fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Gömb

A FIZIKAI SZÁRNYALÁS - SZELLEMI SZÁRNYALÁS
A két főparancs kozmikus analógiája

Két főparancsolat - két főtörvény - van, melyen minden törvény függ - mondja az Úr Jézus. A szeretet két törvénye. Az első az Istenszeretet: "Szeresd Istent mindenekfelett!", a második a felebaráti szeretet: "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!".
Ezen a két törvényen függ az összes törvény és a próféták - mondja az Úr.

Fizikai törvény, hogy csak két egyenlően fejlett szárnnyal lehet repülni - magasba emelkedni. Ha a két szárnyközül bármelyik megsérül, a felemelkedés vergődéssé válik. És ha bármelyik szárny sérülése súlyos, egyensúly vesztés és zuhanás lesz a vége!

Tehát két főtörvénye, - két "szárnya" van minden embernek - minden szellemnek - mellyel magasba emelkedhetik : az Istenszeretet és az Emberszeretet. Ha e két szárny közül bármelyik megsérül, vagy elpusztul, a felfelé emelkedés lehetetlen, vergődés és zuhanás a vége.

Tehát nem lehet a felebaráti szeretet figyelmen kívül hagyva, csak Istent szeretni, akarni! Viszont nem lehet Isten kikapcsolni akarva csak az embert szeretni, akarni!. Bármelyik utat külön akarja is járni a szellem, - az ember - az emberiség, az öncsonkítás , melynek egyensúlyvesztés és zuhanás a következménye! Bizonyítja a fizikai törvény, bizonyítja az Evangélium törvénye - a szellemi főtörvény, melyből a fizikai törvény vetül.

Megjegyzés a fentiekhez: Minél inkább felismerjük az Egységet, az Istenben való egységet egymásban, ember - szellem - társainkkal (ugyanis ugyanonnan szakadtunk ki, és ugyanannak az isteni egységnek része vagyunk), akkor már nincs szükség kívülről kapott parancsra, parancsolatra, betartandó törvényre mert már belülről természetessé, igazsággá válnak a fentiek, felismerve a kettősség látszatvilága helyett az Egység valóságát! Betöltve a szeretetben való egységet! S hogy felismerjük ezt a mindnyájunkban meglévő, közös isteni lényeget embertársainkban is és saját isteni voltunk tudatára ébredve e szerint éljünk, ez a jövő kibontakozásának - a szellemi szárnyalásnak - az útja!FIZIKAI HŐTAN - SZELLEMI HŐTAN
 A hármas halmazállapot törvény és az isteni szeretet törvény hármas arca.

Bevezető gondolatok

A Föld - az egész égitest - anyaga nem más, mint a földi szellemlégió gondolatainak - erőinek - anyaggá sűrűsödött kolosszális masszája, amely az isteni kegyelem folytán hajlékot ad a szellem-légió fejlődéséhez és amely Pál apostol szavai szerint sóvárogva várja a földi szellemlégió istenfiúvá válását, mert csak általa oldódhat anyaggá sűrűsödött állapotából. A Föld hármas élettere, az isteni szeretet hármas kegyelmi szintje a következő:
   Az alsó kegyelmi szint : - a Föld mélyében - a Föld geológia szférái.
Az alásüllyedt szellemlégió saját maga által megkötözött állapota. A szellem éjszakája - melyben Krisztus szerint senki nem munkálkodhat.
   A közép kegyelmi szint : - a Föld felszíne - a testetöltött szellemlégió, az emberiség fizikai otthona.
   A felső kegyelmi szint : - a Föld légköri szférái - a földi szellemi légió szellemi otthona.
Mindenekelőtt nézzük meg, mit mond a Szentírás a Mennyország és a Pokol helyéről! A Mennyország és Pokol helyéről rendkívül tömören szól. Azt mondja, hogy a Mennyország fent van, a Pokol lent van.
Ha ezt Föld felszínén élő, egész emberiségre vonatkoztatjuk, a  fent fogalom a légköri szférákra, a lent fogalom pedig a Föld mélyére, a geológia szférákra utal. Tehát a Föld belsejében vannak a Szentírás szerinti "pokoli" szférák. A légkör alsó rétegében vannak a purgatóriumi szférák. A légkör felső rétegeiben - a Szentírás szerinti mennyei szférák.


Az isteni szeretettörvény hármas arca
A mélyre bukott földi szellemlégió három szellemtípusa
és a hármas halmazállapot törvény

A bukás mélypontján - a Földön - az isteni szeretettörvény hármas arca - a három kegyelmi szint:
   A Kegyelem felső szintje: a szabad kegyelmi állapot, az úgynevezett Kegyelem.
   A Kegyelem közép szintje: a korlátozó kegyelmi állapot, az úgynevezett Kárma.
   A Kegyelem alsó szintje: a kötött kegyelmi állapot, az úgynevezett "Kárhozat" , az oldó-bontó Kegyelem.
A felső kegyelmi szint szellemtípusa a Kegyelem állapotában lévő szellem. Az ily állapotba jutott szellem az tesz - azt tehet - amit akar, mert akarata már egyesült a végtelen jóságú mennyei Atyánk akaratával, az isteni akarattal(TAO) , melyet áthat a
Végtelen Isteni Szeretet. Tehát azt akarja, ami a legjobb! Amit a Végtelen Isteni Bölcsesség - a Végtelen Isteni Szeretet akar, s így akarata szabaddá vált, kötöttségeitől megtisztult.
  A közép kegyelmi szint szellemtípusa a "Kárma" törvénye alatt élő szellem - ember, a megtéretlen ember, akit a Kárma törvényének áramlata az "okból" az "okozat" állapotába áramoltat. Az ily szellemek bizonyos lefokozott mozgásokat még végezhetnek.
   Az alsó kegyelmi szint szellemtípusa az úgynevezett "kárhozati" állapotba süllyedt szellem. Midőn a szellemi vezetés kegyelmi tény folytán "leköti", anyaggá sűrűsödött fluidjaiba zárja, kötöttségbe kényszeríti a szellemet, hogy az ne tudjon
további vég nélküli kárhozatos következményeket gyűjteni magának.


A kegyelmi szintek fizikai vetülete a három halmazállapot törvény:


   Az alsó kegyelmi szint fizikai vetülete a szilárd halmazállapot - a szilárd testek. A szilárd halmazállapotban az atomok, a molekulák a fizikusok megállapításai szerint az atomrácstörvény kényszerítő erejétől megkötötten rezegnek - lüktetnek -
 helyüket nem változtathatva!
   A közép kegyelmi szint fizikai vetülete a folyékony halmazállapot - a folyadékok - a víz. Az atomok, molekulák a fizikusok megállapítása szerint a folyadékok irányába áramlanak. A folyadék nyugalmi állapotban is az atomok, molekulák bizonyos korlátozott mozgásokat végeznek. Minél nagyobb a hőfok, annál nagyobb sebességgel. És ha a szeretet bizonyos hőfokot elér, bekövetkezik a felszabadulás. A folyadék gázzá - gőzzé - légneművé alakul. Kötetlen törvényvilágba lép!
   A felső kegyelmi szint fizikai vetülete a légnemű halmazállapot - levegő, gázok, gőz. Az atomok, molekulák a fizikusok megállapítása szerint minden irányban óriási sebességgel szabadon mozognak.
   A fizikai testek - az anyag - hármas halmazállapot jelenségei az isteni szeretettörvény hármas arcából vetülnek és a hármas kegyelmi szintet - valamint az itt lévő szellemállapotokat vetítik a fizikai síkra. Tulajdonképpen megállapíthatjuk, hogy a hármas halmazállapot törvény - a gázok, folyadékok és szilárd testek törvénye - avagy más szóval a kegyelem, kárma és úgynevezett "kárhozat" - törvény nem más, mint ugyanazon törvénynek - az isteni szeretet-törvénynek három arca.
   Mindhárom törvény és állapot a mindenkori legmegfelelőbb tápláléka a szellemnek - különböző fejlődési, vagy visszafejlődési fokozatain.
A végtelenül bölcs, a végtelenül jó és mindenható Isten - Mennyei Atyánk a szeretet törvénynek mindig azt az arcát fordítja a szellem felé, melyet megérteni képes, melyből okulni képes, melynek segítségével fejlődni képes.
   Ha a szellem megtér és Isten akaratával - a szeretet elvével - azonosul, akkor a kegyelem törvényét - a légnemű halmazállapot-törvényt - kapja éltető elemül és a Kegyelem nyílegyenesen viszi a szellemi fejlődés útján.
Ha a szellem Isten akaratával - a szeretet elvével - szembehelyezkedik, akkor a Kárma törvényét - a folyékony halmazállapot-törvényt - kapja ismét a Kegyelemtől éltető elemül, hogy tettei következményeivel megismerkedhessék és levonhassa a konzekvenciát, hogy a rossz cselekedetektől tartózkodnia kell! Mert azok következményei úgy magára, mint másokra nézve fájdalmasak!
   Ha pedig a szellem a gonosz elvvel teljesen eggyé-válik, úgy, hogy "mindenkinek "átkává" lett, akkor Istentől az úgynevezett "kárhozat" -törvényt, a szilárd halmazállapot törvényt kapja - ismét kegyelemből -éltető elemül. A szellemi vezetés a szilárd testek halmazállapot törvényében, az úgynevezett "kárhozat" törvényben a szellemet leköti, anyagba merevíti, hogy a gonoszban ne tudjon további következményeket gyűjteni magának. Az úgynevezett "kárhozat" mélyén - az égitest belsejében, ebben a több millió Celsius hőfokú és több millió atmoszféra nyomású kohóban kilazítja a szellemből az "atomilag" vele eggyé-vált gonosz elvet, hogy évmilliárdok leforgása után ismét elindíthassa az újrafejlődés útján.
   Az isteni Gondviselés törvényének - az isteni szeretetörvénynek - ebből a hármas arcából vetül a Földön a halmazállapot törvény három arca, a szilárd - cseppfolyós - és légnemű állapot törvénye.
   Most egy csodálatos fizikai jelenségre kell tekintenünk, amely Isten végtelen jóságát, a Gondviselés végtelen szeretetét sugározza! A fizikai hőtan törvénye szerint minden test, ha felmelegszik, könnyebb fajsúlyú lesz, kitágul. Ha lehűl, nehezebb fajsúlyú lesz, sűrűsödik. Minden alá van vetve e törvénynek, az egész fizika és kémia világa! Akár szilárd, akár cseppfolyós, akár légnemű halmazállapotban.
   Azonban csodálatos kegyelmi tény, hogy a víz a végtelen isteni bölcsesség és szeretet folytán +4 Celsius fog hőmérsékleten kivétetik ezen törvény alól.
És innen tovább hűlve nem zsugorodik tovább, hanem tágulni kezd. Ennek az isteni bölcsességű rendelkezésnek kozmikus következménye van. A következmény az, hogy a tavak, a folyók tengerek nem fagynak be fenékig. A vizek élővilága nem pusztul el és az élet fejlődése lehetővé válik. Gondoljunk most arra, hogy évmilliárdokkal ezelőtt az élet evolúciója a Földön az ős óceán mélyén indult el.
   Gondoljuk most át, hogy miért nem fagynak be fenékig a folyók, tavak tengerek? Mert a vizet - +4 C fok alá hűlve - a törvényből a Kegyelem kiemeli és az tovább hűlve folyton könnyebb fajsúlyú lesz. Tehát a +4 Celsiusú fokú víz súlya a legnehezebb. Így a+4 fokú víz kerül a fenékre és a nulla fokú víz pedig - mely könnyebb - a víz felszínére. Tehát a víz felszínén kezdődik a befagyás, nem pedig a fenéktől felfelé!  A felső szigetelőréteg megvédi a folyókat, tavakat és a bennük levő életet az elpusztulástól. Tehát a Végtelen Isteni Szeretet felfüggeszt egy egyetemes törvényt, hogy a bukásból kibontakozó élet és a fejlődés lehetővé váljék!
   Az összes szubsztanciákra - szellemekre -érvényes a hőtan törvénye! Több szeretetet - meleget - befogadva szellemesülnek, tágulnak. Szeretetcsökkenésnél - lehűlésnél - zsugorodnak, fluidjaik fajsúlya sűrűsödik.
- Ezen alapul a Gömbszimbolika.
   Azonban éltető elemük - a Kárma törvénye - csak +4 Celsius fokig működik! Innen kezdve törvényszerűsége megszűnik és a Kegyelem törvénye kezd el működni. Ennek következtében nem pusztul el a bukott, anyagiasult élet. Isten nem akarja, hogy az élet elpusztuljon, hanem a Kegyelem által hordozva éljen! - mondja a Szentírás. Ez is bizonyítja, hogy az úgynevezett "kárhozat" -törvény tulajdonképpen szeretet törvény. És mindegyiket áthatja az éltető isteni Szeretet.

SZELLEMI FÉNYTAN
Az evangéliumi Nyolc Boldogság isteni törvényrendjeA test a lélek nélkül önmagában meg nem állhat. önmagában összeomlik! Így a fizikai törvények és világok (test) metafizikai törvények és világok (a lélek) nélkül önmagukban meg nem állhatnának, összeomlanának. A fentiekből következik, hogy minden fizikai törvénynek megvan a maga szellemi törvénye, amelyből vetül. Ebből az egyetemes törvényből fog kibontakozni, témakörünk az Evangéliumi Nyolc Boldogság egész Kozmoszt betöltő egyetemes törvényrendje.
Mielőtt erre rátérnénk a szellemi fénytan alaptéziseit el kell sajátítanunk. A fentebb írt gondolat alapján nézzük meg a szellemi törvények, földre vetült vetületeit. Itt olyan jelenségek láthatóak amelyek átélése lehet kicsit nehézkesnek tűnik elsőre.A jobb érthetőség szempontjából vagy "akár" érdekesség képen is  vessünk erre egy pillantást.


Nagyításért katt a képekre!

fizikai_szellemi_trvnyprok_1_taln_ez

A (fizikai jelenségek) földi törvények - szellemi törvénypárjai

 

 A Nyolc Boldogság törvényrendje a krisztusi igazságok fundamentuma, a Hegyi beszéd összefoglalata, a szellemi fejlődés egymás után betöltendő fokozatainak isteni útjelzője. Ezért alapvető fontosságú a testetöltött szellem -az ember- számára, hogy a Nyolc Boldogság törvényrendjét a fizikai és szellemi fénytan tükrében lássa.
Kezdjük ezzel. De előtte vizsgáljuk meg mi alapján képzelhetjük el miről is van szó.

5.bra

5.bra_szveggel

5. Ezen az ábrán a fény egyenesvonalú terjedését látjuk, itt a sötétkamrát - a camera obscura - jelenségét látjuk, a szellemi fénytan fizikai vetületét.

6.bra

6. Ugyanaz az ábra, a Gömbszimbolika megvilágíthatóságához igazítva. A vízszintes vonal a szellemi sík és fizikai sík érintkezési vonala. A vízszintes vonal feletti rész a szellemi sík, a camera obscura, a szellemi sötét kamra.

Az eddigi előkészítés után most érkeztünk el a témához. Az evangéliumi Nyolc Boldogság igazságait vizsgáljuk meg a szellemi fénytan, szellemi sötétkamra jelenségében. Nézzük a 12-es ábrát.

12._bra_Nyolc_Boldogsg_-_fldi_boldogsg
12. ábra

A gömbök azt szimbolizálják, hogy a különböző fokozatú emberek lényükkel hogyan helyezkednek el a Nyolc Boldogság törvény rendjében, a szellemi sötétkamra törvénye szerint.
A vízszintes vonal a szellemi sík és fizikai sík érintkezési vonala.
A vízszintes vonal alatti rész a fizikai sík. A vízszintes vonal feletti rész a szellemi sík.
Látjuk , hogy a gömbök testetöltött szellemeket, embereket  jelentenek - mert bizonyos mértékig bemerültek a fizikai síkba.
A vízszintes vonal felett látjuk római számokkal jelölve az evangéliumi Nyolc Boldogság törvényrendjét.
Felülről nézve , a szellemi sík felől nézve - boldogságok.
Alulról - a sötétkamra felől nézve - boldogtalanságok.
A vízszintes vonal alatt látjuk arab számokkal jelölve az evangéliumi Nyolc Boldogság visszájára fordult földi igazságait. Ezek alulról, a sötétkamra felől -fordított optikával nézve- boldogságok. Felülről - a szellemi sík felől nézve boldogtalanságok.
Látjuk, hogy a különböző embertípusokat szimbolizáló gömbök különböző területeket fognak át és ebben élik valóságként az evangéliumi Nyolc Boldogság, illetve a visszájára fordult nyolc földi boldogság törvényvilágát.
Látjuk , hogy a legmagasabb rendű ember - a legnagyobb gömb - lényével teljesen befogja és boldogan éli a Nyolc Boldogság összes fokozatait, és a visszájára fordult földi igazságok, emberi énjét meg sem érintve, alatta maradnak.
Látjuk, hogy a második magas fokozatú ember - lényét szimbolizáló gömbjével - a Nyolc Boldogság isteni törvényeiből még csak hetet tud átfogni, betölteni! De látjuk, hogy a visszájára fordult földi igazságok nem érintik az ő emberi énjét sem! Mélyen emberi énje alatt maradnak.
Félreértés ne essék! Nem az számít, amit mondok, hanem amit bensőleg érzek és cselekszem! Az Úr Jézus keményen ostorozta a farizeusokat, akik csak beszéltek a szellemi törvényekről , de cselekedeteik ellene mondtak!.
Látjuk a többi embernél - a többi gömbnél - hogy fokozatosan mind kevésbé létezik számukra az evangéliumi Nyolc Boldogság boldogító törvényvilága, és mindinkább valósággá kezd válni számukra a szellemi sötétkamrában, a fizikai síkon visszájára fordult földi boldogságok világa!
A legmélyebb anyagi beállítottságú , csak a szenvedélyeiknek, anyagi vágyaiknak élő, lefokozott embertípusok, az anyagban teljesen alámerült gömbök részére már csak a visszájára fordult földi igazságok léteznek!
És látjuk, hogy a gömbök fokozatos zsugorodásával és alámerülésével a mind durvább és visszataszítóbb földi örömök igazságrendszere veszi át a kizárólagos uralmát fölöttünk, melynek szigorú valóságát -talán- a későbbiekben fogjuk elemezni. A 12-es ábra fizikai sík alá merült, egyre kissebbedő gömbök szimbolizálják ennek tanúbizonyságát. Amit meg fog erősíteni a 13-as ábra is a későbbiekben.

Mielőtt rátérünk a Nyolc Igazság kibontásához, vessük egy pillanatra figyelmünket erre a két ábrára. Figyeljük meg (a gömbök elhelyezkedését ) szemléltetés képen az alacsonyrendű ember és egy magasrendű ember viszonyulását a törvényrendek valóságaihoz igazítva.

Az alacsony szellemi fokozatú , anyagember (baloldalon lent) lényének elhelyezkedését látjuk a szellemi fénytan tükrében. A képen látjuk a szellemi sötétkamrát, és a fizikai sík szellemi sötétség kamrájában élő anyagembert. Látjuk, hogy teljesen anyagi felfogású ember részére csak a fordított optika - a sötétkamra világa - a visszájára fordult igazságok léteznek!
Lénye - gömbje - csak ebben van benne..
Szimbolizálja a rajz, csak testi érzékszervei vesznek részt a tapasztalásban. Intuíciója és Inspirációja még nem fejlődött ki.


http://mkh.valosag.net/index.php/koezzetevk/igazsag-kutatasa/736-a-goemb-4

kt_gmb_brzols

Az alacsonyrendű és a magasabbrendű szellem viszonyítása


A magasrendű gondolkodású ember  lényének elhelyezkedését látjuk a szellemi fénytan törvény világában (a kép jobb oldalán). Minél magasabb-rendű egy ember , annál inkább valóságok a törvények előtte! Lénye - gömbje belenő!
Minél magasabb-rendű egy ember, annál nagyobb sávban éli a szellemi igazságokat. A fordítatlan, - valóságos - optikai törvényeket!
Ezért látszik minden fordítva igazságnak a földön, az anyagi szemléletű ember előtt! Például a Hegyi beszéd Nyolc Boldogsága - nyolc boldogtalanság az anyagiakba mélyen alámerült ember tudatában!
És ezért igaz a valóság a Hegyi beszéd Nyolc Boldogságának törvényrendje a magasrendű szellemember előtt , mert gömbje
- felsőbbrendű énje - a szellemi igazságok törvényrendjében tetőz, és emberi énje az Intuíció segítségével ( tehát már használja szellemi képességeit ) átéli a felsőbbrendű Énjéből alááradó szellemi igazságok élő valóságát.


Az első evangéliumi boldogság:
 "Boldogok a lelki szegények."


Pár gondolattal közelítsük meg a lelki szegénység fogalmát, amely előtt értetlenül áll a mai ember!
Hogyan?! Hát a lélekben szegények a boldogok, - nem a lelkileg gazdagok? Az az embertípus, aki önmagát csak nálánál alacsonyabb rendűekhez hasonlítja - fejlődésre képtelen! Mert ennél az összehasonlításnál azt látja, hogy ő lelkileg gazdagabb a másoknál, és önelégültté, gőgössé válik! Ez az állapot akadálya a lelki fejlődésnek! Az az embertípus aki önmagát csak magasabb-rendűekhez hasonlítja, azt látja, hogy ő a másikhoz képest lelki szegény, tehát kialakul benne a szellemi alázat! Ez az állapot a szellemi fejlődés megindítója! Tehát ismétlem: Krisztus szerint az első evangéliumi boldogság "Boldogok a lelki szegények", -az alázatosak! A magukat lelki szegényeknek tartók, - a magukat kevésre értékelők, a gyermeki lelkületűek. "Engedjétek hozzám a kisgyermekeket, mert övék a mennyek országa" - mondja az Úr.

Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult első földi boldogság! Boldogok az önelégültek, a magukat sokra tartók, a magukat nagyra értékelők, a gőgösek!
Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!


A második evangéliumi boldogság:
"Boldogok akik sírnak."


A bűneik, hibáik felett sírók, a bűnbánók! Az isten akaratában megnyugvó szenvedők.
  Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult második földi boldogság : Boldogok a bűnbánat nélküliek,
a vigadozok, akik sohasem sírnak,akiket szenvedések sohasem érnek! Felülről a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!


A harmadik evangéliumi boldogság:
"Boldogok a szelídek."


Magyarázni ezen nincs mit!
   Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult harmadik földi boldogság : Boldogok az erőszakosok, a könyöklők, a másokat háttérbe szorítók, mert ők érvényesülnek!  Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!
  

A negyedik evangéliumi boldogság:
"Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az Igaz-s-ágot."


A szellemi igazságot szomjúhozók, az igaz-lelkűek, az egyenes-lelkületűek!
   Ennek ellentét párja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult negyedik földi boldogság : Boldogok akiket az igazság nem érdekel! A kényelem szeretők, a megalkuvók, akik hazugságokkal fényesen megtudják oldani a problémáikat! Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!


Az ötödik evangéliumi boldogság:
"Boldogok az irgalmasok."

Az áldozatkészek, a könyörületesek, a szeretettől áthatottak!
   Ennek ellentét párja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult ötödik földi boldogság : Boldogok az önzők, akiket mások baja nem érdekel! Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!


A hatodik evangéliumi boldogság:
"Boldogok a tisztaszívűek."


Az érzelemben tiszták!
   Ennek ellentét párja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult hatodik földi boldogság : Boldogok az élvezethajhászók, a tisztátalan szívűek,a paráznák. Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!


A hetedik evangéliumi boldogság:
"Boldogok, akik békét teremtenek."


Akik minden körülmények között békességesek!Akikben az Úr békéje él, - amelyet a világ el nem vehet!
   Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult hetedik földi boldogság : Boldogok akik bosszújukat kielégítik, akik a rajtuk esett sérelmet megtorolják, mert ők azzal kielégülnek! Felülről , a szellemi síkról nézve - boldogtalanok!


A nyolcadik evangéliumi boldogság:
"Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért."


Ez a megdicsőülő szellemember utolsó próbája a fizikai síkon, mely után az örök fejlődés isteni távlata következik!
   Ennek ellentétpárja, a "sötétkamrában" az ellen-tétjére fordult nyolcadik földi boldogság : Az igaz eszmét üldözés kárhozatos öröme! Ez a magatartás irtózatos következménnyel jár! Egy örökkévalóságra - egy eónra (világ-korszak) - bezárul a szellemi fejlődés lehetősége a mélybe zuhanó szellem előtt!

Így hangzik a "Hegyi beszéd" csúcsa, az evangéliumi Nyolc Boldogság törvényrendje, és ennek nyolc ellentétpárja, a nyolc visszájára fordult földi boldogság!

A Nyolc Boldogság evangéliumi sorrendje a szellemi fejlődés csodálatosan felépített hierarchiáját tárja fel, amely sorrend a fejlődés folyamán - a szellemi visszaesés veszélye nélkül - fel nem cserélhető!

Mert minden boldogság közvetlen következménye az előző boldogság betöltésének! Szinte rá épül! Íme:

Az első boldogság a "Hegyi beszéd" szerint a - lelki szegénység - az alázat! És valóban, az önmagunkat kevésre értékelés, a szellemi alázat a kiinduló bázisa a szellemi fejlődésnek! Amint a Névtelen Szellem mondja : "Legyetek kicsinyek, mert olyan kicsinyek sohasem lehettek, amilyen kicsinyek tényleg vagytok!"
  Ezért a szellemi alázat az első boldogság, melyre mint szilárd alapra az összes többi boldogság felépül! Ha a szellemi alázat megszületett bennünk, az képesít közvetlenül a szellemi fejlődés következő állomására, bűneink feletti sírásra! Ez a második boldogság! A szenvedések tüzén keresztülmenve bűneinket meg kell bánnunk, bűneink felett sírnunk kell, hogy a boldogságok további fokozatait elérhessük! Az első két boldogság : az alázat és bűnbánat eredményezi a szellemi fejlődés
 következő állomását, a harmadik boldogságot : a lélekben szelíddé, lágy, alakíthatóvá, elfogadóvá válást, amely azután a következő, a negyedik boldogságot : a szellemi igazság befogadásának lehetőségét eredményezi!
   Mert mi általában azt akarjuk, hogy az igazság alakuljon a mi képünkre, és nem mi az igazság képére! Ez azonban nem megoldás!
   Ha szomjúhoztuk és megismertük az igazságot, mely nem más, mint az áldozatos szeretet, bekövetkezik az ötödik boldogság : irgalmassá fogunk válni! Majd szívünk egészen megtisztul! (Hatodik boldogság.) Ezáltal pedig a béke, a krisztusi béke száll lelkünkbe, melyet a világ már el nem vehet! (Hetedik boldogság.)
   És mindezek után bekövetkezik a szellemi fejlődés koronája, végső próbája a Földön : az igazság mellett bizonyságot tenni, az igazságot megpecsételni, még üldöztetések árán is! (Nyolcadik boldogság.)
És ha ezt, a végső, legnehezebb próbát is kiállotta a szellem, és bizonyságot tett az igazságról, ekkor vált a szellemi fejlődés folyamán a legmagasabb-rendű elvek rendíthetetlen birtokosává, és lett méltóvá a mennyei szférákba való belépésre!
Ekkor válunk alkalmassá arra, hogy az isteni vezetés beavathasson végtelenül nagyszabású terveibe és a szellemi fejlődés folyamán kozmikus erőkkel és dicső szellemállapotokkal ruházhasson fel! És ekkor veszi kezdetét a földi szférákon felüli dicső szellemi fejlődés, amit Pál apostol így fejez ki:
" Mindnyájan ugyanazon képmássá, - krisztusivá fogunk alakulni - dicsőségről dicsőségre ". 


A Nyolc Boldogság egymás utáni fokozatai három emelkedő fogalommal fejezhetők ki:

1. Megigazulás


2. Megszentelődés


3. Megdicsőülés

Érezzük, hogy ezek sorrendje a szellemi fejlődés folyamán fel nem cserélhető! Az első négy boldogság - a megigazulás fokozatai!
   Az ötödik , hatodik és hetedik - a megszentelődés fokozatai!
   A nyolcadik boldogság - a megdicsőülés fokozata, amely után már a mennyei szférák dicsősége következik!
Képtelenség elképzelni, hogy valaki megszentelődne, mielőtt megigazult volna! És hogy valaki megdicsőülne, mielőtt megszentelődött volna!
   A megigazulás - megszentelődés - megdicsőülés sorrendje megváltoztathatatlan isteni törvény!
Tehát a végkonklúzió a következőképpen fogalmazható meg:
 A Nyolc boldogság időrendi sorrendje lépésről - lépésre, testetöltésről - testetöltésre épül fel bennünk a szellemi evolúció folyamán, amely fejlődési sorrend a szellemi visszaesés veszélye nélkül fel nem cserélhető! Mert ha valaki be akarná tölteni mondjuk a nyolcadik boldogságot, az üldöztetést az igazságért, anélkül, hogy alázatossá, szelíddé, az igazságot szomjúhozóvá vált volna, olyan viharok keletkeznének benne, amely őt lelki katasztrófába döntenék!
 

http://mkh.valosag.net/index.php/koezzetevk/igazsag-kutatasa/732-a-goemb-2
13._bra_Nyolc_Boldogsg
13. ábra

   Tudomásul kell vennünk, hogy a mennyei szférák evangéliumi igazságai, a Hegyibeszéd a Nyolc Boldogság krisztusi elvei felülről lefelé hatnak, mint éltető , gyógyító , megváltó igazságok. Az alsóbb szférák azonban mindinkább leszűkítik, lefokozzák magukban ezeket a  hatásokat!. Sőt, a fizikai sík alatt ezek ellenkező előjellé fordulnak!
   Tehát nekünk egyetlen teendőnk van! Emberi énünkkel mind kevésbé bemerülni az anyagba, felsőbbrendű énünkkel pedig mind magasabb szférákba emelkedni, hogy minél tisztábban , minél torzítatlanabbul tudjuk átélni, és életünkkel megvalósítani a Szeretet két főparancsa és a Nyolc Boldogság igazságainak krisztusi törvényrendjét! Ezen áll vagy bukik örök fejlődésünk sorsa!
Ettől függ, hogy be tudjuk e tölteni a szeretet két fő parancsának és a Hegyibeszédnek krisztusi programját, amely így szól:

"Legyetek tökéletesek, miként mennyei Atyátok tökéletes!"


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!