fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Történelem

A Szent Korona  rendkívül összetett jelentést hordoz  a magyarság számára. Legtiszteltebb uralkodónk, legmegbecsültebb ereklyénk és sok irányú kutatások kiapadhatatlan forrása.

A Nemzeti Múzeum magányában  számtalan órát töltöttem a társaságában.  Bár az Ország Háza méltóbb hely számára  a múzeumi félhomályos teremnél,  a jelenlétében töltött elmélkedés lehetősége  sajnálatosan elveszett.


alt

 

Jelen írásban a Korona felülnézeti képe, a körbe foglalt kereszt, a rovásírás F és D jelei közötti hasonlóságra mutatok párhuzamokat. 

alt

A körbe foglalt kereszt már a korai időkben megjelenik a Kárpát-medencében.  Eddig megtalált legrégebbi  példánya egy megközelítőleg 50 ezer éves nummulit amuletten található a tatai őstelepről. A kör formát maga a nummulit mészváza adja, rajta  pedig határozottan felismerhető az egymást keresztező két vonal karcolata. 

 

alt

A tatárlakai sírlelet korongján hasonló körosztó kereszt látható, a negyedekben pedig képírás és rovásjelek. 

 alt 

A Torma Zsófia régésznő  (1832-1899) által feltárt tordosi  újkőkori lelőhelyen több, 5-6 cm. átmérőjű  égetett agyagkorong került elő, amelyeken a körosztó kereszt látható, mint mesterjegy.  

alt

Szintén a XIX. sz. végén, Wosinszky Mór ásatásán  a lengyeli  őskori telepről egy  díszes edényfedő kiterített rajza mutat hasonlóságot.

alt

A somogyomi  (Erdély) aranykincs  korongja  és egy Hajdú-Bihar megyei bronzkori agyag kocsimodell  is hasonló motivumot hordoz.

 

alt

  

alt

A hasfalvi bronz „szertartási tárgy"  is a Kárpát-medencében készült, kiemelkedő díszei szintén a Korona alaprajzához hasonlatosak.

alt

Felsorolásunkat, amely  nem a teljesség igényével készült, a Nagyszentmiklósi Kincs 9-es, 10-es tálkáinak bemutatásával zárjuk, ezeken is megjelenik a körosztó kereszt.

alt

Ezek a példák azt mutatják, hogy a körbe foglalt kereszt jellemző a Kárpát-medence  díszítő művészetére  és írásos hagyatékunknak is része, mert  a magyar rovásírás F hangértékű jele. Azt ugyan nem tudjuk, hogy  az  újkőkorban vagy a bronzkorban milyen hangértéke volt ennek a jelnek,  de alakilag  azonos a  rovás  F  betűvel.  Már legkorábbi betűsorainkban is ezzel a hangértékkel látható, például az Árpád-kori botnaptáron a Ferenc, Gyárfás, Zsufia,  Filep nevekben. Itt Kájoni János ferences rendi szerzetes, tudós  XVII. századi betűsorát mutatjuk be.

alt

Az F hangérték alátámasztja a körosztó kereszt jelképi értelmezését is: a  Föld bolygót jelenti.  Négy része  pedig a négy világtájat és a négy évszakot. Tehát a Szent Korona egyszerre  a Tér és Idő ura. A Teret a négy világtáj, az Időt a négy évszak jelenti.  A Korona így az egész világ ura.

A Korona tehát világkirály.  A világkirály  fogalmának kifejtését René Guenon filozófiai munkáiban találjuk meg. Itt most elég annyi, hogy  Lengyel Dénes Régi magyar mondák című művében olvashatjuk, hogy Hunyadi Mátyást a világ királyának tartották.  Mint tudjuk, Mátyás  a Szent Koronát rendkívül nagy becsben tartotta, ezért 1463-ban II. Frigyestől  60.000 aranyért visszavásárolta és 1464-ben ezzel koronázták meg. Ugyancsak Itália és a „népek királyának" nevezték Odoakert,  Roga (Rua) hun király unokáját, akinek jelentőségét mutatja, hogy uralkodásának kezdetétől, 476-tól számítják az ókor végét  és a középkor kezdetét.  

A korona alaprajza nem csak ősi írásunk F betűjét formázza, hanem ebben rejtőzik  D betűje is, a kereszt. Ez a D betű pedig feltételezésem szerint  szerint  nem más, mint  Damasek  (Dumuzi), a mezopotámiai sumer hitregék  egyik fő alakja, „az igaz fiú", a tavasz, a megújulás jelképe, aki a sumer királylistán is szerepel és e szerint a meghatározhatatlan ősidőkben 36.000  évig ült a trónján. 

Hogy mi köze mindennek Koronánkhoz ? Az, hogy Damasek a hunok által is tisztelt szent személy volt, két XVI. századi krónikásunknál, Heltai Gáspárnál és Székely Istvánnál is szerepel. Csaba királyfi a hunokat Damasekre eskette meg, hogy Pannoniába visszatérnek.  Magyar helységnevek  is őrzik nevét, például: Damása, Dámok, Dámos,  Dömös...

Talán azt jelenti  a  D és az F, hogy Isten Damaseknek adta a Földet, ez Damasek Földje, emlékeztet a két rovásjel. A Szent Korona pedig mint uralkodói jelvény őrzi ezt az Isteni adományt.

A képek forrásai 

Forrai Sándor: Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig (1994)

Kovács Tibor: A bronzkor Magyarországon (Corvina Kiadó, 1977)

László Gyula: Vértesszőlőstől Pusztaszerig (Gondolat Kiadó, 1974)

A nagyszentmiklósi kincs (Magyar Nemzeti Múzeum-Helikon, 2002)

Németh Zsolt: A Szent Korona sérüléseinek és átalakításainak krónikája

(Püski Kiadó, 2010)

Roska Márton: A Torma Zsófia gyűjtemény  (Kolozsvár, 1941)

The Danube Script  in light of the Turdas and Tartaria discoveries

(Exhibition catalogue, National History Museum of Transylvania, 2009)

Vértes László: Az őskőkor és az átmeneti kőkor  emlékei Magyarországon  (Akadémiai Kiadó, 1965)

Wosinszky Mór: Leletek a lengyeli őskori telepről  (Archeológiai Közlemények, M.T.A.  1890)

http://www.balatonszabadi.polgarinfo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=601


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!