. Azonban figyelembe kell venni bizonyos emberi és faji (népi) tulajdonságokat. Mi alaptételként kezeljük például, hogy minden zsidó hazudik. (Nem véletlenül hiányzik a tízparancsolatból pont a hazugság tilalma.) Ez olyan faji/népi jellemtulajdonság, mint például a cigányok hajlama a lopásra, vagy a mediterrán népek vérmérséklete. Lehetnek kivételek, de általánosságban jó a népi tulajdonságokat szem előtt tartani. (Volt olyan félzsidó olvasónk, aki nyíltan beszámolt a belsejében folytatott harcokról az öröklött tulajdonságokkal.)

Nem minden cápa eszik embert, de attól nem fürdünk cápákkal. Ugyanígy fenntartással kezelünk minden állítást, ami zsidótól jön. A jóakaratú zsidókkal a fent említett erős faji szolidaritás miatt ugyanez a helyzet. Tegyük hozzá, hogy ez az erős faji tudat nem egy negatív tulajdonság. Az pedig a legtermészetesebb emberi késztetés, hogy mindenki a sajátjainak (családjának, népének) érdekeit védi, azt helyezi mindenek elé. Ennek tagadása akkora képtelenség, amit maguk az ezt hirdető liberális zsidók sem hisznek el.

Sorsforduló előtt

Ezért a zsidó érdekeket képviselő, azt megjelenítő csoportokat teljesen természetes jelenségként kell kezelnünk – bár már ma még ezek nem válnak el a cionista köröktől. Pontosan ez lesz majd a zsidó körök és általában a zsidóság vízválasztója. Sorskérdésük lesz, hogy meg tudják-e különböztetni a zsidóság érdekeit a cionizmus érdekeitől? Ez idáig a kettőt lehetett egyként kezelni (de súlyos hiba volt), a már zajló fordulatokat szemlélve azonban ez végzetesen rossz helyzetértékelés lenne azok részéről, akik zsidóként valóban a zsidó közösségek érdekeit képviselik. Ez újabb tragédiát hoz a zsidóság egésze számára – amit a leginkább bűnös réteg ezúttal sem bánna.

Tudjuk – közvetett és közvetlen jelzésekből tapasztaljuk – hogy a zsidóság józanabbul gondolkodó része látja a zajló folyamatokat. Igyekeznek felmérni azok következményeit, és lehetőségeiket. Pozícióik megőrzésére, de a puszta túlélésre is. Tudják, hogy nagy a baj.

A zsidóság vezető (cionista) rétege már elkeseredett harcot vív a hatalom megtartásáért – őket a zsidóság sorsa, mint olyan, igazából nem érdekli. A népek között elszórva élő zsidó közösségek számára viszont akár a túlélés és az újabb népi tragédia elkerülése lehet a tét. Koránt sem biztos, hogy a két érdek azonos lesz.

A teret vesztő cionizmusnak a mai formában leáldozott. Gyakorlatilag haláltusát vív, amivel okozhat még károkat az emberiségnek – a zsidóságnak is. Utolsó utáni próbálkozás lesz, hogy a harcot elvesztve magukra húzzák a győztes mezét (óriási veszteségek után). Ezért szorgoskodnak az úgynevezett nemzeti pártok első vonalában. A hatalom ilyen átmentése a kis zsidóknak persze nem biztos, hogy olyan jó lesz. Minden további nélkül be fogják őket áldozni bűnbakként. Persze vesztes helyzetben ugyanezt tennék, ahogy tették a második világháború során is, új fegyvert és összetartó erőt kovácsolva ezzel a jövőre.

Tehát a zsidóság józanabb, nem cionista része nincs könnyű helyzetben, ha kiutat keres. A cionizmus nemzeti színekbe csavart vagylagos hatalomátmentése során bűnbakok lesznek. Vagy a cionizmussal együtt elsöpri őket a népharag. Ami a küszöbön áll, az véres történelmi forduló lesz, amit meg fognak szenvedni a népek. A zsidók is.

A jövő

Enyhülést csak az hozhat, ha minél hamarabb helyreáll a rend. Nem valami rendszerűség, és pláne nem a korábban fennálló rend. A természetes rend, az isteni és emberi alapértékekre építve, melyet kemény kéz tart fenn. Mindenkinek az érdeke, hogy a rend alapú erő kerekedjen felül, méghozzá minél előbb. Nem az átmentett cionizmus sajátjait feláldozó álsága, de nem is nemzeti és faji indulat bosszúhadjárata. Az új világ alapja a világosan látó, érző, de indulatmentes, kemény, de igazságos erő érvényesülése lesz.

Ez a zsidó hegemóniát végleg fel fogja számolni, és eltörli a cionizmust a föld színéről. Ha a zsidóság a hatalmához ragaszkodik, akkor vége. Ha újabb történelmi tragédiáját akarja elkerülni, akkor ez az egyetlen esélye.

A zsidóság józanabb része jelenleg hezitál, és keresi a túlélés módját. A fent vázolt lehetőség számukra még mindig súlyos, eszük ágában sincs azt támogatni. Nem is tehetnék meg, hisz a szóban forgó irányzat teljes mértékben aszemita. Nem bízik a zsidókban, támogatásukat sem fogadná, ráhatásuk pedig egyáltalán nem lehet. Ennek ellenére talán már sokan sejtik, hogy a sorsuk rajtuk múlik majd.

Az ország sorsa tulajdonképpen szintén e két vonal között fog eldőlni. Az eddigi világrendet képviselő zsidókon és az új rendet hozó magyarságon (az adott történelmi helyzetben a magyar érdeket képviselők) kívül más meghatározó tényező nem lesz. Hazánk további sorsáról magunk kívánunk gondoskodni. A zsidóság további sorsa pedig nagyban saját közeljövőbeli döntéseiken múlik.

János Pál – Jövőnk.info

jovonk.info/2011/06/01/zsidosag-es-cionizmus-sorsfordulo-elott


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+1 # Ani Mihalik 2011-12-18 17:49
szeretném ezt magamnak elmenteni,de nem tudom hogyan kell.nagyon érdekes,többszö r el kéne olvasnom.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # Fénybenjáró 2011-12-18 19:33
Kijelölöd a szöveget, jobb klikk másolás, megnyitsz egy wordöt és oda jobb klikk beillesztés. Oda pedig elmented a mentés gombbal. Vagy rakd be ezt az oldalt a kedvencek közé.
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!