fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Háttérhatalom

Győri Nemzeti Hírlap, 1942. november 29.

Európa egyetlen országában sem olyan régi a zsidó befolyás, mint Oroszországban. A zsidóság aknamunkája ezer év alatt rendszeresen aláásta a birodalmat, hogy végleg a bolsevizmus karmába kerüljön ország és nép.

Már a Déloroszországban élő kazároknál is ott találjuk a zsidókat, akiknek sikerült vallásukat is ráerőszakolni erre a népre. A kazár birodalom ezután hamarosan megszűnt a 9. században. Száz év múlva ismét feltűnnek a zsidók Kijevben. ahol próbálják hitükre téríteni Wladimir nagyherceget, de ez a kereszténységet veszi fel, sőt szentnek ismeri a történelem.


Ukrajnai zsinagóga a XIX. században

Kijevben a 11. és 12 századok folyamán többször lázongás tör ki a zsidóság ellen, a zsidók negyedét nem egyszer felgyújtja a kizsákmányolt nép.

Néhány kijevi fejedelemnek pénzre van szüksége, és jogokat ad a zsidóknak, de Monomach Wladimir minden izraelitát kiutasít országából. Halála után persze visszasompolyognak, behálózzák Begeljubszki Andrej nagyherceget, aki hivatalosan is megengedi a visszatérést. Életével fizet érte, egy zsidó összeesküvést szervez ellene, ami a fejedelem meggyilkolásával végződik. A 13. században tatárok árasztják el egész Oroszországot.

Az „Arany Horda” Lengyelországig terjedő birodalmában zsidók lesznek vámszedők és adóbehajtók, kedvenc foglalkozásukat a legnagyobb örömmel végzik.

Később Novgorodban tűnnek fel Mózes fiai. Rettenetes Iván azonban megtiltja nekik a moszkovita birodalomban való tartózkodást. A Rurik-ház letűnése után általános zűrzavar uralkodik az országban, alkalmas talaj a zsidóknak üzérkedésre. Mihály, az első Romanov-családból való cár alatt még óriási a befolyásuk. Utódja, a „békés” Alexej kénytelen őket Moszkvából kiutasítani. Így settenkednek a zsidók, mint patkányok az orosz nép körül.

Nagy Péter nem titkolta zsidóellenes érzéseit. Egyik rendeletében ezt olvashatjuk:

„Inkább akarom magam előtt látni a mohamedán és pogány vallások képviselőit, mint a zsidókat, akik egytől egyig csalók és gazemberek. Zsidóknak tulajdonában sem lakás, sem üzlet nem lehet, bármennyit próbálkozzanak is és még ha megvesztegetik hivatalnokaimat, akkor sem.” De hiába minden rendelet és parancs, állandóan beszivárog a kiválasztott nép. I. Katalin 1727-ben ukázzal tiltja el a zsidók beutazását. Erzsébet cárnő megismétli ezt a rendelkezést. A szenátus közbeveti, hogy a zsidók jelenléte „nagyon előnyös a kereskedelemre”, mire a cárnő saját kezűleg írja a szenátus beadványára: „Krisztus ellenségeitől semmiféle előnyt nem akarok!”

A 19. században felderül a zsidóság hajnala. A „liberalizmus és haladás” századában a „szabadelvű” eszmék terjedése folytán egyre jobban befészkelődnek a zsidók Oroszországban. A titkos forradalmi aknamunkát egy évszázadon át zsidók irányítják és szítják. A jobbágyságot felszabadító és számos reformot elrendelő II. Sándor ellen intézett merényletet Londonban ülő zsidók szervezik meg. A tettesek megtévelyedett oroszok, akik akasztófával bűnhődnek. A cár meggyilkolását pénzelő Goldenberg, Zuckermann és Liebermann urak persze büntetlenül élik tovább életüket. A földalatti munkát folytató forradalmár szervezetek vezetői pedig a következő hangzatos nevű zsidók: Nathansohn, Leiser, Friedensohn, Aisig és Zundelevics.

A századforduló idején már az egész liberális orosz sajtó a zsidóság kezén van. Zsidó agitátorok dolgoznak és izgatják tüntetésekre a népet, eljön a „véres vasárnap” 1905. január 9-én; ugyanez év őszén Pétervárott ül össze a tanács, amelynek elnöke a zsidó Noaar. Szívós tevékenységgel furakodik be mindenhova a zsidó forradalmárok serege, lazítja és aláássa a talajt, hogy végül az általános összeomláskor könnyű szerrel ragadja magához azt a hatalmat, amelyhez egy évezred aknamunkája juttatta el.

Ez a bolsevista-zsidó hatalom fenyegeti azóta is az egész keresztény Nyugatot, amíg hős katonáink végleg le nem győzik a vörös uralmat.


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!