fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Történelem

A Magyar Turán Alapítvány és a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tára közötti együttműködés keretében az idei Gárdonyi Géza emlékév tiszteletére elkészül a híres egri várkapitány, Dobó István tudományos alapú arcrekonstrukciója. Ezt az augusztus 9-e és 11-e között Bugac mellett megrendezésre kerülő II. Ősök Napján láthatja majd először az érdeklődő közönség. Az alább olvasható cikkben bemutatásra kerülnek az arcrekonstrukciós munkálatok fázisai, bepillantást nyerhetünk a szakszerű tudományos munka rejtelmeibe.

 

Dobó István neve leginkább Gárdonyi Géza Egri csillagok című történelmi regényéből ismert. A műben leírást kapunk Eger várának 1552. évi török ostromáról, amikor is Dobó István várkapitány vezetésével az egri védők nagyjából huszonötszörös túlerővel szemben álltak helyt hosszú heteken át, mígnem a törökök végül feladták az ostromot. A későbbi török terjeszkedést ez a győzelem sem tudta megállítani, azonban akkor Európa-szerte híre ment az egri védők hősiességének.

Dobó István (1502 – 1572)

A kalandos életutat bejárt Dobó István (többek között erdélyi vajda és Bars vármegye főispánja is volt) 1572-ben, 70 éves korában hunyt el. A történeti leírások alapján testét a ruszkai (ma Dobóruszka) családi birtokon, a helyi templomban helyezték örök nyugalomra. A templom azonban a századok során többször átépült és kibővült,  a sír pontos helye idővel feledésbe merült.

Néhány évvel ezelőtt Dobóruszka település és az Egri Dobó István Vármúzeum együttműködésével (szlovák részről a Tőketerebesi Örökségvédelmi Hivatal szakfelügyeletével) hosszas kutatás után sikerült meglelni Dobó István sírját a dobóruszkai templomban. Azt, hogy valóban az ő sírját és csontjait találták meg, a régészeti és antropológiai vizsgálatok is alátámasztották. A csontokat 2008. június 28-án ünnepélyes keretek között újra eltemették a dobóruszkai templomban.

Dobó Istvánról sajnos nem maradt fenn hiteles ábrázolás az utókor számára. Talán a fia (Dobó Ferenc) által később készíttetett síremlék fedőlapján szereplő ábrázolást tekinthetjük többé-kevésbé valóságalapúnak, ám ez nem dönthető el a jelenlegi ismereteink alapján. Kérdéses, hogy rendelkezésére állt-e a fedőlapot készítő mesternek egy kellő pontosságú rajz vagy festmény Dobóról, amelyet mintaként használhatott fel, vagy csupán a családtól kapott néhány információ (pl. szakáll és hajviselet, keskeny vagy széles arca legyen-e, kiugró vagy piszébb orra stb.) alapján dolgozhatott. Az a tény azonban, hogy sikerült rálelni a sírra és benne Dobó koponyájára, lehetőséget teremt arra, hogy hiteles, tudományos alapú arcrekonstrukció készülhessen az egri várkapitányról.

Dobó István síremlékét borító fedőlap, illetve egy arról készült rajz

A Magyar Turán Alapítvány úgy gondolta, hogy él a lehetőséggel, és a Gárdonyi Géza emlékév tiszteletére, a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárával együttműködve arcot adnak a Magyar Királyság és az Oszmán Birodalom közötti küzdelmek egyik legismertebb szereplőjének.

A tudományos alapú rekonstrukciót a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárának arcrekonstrukciós specialistája, Kustár Ágnes, valamint Balikó András szobrászművész készítik közösen. A jelenleg ismert legpontosabb metódussal, az úgynevezett szobrászi vagy plasztikus arcrekonstrukció módszerével fognak dolgozni, mely során egyenesen a koponya másolatára építik vissza az arcot!

Bár a rekonstrukcióhoz szükség van a koponyára, ám a sírhely újbóli megbolygatása mégis elkerülhető. 2008-ban, a visszatemetést megelőzően Dobó István csontjai rövid időre a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárába kerültek, ahol dr. Pap Ildikó antropológus, tárigazgató vezetésével embertani vizsgálatokat végeztek rajtuk a szakemberek. Ennek keretében a Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinikáján elkészült a koponya CT felvétele, majd pontos, háromdimenziós, digitális mása is. A digitális koponyamodellből gyorsmásolói (rapid prototype) eljárással műanyagból kinyomtatható 3D-ben a koponya másolata. Kustár Ágnes és Balikó András ugyanúgy dolgozhat majd ezen a másolaton, mintha az eredeti koponyát tartanák a kezükben.

Átlagos esetben a rekonstrukciót megelőző első lépés a koponya kinyomtatása lenne. Igen ám, de sajnos a sírban uralkodó körülmények hatására Dobó István koponyája kissé torzult: a nyakszirtnél benyomódott, vetemedett, az állkapocs egy része hiányzik, és az agykoponyán is találhatók kisebb csonthiányos területek. Ezért a munka során először a hiányos részek pótlása, illetve a vetemedés korrigálása történik meg a koponya háromdimenziós, virtuális másán számítógépes morfometriai elemzések segítségével. (A vetemedés esetében például, ha ismert annak iránya és mértéke, akkor a koponya digitális modelljéből kiindulva a megfelelő programok alkalmazásával visszaalakítható a feltételezett eredeti forma.) Amint ezzel elkészülnek, megtörténik az immár ép koponya kinyomtatása.

Dobó István koponyája

Ezután már megkezdődhet a tényleges arcrekonstrukciós munka, mely során Kustár Ágnes és Balikó András közvetlenül a koponyamásolatra építik majd vissza az arcot. Miként lehetséges ez? A koponyacsontok felszínén az arc izmainak eredési és tapadási helyei, melyek fejlettsége arányos az adott izom fejlettségével. Minél kiterjedtebb, erőteljesebb a csonton az izom kapaszkodására szolgáló felület, annál vastagabb, erőteljesebb volt az adott izom. Emellett a rekonstrukciós munkát segítik az úgynevezett lágyszövet vastagsági adattáblák is. Ezek úgy készültek, hogy nagyszámú  emberen megvizsgálták, hogy a koponya előre jól meghatározott pontjainál a csont fölött milyen vastag lágyszövet helyezkedik el. A méréseket kezdetben halottakon végezték, később korszerűbb orvosi képalkotó eszközökkel. A rekonstrukciót végző személy a lágyrész vastagsági adattáblát figyelembe véve, a rekonstruálandó koponya egyedi alaki jellegzetességeit és az izomeredési és tapadási helyek fejlettségét megbecsüli, hogy a kitüntetett helyeken milyen lágyszövet vastagsággal számoljon. Ezt rendszerint megfelelő hosszúságú tüskékkel jelöli a koponyamásolaton, melyek “emlékeztetőül” szolgálnak az izmok megformázásánál, jelezve, hogy milyen vastagságig mehet el.

Az első lépés tehát az izmok (nyakizmok, rágóizmok és a mimikai izmok) visszaépítése az arcra. Ezzel párhuzamosan kialakításra kerülnek a száj és az orr részletei, valamint a szemeket is behelyezik a szemüregbe. Ezen munkafázisok szintén tudományos alapon, ismert anatómiai és formai törvényszerűségek alkalmazásával kerülnek kivitelezésre. A száj esetében például az ajkak szélessége a fogsorív szélességével függ össze. A szájzugok pontos helye egyértelműen kijelölhető: a felső első kisőrlőfogak hátsó felszínével esik egybe. A száj záródási vonala (ahol a felső és alsó ajak összeér nyugalmi állapotban) pedig a felső középső metszőfogak alsó harmadánál található. Az ajkak teltsége és alakja is meghatározható a koponya alapján: többek között a felső fogmedri nyúlvány előreállásának a mértéke, vagy az izomeredési és tapadási helyek alapján megfelelően visszaépített, a szájhoz futó mimikai izmok fejlettsége, iránya is befolyásolja az ajkak formáját. A felső és alsó fogsorív viszonya is számít. Ha az alsó előrébb áll, mint a felső, akkor az alsó ajak is előrébb áll, mint a felső. Fordított helyzetben a felsőajak áll előrébb. Ezen törvényszerűségek alapján – pusztán a koponyából kiindulva is – nagy pontossággal visszaformázható a száj. Hasonlóan az ajkakhoz, a szem és az orr esetében is megvannak az ismert szabályok és törvényszerűségek.

Egy mesterségesen deformált fejű hun-kori emberről készített plasztikus arcrekonstrukció néhány munkafázisa. Kustár Ágnes munkája. (A két arcfél rendszerint párhuzamosan kerül kidolgozásra. Itt demonstrációs célból történt ettől eltérés.)

Az izmok felépítését a rekonstrukció szobrászi fázisa követi. Ennek során az arc formáit harmonikussá teszik, és “bőrrel borítják be” a lágyrészeket. Ebben a szakaszban már fontos szerepet kap az alkotó formaérzéke is. A megmintázott arcon leolvashatók a főbb mimikai ráncok, redők tipikus megjelenési helyei, így az életkor függvényében ezeket is kidolgozzák. Az utolsó lépés a haj, a szemöldök és az esetleges arcszőrzet kialakítása. Ezt régészeti korokból származó emberek esetében a nemnek, az életkornak és az adott korszak “divatjának” megfelelően alakítják ki.

Felmerülhet kérdésként, hogy mennyire pontos egy ilyen arcrekonstrukció? Nyilvánvalóan még a szobrászi arcrekonstrukció készítésnek is megvannak a korlátai. Így például a tápláltsági állapot nem mondható meg a koponyából, vagyis nem tudni, hogy a rekonstrukció alanya jó húsban volt-e vagy esetleg szikárabb felépítéssel rendelkezett? Ilyenkor a rekonstrukció készítője az átlagos tápláltsági állapotot alapul véve formázza meg az arcot. Hasonlóan problematikus a “bőréletkor”, az öregedés ábrázolása. A ráncok tipikus megjelenési helye ugyan kiolvasható a visszaépített arcból, ám az már egyénileg változó (és a csontokból meg nem mondható), hogy kinek mely életkorban és milyen sebességgel kezd megereszkedni, ráncosodni a bőre. A rekonstruktőr a mimikai ráncok kidolgozásánál ezért az adott életkorra általánosan jellemző szintet feltételezve jár el.

Mégis, mennyire lehet precíz a rekonstrukció, illetve van-e lehetőség a módszer hitelességének az ellenőrzésére? A pontosság és hitelesség ellenőrzésére azon igazságügyi személyazonosítási, illetve bűnügyi esetek kapcsán van lehetőség, melyeknél lehetőség nyílt a koponya alapján rekonstruált arc fényképpel vagy egyéb hiteles ábrázolással való összehasonlítására. Ezek az esetek azt mutatják, hogy a szakszerűen rekonstruált arc, ha nem is mutat minden apró részletében 100%-os egyezést az eredetivel, de ahhoz a felismerhetőség határán belül hasonló. Ezért kijelenthető, hogy az arcrekonstrukció készítése, bár módszere részben művészet, mert igénybe veszi a szobrászi tudást és forma érzéket, alapvetően mégis egzakt, tudományos alapokon nyugvó módszer. Alkalmas arra, hogy a koponyák alapján újra megelevenedhessen előttünk a múltban élt emberek arca, köztük most Dobó Istváné is.

Dobó István arcrekonstrukcióját a Bugac mellett megrendezésre kerülő II. Ősök Napja idején mutatjuk be, augusztus 9 – 11. között, s itt tekintheti meg majd először az érdeklődő közönség.

 

Forrás: KUSTÁR, Á. & SKULTÉTY, GY. (1996): A benepusztai honfoglalás kori férfi koponyarekonstrukciója (Skull reconstruction of the Benepuszta man of the period of the Hungarian Conquest). – Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője,Szombathely(1992/1995) 22/3: 179-190.


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!