fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Tudat

A HALHATATLANSÁG VIRÁGFÜZÉRE - RÉSZLETEK A JÓGA VÁSZISTHÁBÓL

 
Tizedik beszélgetés

 
VASZISTHA: A mi világunk a valóság és valótlanság ötvözete, s a Mindenható
bélyegét viseli magán; egységből és kettősségből áll – mégis híjával van mindkettőnek.
Az eltévelyedett értelem, mely a testtel azonosítja önmagát, éppen emiatt az
azonosítás miatt a test fogságában sínylődik, ám ha felismeri azonosságát az
átmannal, megszabadul fogságából.
Brahman minden mindenben; Ő a tökéletes béke, a kettősség nélküli, kinek
nincsen párja, s akihez senki sem fogható. Saját erejénél fogva Végtelenségként
nyilvánul meg, s szellemét három különböző irányba terjeszti ki: a teremtés, a
fenntartás és a feloldás irányába.
Aki megzabolázta elméjét, érzékeit és lelkének képességeit pedig az átmanban
összpontosítja, annak számára ez a valótlan világ éppúgy elmerül a kápráztató
fény tengerében, mint ahogy az éj árnyai is eltűnnek a napfény hatására.
A képzelet szülte világ meghátrál e látvány előtt, s elszáradt levélként hullik
alá, a dzsíva1 pedig – a megpörkölődött gabonamaghoz hasonlóan – elveszíti
mind a növekedés, mind az újraéledés képességét.
Ha egyszer az értelem megtisztult az illúzió felhőjétől, mely a megtévesztett
elmét beárnyékolja, oly tisztán ragyog, mint az őszi égbolt.

Eddig az elme megzabolázásáról s hatalmának meggyengítéséről adtam neked
tanítást, ó Ráma, mely a jóga útján az első lépés a lélek üdvözülése felé;
most a második lépésről fogok szólni, az értelem műveléséről és megerősítéséről.
Határtalan türelemmel, bátorsággal és szolgálattal folytasd elmélyedéseidet
és önvizsgálatodat, és imádd Istent a szent jógában. Emlékezz, a fösvény lélek, a
falánk lélek, az a lélek, amely önmagára úgy gondol, mint aki mások fölött áll,
sosem fogja meglátni Istent!
Ha a zarándok eltökélten kitart e törekvésében, akkor igen nagy utat tesz
meg, míg csak el nem jut egy olyan állapothoz, amelynek leírása meghaladja
minden képességemet, de amelyet az odaadó ember ezen az ösvényen előrehaladva
birtokba vehet. Elérve ezt a jóga-állapotot – melynek szimbóluma a szent
ÓM-szótag –, már mindenfelől csak jóság és béke veszi körül.
Halld most Isten imádásának módját, drága tanítványom! Bármilyen formáját
is gyakorold az imádásnak, a testtel való azonosság gondolatát számold fel,
elmédet pedig különítsd el személyiségedtől. Utána tanítód vezérlete alatt szorgalmasan
irányítsd figyelmedet a tiszta és testetlen Szellemre, mely belső szemtanúja
a test működéseinek.4
Az igazi imádás egyedül a benső elmélyedésben áll, nem pedig az imádás
külső formáiban; ezért hát önmagadba mélyedve irányítsd elmédet az Egyetemes
Szellem imádására.
Ő az értelem valódi formája,5 minden fény forrása, kinek dicsőséges ragyogása
csak Napok millióinak ragyogásához fogható. Ő az elme belső fénye; feje és
vállai az egek ege fölé nyúlnak; lótuszhoz hasonlatos lába még a tér legmélyebb
szakadékánál is mélyebbre nyúlik.
Az egymást sietve követő világok az ő tágas kebelének egyik sarkában nyugosznak.
Ragyogása túlárad még a határtalan üresség végső pontjain is. Fogyatkozás
és vég nélkül fogja át a föntet és a lentet, a tér mind a négy irányát és a világkerület
minden egyes pontját.

Önmagán belül hordozza Ő e kerek világot és az összes többi világot, hegyeivel
s mindazzal együtt, ami bennük található; s a teljhatalmú idő, mely örökösen
tovakergeti e világ dolgait, foglárként strázsál öröklétének kapujában.
Ott van Ő minden dolog legközepén, s egyedül Ő képes erőt és lendületet
adni mindennek. Tat tvam aszi! – „Ez vagy te!”6
Imádd hát Őt önnönmagadban! Neki nincsen szüksége sem a mécses fényére,
sem a tömjén füstjére!
Állandóan e szent témáról beszélgetve s folytonosan visszatérve a megmegszakadó
kutatáshoz, az ember végül teljesen tudatára ébred önlényegének.
Inkább örömét leli Ő a vonzalmak és ellenszenvek hálójából kiszabadított,
megtisztított elme felajánlásában, mint az értékes drágakövekben és a legillatosabb
virágokban.
Az elmélyedés legkiválóbb formája önmagad felajánlása az Úrnak vagy a
szent jógának.
Bárki is imádja az Urat ilyen módon egy teljes órán keresztül, a rádzsaáldozatot7
végrehajtó jutalmában részesül; s aki éjfélkor imádja Őt ekképpen,
annak érdemét nyeri el, aki ezt az áldozatot ezerszer hajtja végre.
Amikor az együttérzés szelíd sugárnyalábjai megvilágosítják a könyörületes
jógi kebelét, s amikor a részvét édes áramai megolvasztják a szívet, az Úr szolgálata
a jóga-elmélyedés révén akkor a legeredményesebb és a legédesebb.
Csak miután az ember a helyes ítélet hatalmával megzabolázta szívének féktelen
szenvedélyeit s kiterítette szíve és elméje fölött a szelíd könyörület és az
édes megelégedettség palástját, akkor fordulhat imádattal a lelke mélyén honoló
isteni derű felé.
Érje bár öröm vagy bánat, a jógi feladata, hogy az átman fölött meditáljon és
tanítóját szolgálja.
Ne bánkódj afölött, ami elveszett, hanem használd azt, amivel még rendelkezel;
elmédben és lelkedben a legkisebb megingás nélkül imádd az Urat, a magasztos
Szellemet!
Az emberek bűnös elfoglaltságai közepette is őrizd meg állandóságodat, szemed
előtt tartva az összes lény javát és az egyetemes üdvösséget, s maradj hűséges

fogadalmadhoz, mindenkor szent odaadással fordulva Brahmanhoz és gurudhoz.
Add fel a gondolatot, hogy te ez és ez a személy vagy; utasíts el mindent, ami
lényegtelen, s felismerve, hogy minden az egyetemes Egy, ingadozás nélkül
tartsd magad fogadalmadhoz, hogy imádod a magasztos Szellemet: Brahmant.
A nyomorúságnak ebben a világában az embernek nem kell figyelmet fordítania
azokra a csapásokra, amelyekről tudomást szerez. Futó jelenségek és árnyak
azok csupán, melyek megfestik az ég üres boltozatát, hogy aztán nemsokára
elenyésszenek.
Bármilyen áldozatot is mutass be az Úr szolgálatában, tudd meg, hogy lelked
egykedvűségénél kívánatosabb és alkalmasabb felajánlást nem tudsz tenni. A
mézédes egykedvűségnek természetfölötti hatalma van arra, hogy mindent isteni
ambróziává változtasson át.
Az egykedvűség kitágítja a lelket és megörvendezteti az elmét, mint ahogy a
napfény is betölti az égboltot – és ez az, amit az odaadás legmagasabb formájának
tartanak.
A szenvedélymentességgel párosított helyes gondolkozás révén az ember át
tudja szelni e világ sötét és veszélyekkel teli sebes folyamát.
Az erényes ember, aki nyugodt és csöndes, s minden lénnyel szemben barátságos,
a legmagasabb Igazság jóságos befolyását érzi feltámadni elméjében.
Akiknek elméje lakoma közben vagy csata előtt, sőt még magának a halálnak
a pillanatában is megőrzi nyugalmát, akárcsak a holdfény, valóban szent az!
Aki elégedett pillantását az őt mindenfelől körülölelő szelíd ragyogáson
nyugtatja, szentnek nevezik azt.
Aki éppúgy nem engedi át elméjét az élet megpróbáltatásainak, bármilyen
nagyok is legyenek vagy bármilyen hosszan is tartsanak azok, mint ahogy saját
testi formájára sem úgy gondol, mint ami azonos lenne önmagával, szentnek
ismerik azt.
Ó erényes herceg, bárki is figyeljen oda hittel és odaadással ezekre a beszédeimre,
kétségtelenül napról napra növekedni fog Isten ismeretében.
Minden nyomorúság véget ér annak számára, aki ezeket a beszédeket komoly
megfontolás tárgyává teszi.

Amikor lement a Nap, bearanyozva az ég alját, a tó lótuszai pedig összecsukták
kelyhüket, a szent bölcs, Vaszistha befejezte beszédét. Az uralkodó és a királyi család
tagjai megérintették a bölcs lábát, és elhalmozták ezüst, arany és drágakő ajándékokkal;

a dévák pedig a magasból égi virágokat hintettek a társaságra, ekképpen kiáltva:

 
Dzsai! Dzsai! Dzsai!

 

 

 

Forrás: http://www.bujiferenc.hu/download/vaszistha/vaszistha_02.pdf

 

A könyv itt beszerezhető. Kicsit borsos az ára, de aki tényleg teljes oda adással keresi az Igazságot, az nem fogja sajnálni rá a pénzt, mert a mű felszabadít az elme kínzó hatásai alól. Tudom, mert kipróbáltam:

http://www.vaszistha.hu/

 

 


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!