fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Történelem

Mennyi volt Magyarország véráldozata?

Magyarország a világháborúban nemcsak a maga fenyegetett lététnek, hanem Ausztria határainak védelmében is rengeteg véráldozatot hozott, az orosz harctéren Galíciáért, az olasz harctéren a tengerpartvidék és Tirol megtartásáért annak az Ausztriának, amely szintén kézséggel osztozott a zsákmányon. E mellett Magyarország nagyobb arányban küldte a harctérre fiait, mint az osztrák tartományok, Tirolt kivéve.

 


A magyar királyságból 3,436.776 embert hívtak be a hivatalos kimutatások szerint, tehát a lakosság arányos kötelezettségéhez mérten harmadfélszázalékkal többet, illetőleg 125.000 emberrel kevesebb vonult be Ausztriában, mint a magyarországi arányszámban kellett volna.
A magyarországi hadbavonultak közül
660.821 pusztult el
a világháborúban, ezek közül a harctereken 380.774 esett el. A többi részint eltűnt, ismeretlen halott, vagy a fogságban, vagy a harctéren szerzett betegségben, járványos kórok következtében pusztult el.
A harcterekről visszakerült és sebeik miatt vagy betegségben elhaltak közül Magyarországon 77.192-őt temettek el. Ezek a hősi halottak. Legtöbbet Budapesten temettek el, mégpedig 17.516-ot. A külföldön eltemetett magyar hősök közül 101.878-nak nyugvóhelye ismeretes. A legtöbb sír Olaszországban ismeretes: 30.433.
A vármegyék közül a legtöbb halottja volt Békés, Zala, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Baranya és Torontál vármegyék lakosságának.
De súlyos véráldozat volt a sebesültek áldozata is. Annál súlyosabb, mert számosan, akiket meggyógyulásuk után visszavittek a harctérre, ismételten megsebesültek. A magyarországi hadbavonultak sebesültjeinek száma 1.536.000. így tehát a magyar hadbavonultak közül a honvédelmi minisztérium nyilvántartása szerint
250.000 volt rokkant
a világháború végén.
Elegendő-e mai katonaságunk?

Mai katonaságunk a csonka ország megvédésére sem elegendő, nemcsak számbeli korlátozottsága, hanem hiányosságra kényszerített fölszereltsége miatt.
A trianoni béke sok gonosz és megalázó igazságtalanságai közt a határok megszabása mellett a legkiáltóbb az, hogy a körülöttünk levő ellenséges hatalmakkal szemben, ha azoknak bármely okból eszükbe jut Magyarországot kényszerítéssel megakadályozni olyan elhatározásokban is, amelyek saját belügyei vagy gazdasági érdekei, nem védelmezhetjük fegyveres erővel magunkat. A trianoni béke ugyanis 35.000 emberben szabta meg a magyar hadsereg létszámát s ezt is ahhoz a kényszerhez kötötte, hogy annak zsoldos hadseregnek kell lennie. Megtiltották a kiegészítő keretek felállítását; a honvédsereget tehát nem az általános védőkötelezettség alapján és nem sorozás útján egészítik ki, hanem valósággal szegődtetni kell a katonát. Természetes, hogy ilyen módon a megengedett létszámot sem lehet betölteni. Ebben a ránkparancsolt megszorításban az a szándék vezette természetesen a békediktálókat, hogy a magyarság ismert és a háború folyamán ellenségeink által eléggé tapasztalt katonai erényeit elsorvaszthassák azzal, hogy ne engedjék a katonának termett ifjúságot katonailag kiképezni. Ezzel szemben azonban szomszédainknál megvan az általános hadkötelezettség és fennállnak a hadkiegészítőkeretek; hadseregeik aránylag nagyobb békelétszámot értek el, mint amekkora hadsereget Ausztria-Magyarország tartott.

Egy másik kirívó korlátozás pedig nemcsak a fegyverek minőségének is durva szándékossággal való korlátozása, amivel állami önállóságunk és állami fenségjogunk a valóságos jognak fonákjává válik. Nem engednek több ágyút tartani száznál; de a tarackok kalibere sem lehet nagyobb 10 centiméteresnél; tehát tüzérségi támadást sem védhetünk ki az ellenség nagykaliberű ágyúival és tarackjaival szemben. Sőt, hogy a védelem még kérdésesebb legyen, még a gázmaszkok beszerzését is megtiltották. Csak 1927-ben sikerült, az olaszok támogatásával annyira enyhíteni a trianoni tilalmat, hogy rendőri célokra csekély számú páncélos autót, továbbá a kis sereg létszámához mért mennyiségű gázvédőmaszkot szerezhessünk be. Azonkívül katonai célra szolgáló légi járműveket, továbbá tankokat sem használhatunk. Természetes, hogy a békerevízió kérdésének fölvetése kapcsán követelnünk kell ennek a lealázó képtelenségnek a megsemmisítését is, vagy amint azt a leszerelési értekezleten már fölvetették, a szomszéd államok hadseregei létszámának is ugyanolyan arányban való lecsökkentését.
A békeparancs még a hadsereg belső tagozásába is beavatkozott. Eszerint ma a következő szervezete van a magyar honvédségnek; 7 vegyesdandár; 14 gya­logezred 3—3 zászlóaljjal, 7 kerékpáros zászlóalj, összesen 49 zászlóalj 196 géppuskával; a lovasság 4 huszárezred és 7 tüzérosztály és 4 önálló ütegből, összesen 100 löveggel; a dandárok kötelékében l-l híradó század, autóosztag, vo­natosztag, van azonkívül 3 utász-zászlóalj.


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!