fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - ISTEN
Az Istenanya követése: Szerénység és tartás – a jó ember dísze

62. Az én szépségem azért volt a legnagyobb, mert az Isten iránti bizalom teljességét, a tisztaság illatát, és a tökéletes ártatlanság küllemét sugározta.
.

63. Az emberek előtt úgy viselkedtem, hogy mindenki a legnagyobb épüléssel tekinthetett rám.
.
64. Megnyilatkozásaim mindig megfontoltak voltak, nem fecsegtem könnyelműen, a hanghordozásom komoly volt, de sosem rátarti.


.
65. A testtartásom nem volt se hányaveti, se tiszteletlen, se kihívó, és a tekintetem nem volt soha mogorva.
.

66. Társalgásomból – mint valami ragyogó tükörből –, a hit, az erény és tisztaság példája sugárzott.
.
67. Tekintetem a tiszta lélek, a hit és a szent szerénység tükre volt. – Ilyen legyen a te kisugárzásod is!

68. Ha bárki vízhordás, étkezés, séta vagy imádság közben látott, nem gondolt rosszat rólam.

69. Öltözékem mindig teljes, szerény és tiszta volt, és akik láttak, azok önkéntelenül dicsőítették az Istent.

70. Járásodban, viselkedésedben magad is olyan légy, mint aki fönséges gondolatokat hordoz magában.

71. Illetlen szavakat soha nem mondj, mert öli a lelket!

72. Őrizkedj a sértő tréfáktól, mert mit sem használ neked, ha mások nevetnek bár, de Istent megbántod, testvéredet pedig megalázod vele.

73. Szemedet, tekintetedet fegyelmezd, ne kapkodd ide-oda, mert ezt csak a könnyelműek teszik.

74. Az emlékezet sok fölösleges és káros látványt raktároz el, melyek szennyezik a gondolatot. Ezek bármikor megzavarhatják az összeszedettségre való törekvésed. – Légy tehát figyelmes fegyelmedben!

75. Ne túlozz a nevetésben! Az arckifejezésed, mindig tükrözze a szent szerénységet.

76. A lélek élete = Isten kegyelme. Nélküle a lélek kimerül és halott lesz.

77. Nyilvánosság előtt légy szerény és segítőkész minden jóra, mutatkozz példaadónak és mértéktartónak. – Viselkedj úgy, ahogy szerinted én tenném!

78. Ha társalogsz, szavaid legyenek összeszedettek és mély értelműek, olyanok, melyekkel másokat hitre és istenes gondolatokra késztethetsz.

79. Isten hű szolgája akkor vagy, ha szentül gondolkozol, szentül beszélsz s ekként cselekszel mindenben.

80. Legyen mindig tiszta a lelkiismereted, és Isten megoltalmaz téged.

81. Légy mindenkihez barátságos, mert ezzel tudod megnyerni az emberek szívét.

82. Akik fényt derítenek rám, azok az én apostolaim, és rájuk a szívem melengető ragyogását árasztom.

83. Ha nyomodban istendicséret és öröm fakad, s példádon a rosszak megjavulnak, akkor tudd; hogy hívő személyed világító fáklya sokaknak, s ezáltal a megváltást juttatod érvényre! Kövess engem!

Az Istenanya követése: Türelem – a lelki (szellemi)élet táplálója

84. A földön engem is sok kellemetlenség ért, melyeket a legnagyobb türelemmel viseltem el.

85. Miként Fiam élete – úgy az enyém is –, ifjúságomtól kezdve küzdelmes keresztek közt telt.

86. A szegénység, üldöztetés és kirekesztettség mindennapos volt életünkben, de lelkületünket ez nem volt képes befolyásolni.

87. Szent Fiam kínszenvedése és halála, földi életem végéig fájó szenvedésként sajgott a lelkemben, de bizalmam a Mennyei Atyában soha meg nem rendült.

88. A szenvedők közt elvárhatod-e, hogy te mentes légy ettől? Ha ugyanis türelemmel fel nem vállalod saját keresztedet, akkor miféle jutalmat remélsz?

89. A keresztet csak súlyosbítja a türelmetlenség.

90. Nem élhetsz bizalom és türelem nélkül, mert sokat kell szenvedned az örök életért.

91. Mint Ádám minden gyermeke a siralom völgyében, te is szenvedésekkel vagy próbára téve.

92. Nem találsz érdem szerzőbb erényt, mint a türelmet, melyre oly sok alkalmad akad.

93. Az istenszerető szívben a legnagyobb csapások sem oltják ki a felebaráti szeretet tüzét, sőt inkább élesztik azt.

94. A remény a türelem erényében mutatkozik meg. Nem rendülhet meg, és türelemmel teszi a jót, még a kudarcok közepette is.

95. Szeretett gyermekem, mutass nekem akár egyetlen szentet is, aki türelem nélkül jutott a Mennybe!

96. A higgadtság, türelem és bizalom; a lélek igazi nagysága. Ennek volt férfias példaképe Szent József!

97. Szent Fiammal, mindenkinek példát adtunk a türelemről. – Boldogok, akik minket tekintenek példának!

98. Az igazi gazdagságot az erények tartós megélése képezi, s ezek a lélek jóságában nyilvánulnak meg.

99. Minden édessé válik, ha azt az Isten iránti szeretetből cselekszed! – Így van ez a türelemmel is!

100. Egyetlen türelemmel viselt pillanat is örök dicsőséget szerezhet! – Minden életpillanat alkalmas erre!

101. Szükséged van a türelemre, hogy elnyerd az Úr ígéretét. Kövess engem!

Az Istenanya követése: Szelídség és tapintat – az igaz élet édesítője

102. A harag sohasem vett erőt rajtam, s én mindig mindenkihez a Jóságos Szűz voltam.
.
103. Miként Szent Fiam, úgy én is megértő szelídséggel igyekeztem legyőzni ellenségeimet.
.
104. Velem született szelídségemet és jóságomat, még ellenségeim is megtapasztalhatták.
.
105. Nem olvashatod rólam, hogy bárkit is keményen megróttam volna, még azokat se, akik Fiamat ecettel kínálták és megfeszítették.
.
106. Bár isteni Fiam sokat szenved ellenségeitől, mégis vár reájuk, sőt jót tesz velük, hogy szelídsége példájával még földi életükben megtérésre indítsa őket.
.
107. Mindig kedvesen társalogtam; tapintatosan és gyöngéd szeretettel beszéltem mindenkihez.
.
108. Nem vagy méltó keresztény, ha bántóiddal indulatosan beszélsz gyermekem!

109. A méltósággal teljes szelídség nem gyávaság, hanem tisztes önuralom és hívő tanúságtétel.

110. Ha kellemetlenség ér, ne zúgolódj, hiszen ezzel még jobban tudatosítanád magadban a bajt.

111. A dühödt haragot ne tűrd meg a lelkedben, és ne támadj senkire indulatossággal.

112. Gyermekem! A szelíd ember megbecsüli magát, teszi a jót, és embertársainak mindig hasznára válik.

113. Ha békében akarsz élni, ne szólj indulattal!

114. Az Úrnak félelme bölcsesség és műveltség, s ami igazán kedves Neki, az a hűség és szelídség.

115. Sose ráncold a homlokodat, mert környezetednek úgy tűnhetne, mintha ellenszenvvel fogadnád azt, amit Isten hasznodra rendelt.

116. A szelídség és jóság megőrzi lelked békéjét és nyugalmát. Érdemszerzővé válik, ha az elszenvedett bántásokat, kellemetlenségeket felajánlod Istennek.

117. Ne nyugodjék le a nap haragod fölött, de fontosabb, hogy a nap ne nyugodjék le Isten haragja fölött.

118. Ha mindent a lelkedre veszel, megsínyli a szíved! – Vigaszt és jó tanácsot keress az Evangéliumban!

119. A szelídség vonását, bár mások vésik a keresztények arcára, ám ezáltal megláthatják Isten képét.

120. Viselkedj úgy, ahogy a lelked szeretné, ha teveled viselkednének.

121. A durva és lármás ember, először is a saját lelkét dúlja föl, miként a heves szél a víz tükrét.

122. Nincs oly apró és silány teremtmény, melyben ne lehetne föllelni Isten jóságát.

123. Tisztaságos jegyesem Szent József, a puszta megjelenésével, oly nagy szelídséget sugárzott, hogy még ellenségeit is meghátrálásra késztette.

124. Aki szelíd, az békében van felebarátjával, bizalmas kapcsolatban áll az Istennel, és boldogság lesz osztályrésze a Mennyben. Kövess engem!


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!