fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Történelem

Magyar nyelvű mondatként elemzett egy rovásfeliratot Ráduly János, amely Észak-Kaukázusban került elő.

Magyar nyelvű mondat Észak-Kaukázusban?

2006-ban látott napvilágot az Eleink című őstörténeti folyóiratban (V. évf. 2. szám) Gyóni Gábor Isten elé áll című tanulmánya, amelyben leszögezi: „Annyi szinte bizonyos, hogy a kelet-európai rovásírásrendszerek szülőhazája Belső-Ázsiában keresendő (viszont van olyan vélemény is, amely szerint a »türk« rovásírás eredetét a 4. századra és a hunokig vissza lehet vezetni (…) A rovásírás virágkora időben és térben a keleti türk kaganátus területére tehető, a 8. század első felére, a mai Észak-Mongóliába, az Orhon–Szelenga folyók környékére.”

Külön szól a szerző az észak-kaukázusi vagy kubányi rovásemlékekről. „Ez(t) a csoportot viszonylag nemrég fedezték fel, első emlékei csak az 1960-as években kerültek elő.”

Itt most olyan emléknek a rajzát közöljük, amelynek magyar vonatkozása is van, vagy legalábbis lehetséges. A rajz az említett folyóirat 59. oldalán látható, íme:

alt

Észak kaukázusi rovásfelirat rajza

A betűk a következő mondatot tartalmazzák, az olvasat jobbról balra halad: IZDeN Elé oL. Kisbetűkkel az ugratott (elhagyott) hangokat jelöltük. Az első szóban a DN összevont jel (ligatúra), az Elé szó Elő formában is előfordulhatott, az oL (?) pedig a mai áll szavunknak felel(ne) meg. A rovásírásban nem jelölték a mássalhangzók hosszúságát. Az IZDN (= ISTeN) szavunknak az észak-kaukázusi térségben IZSDN, ISDN, ISZTN, ISTN alakváltozatai is voltak/vannak, zömükben sírköveken, barlangsíroknál láthatók. Keletkezési koruk: Kr. u. 9–10. század.

Gyóni azt is hangsúlyozza, hogy az „Isten elé áll” csak „záró formulaként szerepel”, az előtte álló betűcsoportok gyakran türk vagy más nyelvű szavak, mondatok.

Itt – kis kitérőként – megemlítjük, hogy mit is tartalmaznak – például – a jenyiszeji (Jenyiszej folyó vidéki) írott kövek. „Ezek többsége egyszerű sírfelirat. Búcsúzás a barátoktól, rokonoktól, s általában az uralkodótól (!) is… Az esetek többségében a halott egyes szám első személyben „szólal meg” a sírfeliratokon, de arra is van példa, hogy egyes szám harmadik személyre vált át.”

Gyóni Gábor jó érzékkel tapint rá az elvégzendő feladatokra: „Jó lenne továbbá részletesebb kutatásokat folytatni az „Isten elé áll” kifejezés szemantikai-kulturális hátterét illetően is, ha ez lehetséges. Milyen környezetben használták, mikor, állandó szófordulat volt-e (mint pl. újabban a „Feltámadunk!” stb.

Nos, tovább menve: épp ilyen jellegű adalékkal próbálunk hozzájárulni a kérdéskör jobb megvilágításához. A. Molnár Ferenc roppant fontos tanulmányt közölt 2001-ben A régi magyar egyházi szóbeliség érdekes emléke címmel, amely a Nyelvünk és Kultúránk folyóiratban látott napvilágot (XXXI. évf. 115. sz. 92-95. old.). A szerző a halottaiból régi szót értelmezi. Megállapítja: „A halottaiból szó az Apostoli hitvallásban és a Bibliában egy „a halottak közül” jelentésű szerkezetnek felel meg (…) mint ahogy a hiszekegy új (ökumenikus) fordításában már ez is áll: „harmadnapon feltámadt a halottak közül.” A. Molnár Ferenc – hogy felfoghatóbb legyen az érvelése – megemlíti: „a pokolban, az alvilágban aztán kezdtek elkülöníteni egy külön helyet a kegyesek, az üdvözülendők, egy másikat pedig a gonoszok, az elkárhozandók számára (…) A poklon (az alvilágon) belül a pokol tornácának, pitvarának, limbusnak, Ábrahám kebelének is nevezték azt a részt, ahol a pátriárkák, a próféták vagy általában az üdvözülendők vannak, s várják, hogy Krisztus megszabadítsa őket a halál és a pokol rabságából.”

De – mint fogalom – mi a pokol? A. Molnár megjegyzi: „Még az Újszövetségben is a pokol többnyire csak a halál állapotát, a megholt lelkek gyűjtőhelyét jelenti a feltámadás és az ítélet idejéig.”

Végül jöjjön a leglényegesebb megfogalmazás: „A Jel. 20, 12-13. pedig például a revideált Károlyi-féle fordítás szerint a következő: „Én látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt… És a tenger kiadá a halottakat, akik őbenne voltak, és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, akik őnáluk voltak.” Tehát a pokolnak is voltak halottai, akiket az utolsó ítéletkor kiadott.

Úgy hisszük, látható: nem véletlenül társítjuk az Isten elé áll mondatot tartalmazó észak-kaukázusi sírkőfeliratokat a most bemutatott bibliai történettel. A jogalap: egyre több utalás olvasható mostanában arról, hogy Észak-Kaukázus népei – többek között bulgárok, besenyők, kazárok, alánok, magyarok, avarok – a 9–10. században már ismerték – valamennyire – a keresztény hitvallást.

 

Forrás


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!