fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Történelem

967 éve született Szent László királyunk.  Mivel Janus Pannoniuson kívül is volt élet a magyar irodalomban, életére ma két régi szöveggel emlékezhetünk. Prózában és versben.

 250px-Laszlo-ChroniconPictum.jpg

Az 1526-27 között keletkezett Érdy-kódexet egy karthauzi szerzetesnek köszönhetjük, akinek pontos neve mindmáig ismeretlen. Ugyan az egyik legismertebb történetet mutatom meg most Szent László legendájából, az biztos, hogy ilyen leírásban, ezzel az ötszáz évvel ezelőtt megírt nyelven csak kevesen olvasták:

„Miért kedéglen még ő életében meghagyta vala, hogy Biharváraddá vinnék temetni ő testét halála után, az magyarországi fejedelmek kedég látván az időnek alkolmatlan és messze voltát, félének rajta, hogy az szent, kegyes királ testének romlása ne lenne az nagy buzgó hőségnek miatta, tanáccsal élvén, közelségnek okáért térének Fejérvár felé, holott az szent királok teste nyugoszik vala. És mikoron az szálláson elnyugodtak vóna, nem aluszik vala sem az Úristen, sem az bódog szent. Embernek tanácsa és akaratja nem olyan, mint az Úristené! Kelének fel reggel hollal [korán], hogy tovább mennének. Láták hát, hogy nincsen ott az szekér, sem az szent test. Megszomorodának rajta, és futosván tétova, és kérdözködvén, ha ki látta vóna. De mikoron Várad felé tértenek vóna, láták hát, minden emberi segödelem nélkil Várad felé mégyen az szent test mind szekerestől. Látván az nagy isteni csodát és dicsérék Úristent.”

A királyt tehát végül Váradon temették el. Sírja sok csoda színhelye lett (ezekről szintén beszámol legendája), évszázadokig ez volt Magyarország legnagyobb zarándokhelye. A lovagkirály jelentőségét mutatja, hogy intézkedései a korán messze túl hatottak. Szigorú törvényhozói munkájával erős központi hatalmat teremtett. Tudta, hogy tekintélye csak egy független, gazdaságilag is önálló királyságra épülhet. Pénzügyi reformjával és az ország gazdasági erőforrásainak biztosításával fellendítette a hazai termelést.  A határvármegyék megszervezésével és várakkal való megerősítésével katonailag is biztosította Magyarországot, amely az ő idején vált ismét európai nagyhatalommá. Ezt a hatalmat jelzi, hogy el tudta érni István király és fia, Imre herceg szentté avatását, ami akkoriban nemcsak egyházi, hanem nagyon komoly külpolitikai jelentőséggel is bírt. A nagy király kultusza már közvetlenül a halála után kiemelkedő volt. Később őt magát is szentté avatták, amit hazánk következő igazán nagy jelentőségű királya, III. Béla vitt keresztül.

A legenda úgy tartotta, hogy ha Magyarország nagy bajba kerül, Szent László visszatér, és megsegíti. Beszédes, hogy Magyarország éppen akkor került a végső megsemmisülés közelébe, amikor saját fiai gyalázták meg a szent király emlékét. 1565. június 22-én fanatikus protestánsok szétzúzták márvány koporsóját és a csontjait.

Fennmaradt egy dallamra íródott vers is Szent László királyról. A művet 1470 körül írták magyar nyelven, két töredékét a Peer és a Gyöngyösi kódex őrizte meg nekünk.

 

Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály,
Magyarországnak édes oltalma,
szent kerályok közt drágalátos gyöngy,
csillagok között fényességes csillag.

Szentháromságnak vagy te szolgája,
Jézus Krisztusnak nyomdoka követi,
te Szentléleknek tiszta edénye,
Szíz Máriának választott vitéze.

Magyarországnak vagy kerályi magzatja,
szent kerályoknak fényes tüköre,
tenéked atyád kegyes Béla kerály,
hogy hozzá képest kegyes kerály lennél.

Nekönk sziletíl Lengyelországban,
mennyből adatál nagy csuda képpen;
másszor sziletíl szent kereszt víztől,
ősödnek nevén László lőn neved.

Mikoron méglen gyermekded volnál,
kihoza Béla kerály jó Magyarországba,
hogy dicsekednél te két országban:
Magyarországban és mennyországban.

Letelepedél Bihar-Váradon,
ah várusnak lőn édes oltalma,
templomot rakatál Szíz Máriának,
kiben most nyugoszol menden tisztességvel.

Környölfekesznek téged császárok,
püspökök, kerályok és jobbágy urak;
olaj származik szent koporsódból,
tetemed foglalták az szép sár aranyból.

Téged dícsérnek szent zsolozsmával
papok, diákok és városnépek,
téged földnek kereksége,
mert téged dícsérnek Istennek angyeli.

Te dicsekedel kerályi székedben,
képed feltötték az magas kőszálra;
fénlik, mint nap, salyog, mint arany,
nem elégeszik senki tereád nézni.

Te arcul teljes, szép piros valál,
tekéntetedben embereknél kedvesb,
beszédedben ékes, karodban erős,
lám, mendent te ejtesz, ki tevéled küzdik.

Testedben tiszta, lelkedben fényes,
szívedben bátor, miként vad oroszlán,
azért neveztek Bátor Lászlónak,
mikoron méglen ifjúdad volnál.

Tagodban ékes, termetedben díszes,
válladtul fogva mendeneknél magasb;
csak szépséged császárságra méltó,
hogy szent korona téged méltán illet.

Mert választa az Szíz Mária,
megdicsőíte sok jó ajándékkal,
hogy te őriznéd és oltalmaznád
néki ajánlád jó Magyarországot.

Fejedben kele az szent korona,
megbátorejta téged az Szentlélek,
kezdéd követni atyádnak életét,
rózsákot szaggatál, koronádban fízéd.

Te tatároknak vagy megtörője,
magokat szaggatád az havas[okban];
te pogányoknak vagy rettenetük,
terekek mondottak feld félelmének.

Te kivagdalád az eretnekeket,
elszaggatád, mind kigyomláltad;
nem volt idédben gonoszól tevé,
mert csak híredn[eved] mindenek rettegték.

Azért igazságnak valál bírója,
az szép szíz[s]égnek valál koronája,
te tisztaságnak tiszta oltalma,
irgalmasságnak teljes követője.

Dícsérjük magyarok Szent László kerályt,
bizony érdemli mi dícséretönköt;
dícsér[i]k őtet angyelok, mondván:
idvezlégy kegyelmes Szent László kerály.

 

Szent_László_legenda_5.jpg


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!