fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - ISTEN

Érdekes összefüggések vannak az iszlám hívők által várt vallási vezető a Mahdi, és Jézus Krisztus második eljövetele között.

BEDIÜZZAMAN ÖRÖMHÍRE A MAHDI ELJÖVETELÉRŐL

Mohamed Próféta (béke legyen vele) hagyományaiban hírül adta, hogy minden évszázad elején el fog küldeni Isten a földre egy úgynevezett Megújítót ("mudzsaddid", vagyis olyan nagy vallástudós, aki az igaz vallást a kor szükségleteinek megfelelően elmagyarázza).

És valóban a Magasságos és Mindenható Allah minden száz év elején küldeni fog EGY-EGY (tudós) SZEMÉLYT, aki megtisztítja az umma (az iszlám közösség) vallását az újításoktól (vagyis a vallásra később rakódott hiedelmektől). (Sunen-i Abu Dawud, 5/100)

Bediüzzaman Said Nursi a hidzsra 13. századának nagy vallásmagyarázója, akit Isten, az Ő kegyelméből kimagasló tudással és bölcsességgel ruházott fel. Bediüzzaman a Risale-i Nur megírásával egy olyan alapművet hozott létre, amely Isten engedelmével utat nyitott több százezer ember vezetéséhez, és lehetővé tette, hogy az emberek elmélyüljenek a hitben, felhagyjanak a hitetlenséggel, megtérjenek Istenhez és felfedezzék az igazságot.

Bediüzzaman a Risale-i Nur-ban hírt adott számos fontos eseményről, amelyek a jövőt illetik. Said Nursi jövőre vonatkozó feltételezései csodálatos módon beigazolódtak, Isten több távoli eseményt is sugallat útján tudatott vele. És bár majdnem fél évszázaddal ezelőtt élt, Bediüzzaman sok olyan eseményről beszámolt, amely napjainkat érinti és amelynek beteljesedését az emberek remélik. Műveiben fontos részleteket közölt a világban bekövetkező politikai változásokról, az Iszlám világ jövőjéről, és néhány olyan helyzetről, amely az egyes országok ellentétes viszonyához kötődik. Például húsz évvel korábban hírt adott az 1970-ben bekövetkező társadalmi változásokról és amit mondott, az úgy is történt. ( Şualar , 260. o.) Az Iszlám világ helyzetéről és jövőjéről szóló 1951-es damaszkuszi beszédében Bediüzzaman utalt azokra a fontos eseményekre, amelyek 1981-ben, 1991-ben illetve 2001-ben következtek be és ezek a dolgok valóban úgy történtek meg, ahogyan ő előre jelezte. (Hutbe-i Samiye, 27.o.)

Az egyik jövőt illető dolog, amit Bediüzzaman majdnem 80 évvel azelőtt megjósolt, hogy az bekövetkezett volna, a komunizmus bukása volt. Said Nursi egy orosz katonának fedte fel ezt az eseményt, amit akkor még elképzelni sem lehetett (Bilinmeyen Taraflariyla Bediüzzaman Said Nursi, 144. o. Nesil Kiadó). Bediüzzaman a jövőben megvalósuló Európai Unió létrejöttéről is előre hírt adott. (Emirdag Lahikasi, 499. o.) (Munazarat, 107. o.)

Bediüzzaman ugyanígy 1921-ben Lemaat című művének egyik versében megjósolta saját halálának idejét, valamint azt, hogy halála után valamivel le fog dőlni saját síremléke és azt is megmondta, hogy mikor. (Mektubat, 89. o.) Said Nursi a hidzsra 1379. évében hunyt el, ahogyan azt versében előre megírta. Ugyancsak a versben leírtak szerint egy idő múlva, hidzsra 1380. évében síremléke leomlott és áldott testét egy másik helyre szállították.

Ahogy az itt felsorolt példák, úgy a Said Nursi művekben megadott többi információ és jövőre vonatkozó jelek is igaznak bizonyultak. Nincs kétség afelől, hogy ezek Isten kegyelméből beteljesedett csodálatos események. Ezért figyelemmel kell vizsgálnunk és kutatnunk ennek az áldott, és Isten kegyelméből igen nagy tudással rendelkező embernek a jövőre vonatkozó egyéb fejtegetéseit is. Elsősorban pedig az a legfontosabb, hogy az előző sorokban is említett, a végidőkben minden muszlim számára kegyelemként elérkező Mahdival kapcsolatos híreket és jeleket nagy érdeklődéssel nyomon kövessük.

Hogyan adta hírül Bediüzzaman a Mahdi eljövetelét?

Bediüzzaman a Risaleler-ben a fentiekhez hasonló események és dátumok mellett, számos helyen említ jövőre vonatkozó fontos történéseket is. Ezek között kiemelkedő helyet kapnak a Végidők jelei és a Mahdi. Bediüzzaman így tudatja a "valóban várt, egy évszázad múlva elérkező személy" (Kastamonu Lahikasi) vagyis a Mahdi eljövetelét, amely Isten ígérete szerint bizonyosan be fog következni:

A végidőkben, amikor a legnagyobb lesz a gonoszság (szakadásokkal teli nehéz idők) Isten elküld majd valakit, egy olyan kiemelkedő vallástudóst és vezetőt, aki a Korán ájái és a hadíszok (a Próféta és annak kortársai által hagyományozott hagyományok) alapján hozza majd döntéseit. Ő lesz a legnagyobb vallásmagyarázó, a bíráskodó, a vezető (Mahdi), aki megmutatja a helyes irányt, a legnagyobb útmutató lesz és aki Prófétánk (béke legyen vele) nemzetségéből fog eljönni... A Mahdi el tudja majd oszlatni az Iszlám világra nehezedő sötétséget. Ígéretet tett rá, és ígéretét bizonnyal betartja. (Mektubat, 411-412 o.)

Mivel Bediüzzaman az őt követő évszázad vallásmagyarázója, műveiben nagyon világosan és részletesen beszél a Mahdiról is, arról az áldott személyről, akit a muszlimok 1400 éve izgatottan várnak.

A Risale-i Nur-ban megemlíti a végidők jeleit, Jézus második eljövetelét, a Mahdi híveit és a Mahdi feladatait, és azt, hogy a Mahdi Jézussal együttműködve fog cselekedni. Továbbá fontos információkkal szolgál a Mahdi eljövetelének időpontjáról, az eljövetelekor fennálló viszonyokról, a helyről, ahol megkezdi küldetését, a feladatokról, amik megkülönböztetik őt a többi álimtól (vallástudós vezetőtől), mindezek mellett említést tesz azokról is, akik segíteni fogják őt feladatának végzésében.

Bediüzzaman úgy tartja, hogy ő maga a Mahdi előfutára

Bediüzzaman a Mahdit és segítőit a tavasz áldott virágaiként említi, saját magát pedig e rendkívüli ember katonájának nevezi, aki szolgálatával a Mahdi előhírnöke:

Úgy gondolom, e jövőbeli, csodálatot ébresztő és csodálatra méltó ember szolgálatában állok, követője vagyok és hírnöke, és vezető katonája e hatalmas parancsnoknak. (Barla Lahikasi, 162)

Nagyon rég azt hallottam Isten igaz szolgáinak egyikétől, hogy ez az ember értette Isten bizalmasainak titkos jeleit, és ezt fűzte hozzá: "Keletről fény tűnik majd fel, s megtisztítja a vallást a hiedelmek sötétjétől." Én nagyon vártam és várom most is ennek a fénynek a megjelenését. Áldott virágok ezek, mivel azonban a virágok tavasszal nyílnak, elő kell készíteni számukra a talajt, amely befogadja majd őket. És megértettük, hogy a mi szolgálatunk felkészít e ragyogó alakok fogadására. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 189, Mektubat, 34)

Said Nursi, Kastamonu Lahikasi című művében a Mahdit és követőit mint a végidők birtokosát említi, és rávilágít, hogy ha Isten is úgy akarja, bizonnyal elérkeznek. Hírt ad arról, hogy idővel egyre több emberre hatással lesznek, és hogy pozitív eredménnyel jár majd őszinte szándékú igyekezetük:

A végidőkben pedig, a Magasságos Isten engedelmével eljön a Mahdi és tanítványaival ura lesz egy kiterjedt körnek, amelyet tovább szélesít és amelybe termékeny magokat hullajt. Mi pedig sírjainkból nézzük őt és hálát adunk Istennek. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 138-Kastamonu Lahikasi, 72. o.)

 1. Bediüzzaman fenti munkájában minden kétséget kizáróan, egyértelműen szól a Mahdi eljöveteléről.
 2. Ugyancsak ebből a műből világosan kiderül az is, hogy Bediüzzaman nem egy szellemi mozgalomról, hanem EGYETLEN SZEMÉLYRŐL és annak TANÍTVÁNYAIRÓL beszél.


Hogyan magyarázza Bediüzzaman a Mahdi és a többi vallástudós közti különbséget?

Bediüzzaman kifejti, hogy az elmúlt századokban is feltűnt néhány olyan muszlim, aki a Korán erkölcsiségének elterjesztését tűzte célul maga elé, ám egyikük sem látta el azt a három fontos feladatot, amelyet a végidők Mahdija fog ellátni. (Emirdag Lahikasi , 260. o.)

Said Nursi felfedi azt is, hogy azok (a tudósok), akik a Mahdi előtt érkeztek, nem feleltek meg azoknak a tulajdonságoknak, amelyeket Mohamed próféta (béke legyen vele) hagyományaiban olvashatunk:

Nem elég, hogy két különböző Dadzzsal tulajdonságairól és állapotáról beszélnek, a hitelesnek tűnő elbeszélésekben ezeket összekeverik, egyiket a másiknak vélik. A nagy Mahdi (vagyis az igazi Vezető) és a korábbi Mahdik (kisebb vezetők) tulajdonságait illetően sem egyeznek a hagyományok, ezért ezeket gyenge (többféleképpen értelmezhető) hagyományoknak tekintjük. (Şualar, 582. o.)


A NAGY MAHDI ÉS A KORÁBBI MAHDIK

 1. Bediüzzaman, munkájában két különböző Mahdit említ. Különbséget tesz korábbi Mahdik (vezető vallástudósok), és a végidőkben elérkező, igazi Mahdi között.
 2. A korábbi vezetők tulajdonságai, melyeket a hadíszok említenek, nem hasonlítanak a Mahdi tulajdonságaihoz.
 3. Said Nursitól megtudjuk, hogy a valódi Mahdin kívül egyetlen vallástudós sem végezte el azt a három nagy feladatot, amelyet a Mahdi el fog végezni.

  Ahogy arra már többször utaltam leveleimben, az áldott közösség szellemi mozgalmának, amelyet a Próféta nemzetségéből való Mahdi majd képvisel, három feladata van. Hacsak hirtelen ki nem tör az Ítéletnap, és az emberek le nem térnek az útról, akkor ha Isten is úgy akarja, az ő közösségétől és az őt követők hitközösségétől várjuk e három feladat teljesítését. Vagyis ő három fontos küldetéssel jön hozzánk. (Emirdag Lahikasi, 259. o.)


A)... A PRÓFÉTÁK NEMZETSÉGÉBŐL VALÓ MAHDI által képviselt ÁLDOTT KÖZÖSSÉG

1) Bediüzzaman itt a Mahdiról és annak áldott hitközösségéről beszél. Szavaiból kiderül, hogy két külön fogalomról van itt szó:

 • Ki az, aki egy áldott hitközösséget fog képviselni? A próféták nemzetségéből való Mahdi.
 • Mit fog képviselni a Mahdi? Az ő áldott hitközösségét.

2) Megszületik majd egy hitközösség, amelynek élén a Mahdi áll és amelynek képviselője a Mahdi lesz. Ez lesz az ő szellemi mozgalma.


B)... A PRÓFÉTÁK NEMZETSÉGÉBŐL VALÓ MAHDI . HÁROM KÜLDETÉSSEL JÖN

 • Bediüzzaman itt nem csak egy vagy két feladatát említi a végidőkben elérkező Mahdinak, hanem pontosan HÁROM olyan FELADATRÓL beszél, amelyet követőinek táborával együtt meg fog valósítani.
 • Felfedi, hogy ez a három feladat lesz az egyik legfontosabb jel, amely őt a korábbi Mahdiktól (vezetőktől) megkülönbözteti és VALÓDI MAHDI mivoltát megerősíti.
 • Bediüzzaman nem különböztet meg Politikai Mahdit, Uralkodó-Vezető Mahdit vagy Vallási Mahdit, hanem azt mondja, hogy e három tulajdonság együttesen jellemzi majd az igazi Mahdit.


C)... ezeknek a küldetéseknek a teljesítését, ha Isten úgy akarja, AZ Ő tanítványaitól várjuk, akik pedig Mohamed próféta (Béke legyen vele) nemzetségéből fognak származni.

 • A Mester, amikor azt mondja < Istentől reméljük, hogy e küldetést ő (ti. a Mahdi) és tanítványai teljesítik >, az alatt azt érti, hogy a küldetést azok az áldott követők fogják véghez vinni, akiknek élén a Mahdi áll, és akiket a Mahdi képvisel.


D)... És Ő három fontos küldetéssel jön .

 • Fejtegetései végén Bediüzzaman még egyszer kiemeli, hogy A MAHDI lesz az, aki e három feladatot beteljesíti.


  .AZ IGAZI MAHDINAK SOK FELADATA VAN. ÉS MIVEL RENGETEG A TEENDŐ POLITIKAI ÉS VALLÁSI TÉREN, A VEZETÉS ÉS A (különböző hitetlen irányzatokkal szembeni) KÜZDELEM TERÉN, minden évszázadban, amikor eluralkodik a reménytelenség az embereken, szükség van egyfajta Mahdira (vezetőre), aki megerősíti a hitüket, illetve a Mahdinak éppen akkor van szüksége az emberek támogatására. Isten kegyelméből minden korszakban, talán minden évszázadban eljött a Prófétánk (Béke legyen vele) nemzetségéből egyfajta Mahdi, hogy védelmezze a Korán által mutatott és lefestett utat és új életet öntsön a Próféta (Béke legyen vele) szunnájába (hagyományaiba). (Şualar, 590. o.)


Bediüzzaman megint csak a végidőkben elérkező Mahdi feladatairól beszél. Még egyszer hangsúlyozza, hogy a Mahdi nem vagyPOLITIKAIvagyVALLÁSI vagyVEZETŐI szempontból lesz irányadó, hanem olyan valaki lesz, aki e három tulajdonságot egyesíteni fogja magában.

Bediüzzaman említést tesz arról a környezetről is, amelyben a Mahdi teljesíti küldetését

...Ilyen módon egy hitközösségben, (a Próféta - Béke legyen vele - nemzetségéből való igaz követők közösségéről van szó), olyan fontos események történnek majd, amelyek visszaadják erejét és életet lehelnek a testébe. Ebben a hatalmas erőben hatalmas védekező mechanizmus rejlik, amely felszínre tör és a Mahdi irányításával az igaz útra és az igazsághoz vezet. (Mektubat, 473. o.)


... HATALMAS VÉDEKEZŐ MECHANIZMUS ... FELSZÍNRE TÖR ÉS A MAHDI IRÁNYÍTÁSÁVAL AZ IGAZ ÚTRA ÉS AZ IGAZSÁGHOZ VEZET ...

Said Nursi olyan nagy eseményekről beszél, amelyek fellelkesítik majd a muszlimokat, és növelik erőfeszítéseiket, amit az Iszlám érdekében tesznek. Ez a korszak éppen most, vagyis a végidőkben jött el. A világ számos pontján Iszlám és muszlim ellenes kíméletlen légkör uralkodik, amely a muszlimokat az Iszlám védelmére illetve kiutak, megoldások lehetőségének keresésére ösztönzi. Bediüzzaman Said Nursi kifejti, hogy ennek az igyekezetnek a növekedése azt eredményezi majd, hogy feltűnik a Mahdi, akinek áldott személye az igaz útra és az igazsághoz irányítja az embereket.

Bediüzzaman így részletezi azt a három feladatot, amely megkülönbözteti a Mahdit a többi vallástudóstól:

A Mahdi első feladata: szellemi küzdelem a materialista, darwinista és ateista filozófiákkal

A darwinista, ateista és materialista filozófia, a materialista gondolkodásmód a Végidőkben drasztikus méreteket ölt és odáig jut, hogy tagadja Isten létezését. (Emirdag Lahikasi, 259. o.)

Bediüzzaman rámutat, hogy az ateista filozófia a végidőkben félelmetes méreteket fog ölteni. Leírja, hogy különösen a darwinizmus lesz veszedelmes, amely a materialista gondolkodásmódra és az ateizmusra támaszkodva tagadja majd Isten létezését. Ezért a Mahdinak az lesz a legfontosabb feladata, hogy küzdjön a materialista gondolkodásmód, vagyis az Isten létének tagadására épülő materialista, darwinista és ateista ideológiák ellen, illetve teljességében felszámolja ezeknek a gondolatrendszereknek az emberekre gyakorolt hatását:


Elsőként: a természettudomány és filozófia, a materializmus, a darwinizmus és az ateizmus elterjedése azt váltja ki az emberekből, hogy mindenekelőtt a hit védelmére keljenek, olyan módon, hogy teljes mértékben elhallgattassák ezeket a nézeteket. A hívők közösségét meg kell védelmezni attól, hogy tévelyegjenek. (Emirdag Lahikasi, 259. o.)

Bediüzzaman hangsúlyozza, hogy a Mahdi említett három feladata közül ez a legfontosabb és a legértékesebb; "a hitközösség azt várja a végidőkben elérkező embertől, hogy bizonyítékokon nyugvó hitet terjesszen és megóvja a hívőket az eltévelyedéstől, és mindezt elsőrendű és legnagyobb és legdrágább feladatának tekintse." (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 9. o.)

A Mahdi második feladata: az Iszlám egységének létrehozása

A Mester kifejti, hogy a Mahdinak az lesz a második küldetése, hogy biztosítsa az Iszlám egységének létrejöttét. A Mahdi egyesíti majd a jelenleg különféle csoportokra oszlott muszlimokat, felélénkíti az Iszlám erkölcsöt és erényt, valamint újjáéleszti Mohamed Próféta (béke legyen vele) szunnáját (hagyományát).

Az ő második feladata az, hogy a Próféta (béke legyen vele) helytartójaként az Iszlámot alapjaiban újjáélessze. Az egységesített muszlim világot egy biztos támaszponttá kell tennie, amely véd az emberi (anyagi vagy szellemi) beavatkozás veszélyeitől és Isten büntetésétől. Ennek a küldetésnek a támogatói és az ebben szolgálatot vállalók több milliós tömeget kell, hogy alkossanak, és engedelmeskedniük kell a Mahdinak. (Emirdag Lahikasi, 259. o.)

Az Mahdi második feladata az, hogy a Próféta (béke legyen vele) helytartójaként az Iszlámot alapjaiban újjáélessze. (Emirdag Lahikasi, 259. o.)

1) ... a Próféta (béke legyen vele) helytartójaként ...

Bediüzzaman Said Nursi azt mondja, hogy a Mahdi az Iszlám világ vezetője lesz. Utal arra is, hogy ez egy olyan minősítés, ami alapján minden muszlim ehhez a ranghoz méltó személyként fogja őt tisztelni.

2) ... egységesített muszlim világot ...
Bediüzzaman azt mondja, hogy a saját korában sem egységes Iszlám országok majd összefognak és létrehozzák az Iszlám egységét. Leírja, hogy a Mahdi életre hív majd egy támaszpontot és ennek segítségével fogja megvédeni a muszlimokat bizonyos veszélyektől.

3) ... milliós tömegek ...
Bediüzzaman utal rá, hogy a Mahdinak segítői is lesznek, akik mellette állnak majd e küldetés során.

A Mahdi harmadik feladata: alapjaiban újjáéleszti a Korán erkölcsét és Prófétánk (béke legyen vele) szunnáját.

Ezt a harmadik küldetést a Mahdi a hívők, a Próféta (béke legyen vele) nemzetségéből való hűséges követők illetve az összes többi muszlim segítségével fogja teljesíteni. Ő lesz az eszköz, aki által megújul és életbe lép a Korán erkölcse és a Próféta (béke legyen vele) szunnája, amelyet az emberek a Próféta (béke legyen vele) kora utáni időkben, főként a materialista világfelfogás következtében figyelmen kívül hagytak.

Az idők változásával a Korán előírásait már nem tartják be úgy, mint régen. A Mahdi harmadik feladata az, hogy minden hívő közösség szellemi hozzájárulásával, az Iszlám egységre való kölcsönös odafigyeléssel, a muszlimok egymás közti kölcsönös támogatásával, minden vallástudós és nagy tiszteletnek örvendő áldott ember, de mindenekelőtt a Próféta (béke legyen vele) nemzetségéből való, minden korban ellenálló és nagy számú követő részvételével, megpróbálja helyrehozni ezt a dolgot. (Emirdag Lahikasi, 260. o.)

A Mester kifejti, hogy a Mahdi alapjaiban újra élővé teszi a Korán számos parancsolatát, amelyre az idők változásával a hitetlenség szennye rakódott, és ebben minden muszlim, és a Próféta (béke legyen vele) nemzetségéből való hitközösségek lesznek majd segítségére.

Egy másik írásában pedig utal arra, hogy a Mahdi harmadik feladata az Iszlám társadalmak egyesítése illetve a keresztény világgal való szövetség létesítése. Ezeket a feladatokat meglehetősen széles körben látják majd el, és az egész világ tudni fog róluk:

A Mahdinak, aki tehát egyetlen személy lesz, az lesz a harmadik feladata, hogy megteremtse az Iszlám egységet, majd erre alapozva felépítse az Iszlám épületét, és a keresztény világgal szövetségre lépve szolgálja az Iszlám vallást. Ezt úgy tudja véghez vinni, ha megfelelően nagy hatalommal és erőkkel, több millió emberrel együtt fáradozik. Az első feladat jóval nagyobb horderejű, mint a többi, a második és a harmadik viszont oly ragyogó és oly nagy tömegeket mozgat meg, hogy kivívja majd a népek csodálatát. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 9. o.)


Bediüzzaman Said Nursi dátumokkal is alátámasztja a Mahdi küldetését

Bediüzzaman, a hidzsra szerinti 1327. évben beszédet tartott Damaszkuszban, az Emevi dzsámiban, tízezer ember előtt. Ebben 1371 utáni, tehát a jövőre vonatkozó eseményeket és különféle időpontokat fedett fel, amelyek a Végidőkre vonatkoznak. Felhívta a figyelmet a várva várt Mahdi küzdelmére és győzelmének idejére:

Igen, ha most nem is, 30-40 ÉV MÚLVA felhasználja a valódi tudást (tehát a tehetség, művészet, tudomány és természettudományok alapján megszerezhető ismereteket), és a kultúra pozitív oldalait, és a valóságot kutatja. A három erő támogatásával legyőzheti a kilenc akadályt, amennyiben szeretettel és jóindulattal közeledik az emberekhez. És akkor, ha Isten is úgy akarja, meg fogja semmisíteni az ellenség kilenc csoportját. (Hutbe-i Şamiye, 25.o.)


Bediüzzaman a damaszkuszi beszédjében pontos dátumokat közölt a Mahdi küldetésének idejével kapcsolatosan, és ez rendkívül fontos:

1981-1991 - A Mahdi megkezdi tevékenységét

1) ... Igen, ha most nem is, 30-40 ÉV MÚLVA ...

Ezen a dátumon a Bediüzzaman beszéde utáni 30-40 évet kell érteni, ami a hidzsra szerint 1401-1411-nek felel meg. A keresztény időszámítás szerint ez az idő 1981-1991-re esik.

2001 - A Mahdi materialista filozófiával szembeni győzelme

2) ... ha Isten is úgy akarja, FÉL ÉVSZÁZAD MÚLVA meg fogja semmisíteni őket ...

Said Nursi fenti értekezésének utolsó mondataiban hírt ad arról, hogy a Mahdi tevékenysége fél évszázaddal később, azaz 50 év múlva lesz esedékes. Vagyis rámutat arra, hogy nem egészen 10 év alatt teljesen megszűnik az a befolyás, amit a materialista, darwinista és ateista filozófiák az emberre gyakoroltak. Ez az időpont a hidzsra szerint 1421, ami 2001-nek felel meg.

2004 - A Mahdi vezetésével az emberek visszatérnek a Korán erkölcséhez és eszerint élnek

Bediüzzaman "Risale-i Nur" című munkájában a Mahdi küzdelmével és vezetői tevékenységével kapcsolatosan 2004-et említi meg következő dátumként. A Korán azt mondja: "El akarják oltani Isten világosságát a szájukkal, ám Isten rendíthetetlen abban, hogy kiteljesítse az Ő világosságát, még akkor is, ha ez a hitetleneknek nem tetszik." (A megbánás, 32). Az ája következő mondatának, "...ám Isten rendíthetetlen abban, hogy kiteljesítse az Ő világosságát" Bediüzzaman a következő, jövőre utaló értelmet adja:

Mostanság derült fény arra, hogy ha a dupla (ti. ? jelű) "lam" és "mim" betűket kettesével számoljuk, kiderül, hogy egy évszázad múlva azok az emberek akik eloszlatják a zsarnokságot, valószínüleg a Mahdi tanítványai lesznek... (Şualar, 605. o.)

Bediüzzaman elmondja, hogy ennek az ájának a számértéke a hidzsra szerinti 1424. évnek, a keresztény időszámítás szerint pedig 2004-nek felel meg, és arra mutat, hogy ez az időszak lesz a Mahdi vezetésével az a kor, amelyben a Korán erkölcsisége az egész világon uralkodni fog.

2008 - A Mahdi vezetésével győzedelmeskedik a Korán erkölcse

Bediüzzaman így ír jövőre vonatkozó előrejelzéseinek egyikében arról, hogy a Korán erkölcse győzedelmet arat és uralkodni fog majd (a világban):

Az imént idézett ája rejtett utalását tovább erősíti a következő: "Aki gyámolítójául választja Allahot, a küldöttét és azokat, akik hisznek, [az jól választott]. Allah követői lesznek a győztesek." (Az asztal Szúra, 56) Mert ha az "Isten követői lesznek a győztesek" sorban előforduló dupla "nun"-t (az arab "nun" betű) egynek vesszük, az éppen az előző ájának felel meg és 1302-t ad, ebben az évben kezdte a Koránt olvasni a vallásnak az a segítője, aki eszköze lett a Korán oldalán állók tevékenységének. Ha pedig kettőnek vesszük, akkor 1350-et kapunk, vagyis azt a dátumot, amikor a Koránból merített tudás alapján készülő Risale-i Nur körül csoportosuló, minden erejükkel a Korán szellemében dolgozó emberek erkölcsi győzelmet arattak az eltévelyedés és hitetlenség felett. Ez pedig egy rejtett jelzés arra nézve, hogy a jövőben teljes győzelmet aratnak. (8. Lem'a, Keramet-i Gasviye)

Bediüzzaman Said Nursi szerint a fenti ája "... Isten követői lesznek a győztesek" mondatának számértéke a hidzsra 1350. évére mutat és arra, hogy ekkor győz majd a Korán erkölcsisége. De Said Nursi emlékeztet arra is, hogy van egy másik rejtett utalás ebben az ájában, egy másik dátum, amely szintén a Korán erkölcsének győzelmét rejti magában. Ha az ája eredeti arab szövegét kezdő "fe" betűt is számításba vesszük és így nézzük a számértéket, akkor 80-at kapunk. És ha 1350-hez hozzáadunk 80-at, megkapjuk a hidzsra szerinti 1430. évet, amely keresztény időszámítás szerint 2008-nak felel meg. Bediüzzaman szerint ez a dátum Isten engedelmével azt az időt jelzi, amelyben az ája által említett erkölcsi felemelkedés bekövetkezik, és amelyben végérvényesen legyőzetnek a darwinista, materialista és ateista filozófiák, és az ehhez hasonló hitetlen irányzatok. (A legjobban csak Isten tudja.) (Harun Yahya, Hz. Isa'nin Geliş Alametleri)

BEFEJEZÉS

Az eddigiekben csak érintőlegesen tárgyaltuk Bediüzzaman Said Nursi Mahdival kapcsolatos, jövőre vonatkozó fejtegetéseit. De ez a pár szó is elégnek bizonyul ahhoz, hogy lássuk, Said Nursi minden kétséget kizáróan nyilvánvaló, biztos tényként és nagyon pontosan említi ezeket az eseményeket. Bediüzzaman megosztja a muszlimokkal, hogy mikor jön el a Mahdi, hol fog tevékenykedni, és még sok más részletet. Említést tesz például a hitközösségéről, és arról, hogy miket fog csinálni. Bediüzzaman Said Nursi a vizsgálódásának alávetett minden témát rendkívül precízen, okosan, éleslátón és bölcsen közelít meg. Azok az előre jelzett dolgok pedig, amiket leír, ha Isten is úgy akarja, egyenként be fognak következni. Kétségtelen, hogy amit Bediüzzaman írt a Mahdi eljöveteléről, és amit a Próféta (Béke legyen vele és Isten áldásai) számos hadísza is világosan és pontosan tartalmaz, ugyancsak nagy jelentőségű. Megfeledkezni azokról a dolgokról, amiket ez a 13. század vallástudósaként elfogadott, áldott ember a világ összes muszlimját közvetlenül érintően írt, vagy helytelen fejtegetésekbe bocsátkozni róla, rendkívül nagy hiba. Az is nagy tévedésben van, aki a Bediüzzaman által igen pontos bizonyítékok alapján leírt Mahdiról azt hiszi, hogy csak egy szellemi mozgalom lesz, és megpróbálja ködösíteni az igazságot. Minden, amit Bediüzzaman a múltban előre jelzett, valóban megtörtént; Isten engedelmével pedig azok a dátumok és információk is tévedéstől mentesek lesznek, amelyeket a Végidőkkel kapcsolatban adott meg.

Kétségtelen, hogy egy korban élni egy ilyen áldott emberrel (mint a Mahdi), aki által az Iszlám visszatér az alapjaihoz, aki eszköze lesz annak, hogy az emberek hinni fognak, és aki erős egységet biztosít majd a muszlimok között, igen nagy örömhír. Ezzel a dologgal szemben egyetlen muszlim sem maradhat érzéketlen. Ellenkezőleg, igyekeznie kell e lényeges pontot tisztán látni, és a Bediüzzaman által megadott minden részletet ennek fényében kell kutatnia és végiggondolnia. Nem szabad elfelejteni, hogy ha ezek az emberek néhány téves gondolat miatt az egész Iszlám világ által várt, ilyen örömteli eseménnyel szemben érdektelenséget és gondatlanságot mutatnak, később, amikor ezek az események valóban megtörténnek, nagy szégyenben maradhatnak.

Aki gyámolítójául választja Allahot, a küldöttét és azokat, akik hisznek, [az jól választott]. Allah követői lesznek a győztesek. (Az asztal Szúra, 56)


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!