fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - ISTEN

SZŰZ MÁRIA – Magyarország királynője

 
1038 augusztus 15.-én Szent István ki-rályunk egyedülálló és hatalmas jelentőségű tettet hajtott végre Magyarországért. Egy-részt, mert nem volt örököse, aki méltókép-pen átvehetné az ország vezetését, másrészt látta az ország jövőjének bizonytalanságát (mondhatjuk, kilátástalanságát), ezért fel-ajánlotta az országot a Koronával együtt Szűz Máriának, aki el is fogadta azt. A fel-ajánlás egyházi és világi elöljárók jelenlét-ében történt.

A különböző forrásokban a fel-ajánlás szavai kissé eltérnek egymástól. Az egyik változat a következő:

 
„Ó, mennyeknek Királyné Asszonya Is-tennek Szent Anyja és a világnak megépítő asszonya, dicsőséges Szűz Mária! Te szent-séges kezedben és oltalmad alá adom és ajánlom az anyaszentegyházat, mind benne való fejedelmekkel és lelki népekkel egye-tembe, és az szegény országot, mind benne való urakkal és szegénnyel–bódoggal egye-temben, hogy Te légy asszonyuk és oltalmuk, és az én lelkömet, a te szent markodban.”

 
A Korona szimbolikusan az egész országot és a népet jelentette. Et-től a naptól kezdve Magyarország Szűz Mária országa – Regnum Maria-num – és a Magyar Szent Korona Szűz Mária koronája. Szűz Máriát csak háromféle koronával szabad ábrázolni: a Magyar Szent Koronával, pápai tiarával, vagy pedig fantázia koronával. Még vannak országok, Szent István felajánlja a Koronát
Szűz Máriának, akiknek a Szűzanya a Patrónája, védelmezője, de országa, öröksége csak egy van: Magyarország.

 
A felajánlást követően, keresztény állam Magyarországot nem tá-madhatta meg, mert akkor Jézus anyjának országát támadja. Ez vi-szont nem vonatkozott a nem keresztény államokra, mint a török, illet-ve a tatár birodalom. Más kérdés az, hogy a keresztény Európa magyar-ellenes része milyen egyezségeket és szövetségeket kötött titokban a nem keresztény világgal. A török és tatár támadások részben világ-összeesküvések részei voltak.
Magyarország évszázadokon át vérzett, mégsem pusztult el, mert a Szűzanya fölöttünk tartotta védelmező karját.

1993-ban Jézus-Krisztus Urunk azt üzente Sükösdön Takács Má-ria által, hogy hamarosan elkészül egy korona, amivel meg fogják koro-názni a Szűzanyát.

 

 

SZŰZ MÁRIA megkoronázása – 2000 augusztus 15. 

 

2000-ben elkészült egy rekonstrukciós korona, Csomor Lajos aranyműves készítette, a „Szent István-kori állapot szerint”, vagyis rajta van a Szűzanya képe és a feltételezett két Arkangyal képe.
A 2000-ben elkészült koronát 2000 július 5.-én II. János Pál pápa megáldotta és ezeket a szavakat mondta: „Amit ez a korona tanít, az vi-lágosítson meg benneteket.” Ezzel a pápa tanúbizonyságot tett arról, hogy ismeri a magyar múltat, a magyar történelmet és egyben a magyar küldetést is, ami hosszú távú irányt szab meg a magyarság számára, továbbá, ismeri a Magyar Szent Korona vitathatatlan jelentőségét.

 
2000 augusztus 15.-én délután 6 órakor a Budavári Mátyás-templomban az oltárnál levő Szűz Mária szobrot szimbolikusan megko-ronázzák, a koronázási szentmisét Kada Lajos érsek mutatta be a pápai nuncius jelenlétében. Így a Szűzanya megerősítetten Magyarország Ki-rálynője. Ez nagy kegyelem a magyarság számára – Szent István király óta – Magyarország Mária öröksége, Mária országa, és 2000 aug. 15 óta Szűz Mária Magyarország koronázott királynője! Minden magyar embernek tudnia kellene erről, bár valakik el akarták hallgatni előlünk. Még most tíz év után is sokan vannak az országban, akik nem tudják, vagy nem tulajdonítanak ennek jelentőséget. Nem csak tudni kell róla, hanem érezni is Szűz Mária mérhetetlen szeretetét, amivel országát és népét átöleli és védelmezi. Fogadjuk ezt nyílt szívvel és próbáljuk kiér-demelni!


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
+1 # zaborcki tibor 2012-02-25 17:47
Talán túl sokat foglalkoztam ez idáig,a semmit mondó politikával,pol itiKUSSokkal,er ről nem tudtam!Nem akarok mentegetőzni,de későn ébredtem.E hirtől megint erősebb lettem! Köszönöm!!!tibi
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 
 
+1 # gál klára 2014-10-11 14:19
Üdvözlök mindenkit, aki ezt a bejegyzést olvassa, és ébred a tudata és a lelke a magyarság SZENT HITÉT illetően. Javaslom mindenkinek,hog y bővítse az ismereteit SZÜZ MÁRIA JELENÉSEKKEL kapcsolatban, mert erősíteni csak összefogással és őszinte szeretettel lehet a MAGYARSÁGOT!Ez lenne a feladata,az alázat mellett az ország vezetésének is.Első helyen legyen,alázat és hit SZÜZ MÁRIÁHOZ!
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!