fejlc

 

fejlcImdkozz

     

Témakörök - Káliumozott só

KIK ÉS HOGY MÉRGEZIK FÖLDJEINKET, ÉTELEINKET, VIZÜNKET ÉS EGÉSZ ÉLETÜNKET?
ALKOTMÁNNYAL FEDEZETT TUDOMÁNYOS BÛNÖZÕK TERVSZERÛEN MÉRGEZIK A FAJI, VALLÁSI STB. MEGKÜLÖNBÖZTETÉSEKRE ALAPOZOTT ZSIDÓ NÉPIRTÁSSAL:

A nemzetközi szabadalmakat elnyert, Gradiens Térképezési Sorozatok (GTS) és ANTIRANDOM elnevezésû, sokváltozós, ok-okozat összefüggéseket mérõ eljárásaim alkalmazásával lehetõségünk nyílt olyan vegyi-biológiai hatás ellenõrzõ oknyomozó méréseket is elvégezni, amelyekre korábban a világon sehol sem volt mód. (Lásd a szabadalmaimat, ill. a www.aquanet.fw.hu honlapunkat).

Ezzel az új tudományos mérési eljárással országosan mértük a különféle, együtt is alkalmazott vegyi anyagok, pl. a mûtrágya komponensek élettani hatását. Ennek eredményeként kiderült, hogy tudományos bûnözõk átejtik az egész világot a kálisóval talajmûtrágyázással. Azzal, hogy miközben az agyagásványok káliumtartalma nem mérgezõ, ugyanis ahhoz a növények mindig csak a részükre optimális mértékben jutnak hozzá, ezzel szemben az általuk mûtrágyaként alkalmaztatott káliumsók, amelyek a vízben könnyen oldódnak, mint pl. a kálisó, vagy a káliumnitrát stb., rákényszerítik a növényeket az élettani szükségletüknél sokkal több, mérgezõ mennyiségu kálium felvételére. Emiatt azután nem csak a növények, de a növényeket élelmiszerként elfogyasztó állatok és emberek is megmérgezõdnek.

Ennek a mérgezésnek hosszabb idõ óta, egyre fokozódó mértékben büntetlenül alkalmazása hátterét kutatva az is kiderült, hogy az akadémiai, egyetemi tantételek, sot még a Biblia kulcsszavait is hozzá hamisították a kálisóval kevert konyhasóval folytatott népirtáshoz. Egyházi, akadémiai és jogi csalásokra alapozott bûnszervezeti tevékenységrõl van szó. Az ezen intézmények által bebeszélt életrövidítõ, ivartalanító hatású diszkriminatív táplálkozási irányelveket a büntetõbíróságok nem hajlandók elmarasztalni. Vagyis ez az egyik fõ oka annak, hogy orvos, szcientológus stb. bûnözõk természetes anyagok, pl. a konyhasóval összekevert kálisó mérgezo arányaival tudatos mérgezést, népirtást folytathatnak, hazánkban és számos más országban. Az ezzel lerövidített életû magyarok megmaradt nyugdíjbefizetésébõl például az elsikkasztott Világbanki és IMF hiteleket törleszthetik?!

A 30-as éveki moszkvai perek dokumentumaira hivatkozva Michael Sayers és Albert E. Kahn által írt, magyar nyelven a Szikra Könyvkiadó által 1948-ban megjelentetett Nagy Összeesküvés címû könyv így foglalta össze a tudományosan kikísérletezett, az áldozatok véletlenszerû elhalálozásnak feltüntethetõ gyilkolási módszert: … Különösen nagy benyomást gyakorolt rá az …, hogy Hitler „õrmesterbol emelkedett azzá, ami lett. Jagoda, maga is, mint az orosz hadsereg szakaszvezetõ õrmestere kezdte el pályafutását.

… Jagoda a politikai gyilkosság egy sokkal körmönfontabb eszközét találta ki, mint a hagyományos gyilkos bomba, tõr, golyó. … Jagoda elõször kísérleteket végzett a mérgekkel. Felállított egy titkos laboratóriumot és több vegyészt munkába állított. Olyan gyilkossági módszer kieszelésére törekedett, amely a gyilkosság kiderítését lehetetlenné teszi. Jagoda úgy nevezte ezt, hogy gyilkosság garanciával.....Nagyon egyszerû, mondotta Jagoda. - Az illetõ személy természetesen megbetegszik, vagy egy ideje már beteg. A környezete, ami szintén természetes. Lassan hozzászokik a gondolathoz, hogy a páciens vagy meghal vagy fölgyógyul. A kezeloorvos akaratától függ, hogy megkönnyítse a paciens felgyógyulását vagy halálát. A többi már csak technika dolga. Éppen csak meg kellett találni a megfelelõ orvosokat. …

______________________________________________________________________________
Code: TerroristaMozesII-23-20-33

A Biblia (Mózes II. 23. 20-33. és V. 7. 2, 22.) és a Talmud (Taanith 10. a lap és Baba kamma 93 b. lap) a következõ utasításokat tartalmazza az ilyenfajta, tervszerû, de a nemzsidó áldozatok részére "véletlenszerû" étkezési diszkrimináción alapuló tudományos népirtás céljáról és végrehajtásáról:

SZENT BIBLIA (Dusicza Ferenc, Pécsi Szikra Nyomda, 90-92. oldal)

Mózes II. könyve 23. rész: Igazságról, felebaráti szeretetrõl és ünnepek megtartásáról való törvények.
....
Ígéret és parancs a kananeusok kiûzésére.
20. Ímé én Angyalt bocsátok el te elõtted, hogy megõrizzen téged az útban és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem. 21. Vigyázz magadra elõtte és hallgass az õ szavára; meg ne bosszantsd õt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van benne. 22. Mert ha hallgatandsz az õ szavára; és mindazt megcselekended, amit mondok: akkor ellensége lészek a te ellenségeidnek és szorongatom a te szorongatóidat. 23. Mert az én Angyalom elõtted megyen és beviszen téged az emoreusok, khivveusok, perizeusok, kananeusok és jebuzeusok közé és kiirtom azokat. 24. Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat és ne cselekedjél az õ cselekedeteik szerint; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze bálványaikat. 25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet és eltávolítom ti közületek a nyavaját.
26. El sem vetél, meddõ nem lesz a te földeden semmi: napjaid számát teljessé teszem. 27. És rettenésemet bocsátom el elõtted és minden népet megrettentek, amely közé mégy és minden ellenségedet elfutamítom elõtted. 28. Darazsat is bocsátok el elõtted és kiûzi elõtted a Khivveust, Kananeust és Kitheust. 29. De nem egy esztendõben ûzöm õt ki elõled, hogy a föld pusztává ne legyen és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad. 30. Lassan-lassan ûzöm õt ki elõled, míg megsokasodol és bírhatod a földet. 31. És határodat a veres tengertõl a filiszteusok tengeréig vetem és a pusztától fogva a folyóvízig: mert kezetekbe adom annak a földnek a lakosait és kiûzöd azokat elõled.32. Ne köss szövetséget se azokkal, se az õ isteneikkel. 33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bûnbe ne ejtsenek téged ellenem, mert ha az õ isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked.”

A VALAMENNYI MÁS NEMZET TÖRVÉNYEIT MAGUKRA NEM KÖTELEZÕNEK TEKINTÕ TALMUDISTA ZSIDÓK, A TALMUDOT IZRAEL TÖRVÉNYKÖNYVEKÉNT ALKALMAZZÁK. RÉSZÜKRE A TALMUD ÍRJA ELÕ, AZ MAGYARÁZZA EL A FENTI MÓZESI, ÉLETTÉR RABLÁSI CÉLÚ, NÉPIRTÁSI SOFTWARE OLCSÓ, EGYSZERÛ, HATÁSOS, NEM KÖNNYEN TETTEN ÉRHETÕ, KONKRÉT ALKALMAZÁSI MÓDJAIT IS. NÉHÁNY JELLEMZÕ RÉSZLET A RASSZISTA ZSIDÓ TANBÓL, LUZSÉNSZKY ALFONZ A TALMUD MAGYARUL CÍMÛ FORDÍTÁSA ALAPJÁN. TUDNI KELL, HOGY AZ ÓSZÖVETSÉGET CSAK A TALMUD ALAPJÁN LEHET HELYESEN ÉRTELMEZNI!

54 b. lap. A nemzsidók javai hasonlók a pusztához, s olyanok, mint egy azokat. (Ugyanez áll a Chosen hammispat 156, 5. és 271. 4. alatt.)
73 b. lap. Ha valaki azzal a szándékkal, hogy egy barmot öl meg, embert ölt, vagy (azzal a szándékkal), hogy nemzsidót öl meg, zsidót ölt meg: nem büntetendõ. (Ugyanez áll a Makkoth 7 b. lapján. ) ......
10 a. lap. Legelõször Izrael országa teremtetett, azután az egész világ. ...... Izrael országa esõvizet iszik, az egész világ pedig a maradékot. Izrael országa iszik elõször és azután az egész világ,
hasonlókép egy olyan emberhez, aki sajtot készít s az élvezhetõ részt kiválasztja, a hasznavehetetlent meg ott hagyja.
93 b. lap. Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig azért, mert az 83 betegségnek van kitéve; a betegség szó ugyanis ezt a számot adja. De mindezt elûzi egy sóskenyér s rá egy korsó víz. (Ugyanez áll a Baba m. 107 b. alatt is.)
A nemzsidókat, akik bálványozást ûznek és az apró barmok pásztorait nem szabad ugyan egyenest megölni, de nem is szabad õket menteni, hogy ha életveszélyben vannak. Például, ha valaki közülök vízbe esik, nem szabad még fizetségért sem kimenteni. Nem szabad õket halálos betegségükbôl még fizetségért sem kigyógyítani. (...) pl. ha egyikük egy kútba esik, amelyben létra van, akkor el kell venni a létrát, valami ürüggyel, hogy mindjárt visszahozzuk. 158. (Lásd Aboda zara 26.b.)
Ha valaki azzal a szándékkal, hogy egy barmot öl meg embert ölt meg, vagy azzal a szándékkal, hogy nemzsidót öl meg, zsidót ölt meg: nem büntetendõ 79 a. lap. (ugyanez áll a Makkoth 7 b. lapján) Maimonies mondja: Vedd tudomásul, hogy a nazarénusok népe, akik Jézus után tévelyegnek, barbár tanaik különböznek, mégis valamennyien bálványimádók ... Így velük úgy kell bánni, mint a bálványozókkal szokás....így tanítja ezt a Talmud. 44,8 (Misna-Tora, Aboda zara. I.
3-hoz.13 b. lap. Így tanultuk (Sanhedrin 57 a.): a gojokat és az apróbarmok pásztorait, a rablókat, valamint a gojokat az ember a verembõl ne húzza föl, hogyha szorongatásban (életveszélyben) vannak, hanem meg kell õket semmisíteni, meg kell Õket ölni és kézzel (erõszakkal) a verembe taszítani, hogy meghaljanak. (60. old.)
A legjobb orvos a pokolba való s a legjobb mészáros Amalek barátja, s a gojok legjobbikát öld meg. 82.a.lap (Ugyanez áll a Jeruzsálemi Kiddusin 40 b. Sophrim XV.10, Abora zara 26 b. Tosephothban, továbbá Majmonides. Jad Chasaka 49.b lapján, Jozmael rabbi: Mechitah 11.a lapján.) (36.old.)
Hogyha kétséges, hogy a beteg életben marad-e vagy meghal, akkor nem szabad õt egy nemzsidó orvossal gyógyíttatni; ha azonban biztos, hogy meg kell halnia, akkor szabad õt attól gyógyíttatni. 27.b lap.
A nemzetek (gojim) mésszé fognak égettetni*. És Jehuda rabbi mondá: Éppúgy, mint a mész; miként a mésznek nincs más rendeltetése, mint hogy elégessék, épp úgy a világ népeinek sincs más sorsuk, mint az elégetés. 35 b. lap.
* Megjegyzés: Raba kirablása során, Dávid a zsidó népirtáshoz gázkamraként és elevenen megégetésre mészkemencét alkalmaztatott. Ószövetség, Sámuel II. könyve 12. rész, 31.

A HAZAI ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT VEZETÉSÉVEL, a Mózes II. 23. 20-33-ban eloírt TERVEZETT NÉPIRTÁSI ARÁNYBAN, TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK, HOGY A NEM ZSIDÓK IS TISZTA IVÓVÍZHEZ ÉS A TISZTA (NaCl) KONYHASÓVAL MEGFELELÕ (FIZIOLÓGIÁS) MÉRTÉKBEN SÓZOTT ÉLELEMHEZ JUSSANAK.

A konyhasó hiányzó ízét általában az ugyancsak kristályos és hasonló színû, de mérgezõ hatású kálium sókkal, pl. kálisóval (Kcl) pótolják. A VIVEGA is, a legújabb népirtási találmány: a benne lévo 40% kálisó mérgezoségét jelzo igen rossz ízének az elnyomására, erõs ízû fûszerekkel összekevert, a magyar szabványt (MSZ-01-10007-82.) alapjaiban sértõ, engedélyezett, támogatott, mérgezõ sókeverék.NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG
NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS („FIZIOLÓGIÁS”) SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FO OKA : (Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei)A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális problémái” focím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezso azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért.

Az összefoglalás jellegu leírás emellett további 61 tudományos publikáció mérési eredményeire is
hivatkozik. (Az alábbiakban zárójelben jelzem, hogy a könyvbol itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)

A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK , HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉRGE HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT- HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

Ezek késõbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítõ, ivartalanító stb. hatások például konkrétan a következõk:

1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)
2./ A szervezetben elégtelen a szõlõcukor-képzodés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)
3./ A különbözo stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)
4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsõsorban a vesesejteknél, de a verejtéksejteknél és az emésztõrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart, törvényszerûen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:

5./ Idõvel nátrium-hiány jön létre (168)
6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
7./ Csökken a keringõ vérmennyiség, a vér besûrûsödik, csökken a viszkozitása. (168)
8./ Romlik a keringés. (168)
9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szûrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
10./ Idõvel elégtelenné válik a vesemûködés. (168)
11./ A bõr és a nyákahártyák kóros elváltozásai. (168)12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)
13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy kálium-túladagolásánál kialakulnak fõ tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)
16./ Szívelváltozások. (169)
17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)
19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)
20./ A vérbesûrûsödés miatti vesemûködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelõ vesedaganatok jönnek létre. (169)
A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlõdési torzulásait is okozza („pszeudohermafroditizmus”):
21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlõdési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)
22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idõ elotti mentstruációt. (170)
23./ Felnõtt nõknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszõrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlõk sorvadása. (170)
24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erõteljes izomzat kifejlõdést, a testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszõrzet idõ elõtti megjelenését, korai szakáll-növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlõ-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlorák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)


Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a két legfõbb okot részint elhallgatják, részint ellenkezõ hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékû) sópótlást, a vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelõ étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja, de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívmûködés!

A könyvrõl általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, ki lehet nyomtatni az internetrõl, amihez a Google keresobe a „mellekvesekerges” szót kell beírni, ill. lásd: a www.aquanet.fw.hu honlapon.

________________________________________________________________________________

Kód: CSOD-FOTITKOK-100206

HAZÁNK MAI EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSODJÉNEK A 11 (TIZENEGY)
ALAPVETÕ FO OKA, AMELYEKNEK AZ ELTITKOLÁSA IS HAZAÁRULÁS!

1./ KONYHASÓVAL (NaCl-dal) MÛTRÁGYÁZÁSSAL MÉRGEZIK A MAGYAR TERMÕFÖLDEKET
2./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK A KONYHASÓ FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKÛ OPTIMÁLIS ÉTKEZÉSI PÓTLÁSÁT (a fiziológiás pótlás akadályozása életrövidíto + ivartalanító = népirtó hatású!)
3./ TIMSÓ, KÁLISÓ STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET
(a kálium túladagolás is életrövidítõ + ivartalanító = népirtó hatású!)4./ TUDATOSAN RÁKÉNYSZERÍTENEK A KÁLIUMOT MÉRGEZÕEN TÚLADAGOLÓ, KIKÍSÉRLETEZETTEN ÉLETRÖVIDÍTO ÉS IVARTALANÍTÓ = NÉPIRTÓ ÉTKEZÉSRE
5./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK AZ EGÉSZSÉGET VÉDÕÉS GYÓGYÍTÓ HATÁSÚ DESZTILLÁLT IVÓVÍZZEL VÍZPÓTLÁST, ÉS A TISZTA HELYETT A FERTÕZÕ VÍRUSOS ÜRÜLÉKET ÉS MÉRGEZÕ VEGYSZEREK TARTALMAZÓ VEZETÉKES VÍZZEL ITATJÁK A NÉPET
6./ 1-5. FOLYTATÁSÁHOZ TUDATOSAN MEGHAMISÍTOTTÁK A LABORATÓRIUMI ADAT ÉRTÉKELÉSHEZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELÕÍRÁSOKHOZ ALAPUL VETT (HATÁRÉRTÉK) SZÁMOKAT
7./ Kb. 300%-kal több adó + járulék sújtja a magyar termelõk termékárait, mint az azonos piacon árusító külföldiek (szlovákok stb.) termékárait. Emiatt a magasabb árú hazai termékek eladhatatlanok, s emiatt a magyarországi termelõk beszüntetik a termelést, s megszüntetik a termelõ üzemi munkahelyeket

8./ Tudatosan akadályozzák az áramtermelõ erõmûvek geotermikus (magma)hõvel fejlesztett olcsó nagynyomású gõzre történõ átállítását, s az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által kifejlesztett kõzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását

9./ Magyarországnak azért is lett a korábbinál is sokkal nagyobb külföldi adóssága, mert a kormányok, e hitelek törlesztésére pénzszerzés címén külföldieknek eladott magyar területekért, vállalatokért, ingatlanokért beszedett összegnél többet, sok ezer milliárd forintot elpazaroltak, elpazarolnak a vidéki szennycsatornák számának növelésére, hogy az ivóvíz-szolgáltató folyókba a vezetékes ivóvízbe átjutó fertozõ vírusokat, fogamzásgátló stb. népirtó anyagokat juttassanak

10./ Az infúziónál és étkezésnél is optimális Na : K = 30 : 1 arány helyett, az Na : K = 1 : 1 gyilkos arányt alkalmaztató kormányok, az általuk ezúton ivartalanított és lerövidített életû magyarok megüresedett ingatlanait eladják külföldieknek, s eltulajdonítják a kipusztított magyarok nyugdíjra befizetett pénzét

11./ 1-10. FÕLEG A KORRUPT TUDOMÁNYOS- ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BÛNÖZÕK BUNE

Verõce, 2010. 02. 06. Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló

MELLÉKLET: komiszsoUgybenPappLajos100106

______________________________________________________________________________________________

3.

Kód: irtsdkiokatneirgalmazznekik120229

 ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE!
 Orbán Viktor miniszterelnökhöz és az Európai Unió illetékeseihez is intézett nyilvános kárelhárító közérdekû bejelentés, a Ptk. 484-487. §-ra hivatkozással. Fax: +36 1 441 4806, 00 333 88 412 730.

MIÉRT LEHET FAJIRTÓ ZSIDÓ IS MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR?

Nem ér semmit az új Alkotmány, amelyik megengedi, hogy olyan zsidók is magyar állampolgárok lehessenek, akik a Mózes II. 23., 20-33, és V.7., 2, 22. , + Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap szerinti zsidó törvényi elõírások alapján istenadta joguknak és kötelességüknek tartják, hogy az elfoglalni akart országokban, az ottani zsidó népszaporulat növekményéhez igazított mértékben legyilkolják a nem zsidókat.

 Ezek a személyek, és a törvényhozásba beépített nem zsidó bérenceik hazánkban, de sok más országban is, a nem zsidók (és a nem vallásos zsidók?) kipusztulását a nem zsidókat betegítõ fertozött, szennyezett ivóvízzel (miközben a zsidók desztillált tiszta vizet isznak) itatással, és a tiszta NaCl konyhasót mellõzõ, kálisóval, timsóval stb. mérgezett ivartalanító életrövidítõ ételekkel etetés (miközben a zsidók tiszta NaCl konyhasóval fiziológiásan sózott élelmiszereket fogyasztanak) mindenkori arányával, és gyógyítási diszkriminációkkal is szabályozzák.

Hazánkban például jelenleg is a “Stop só” és “Nemzeti sócsökkentési program” megtévesztõ elnevezésekkel, NaCl konyhasó hiányos, kálisóval és kálium-alumínium-szulfáttal (mérgezõ káliumvegyületekkel) ízesített és tartósított élelmiszereket árusítanak, és a tiszta ivóvíz víz helyett a növényvédõ- és egyéb vegyszerekkel mérgezett, és a szennycsatornák vírusaival fertõzött, de tisztának hazudott vezetékes vízzel itatják a nem zsidókat (és NEM VALLÁSOS ZSIDÓKAT IS?).

Egy németországi orvos, egy fõrabbi közremuködésével írásba is foglalta egy német közjegyzõ elõtt, és az interneten is publikálták (Új orvoslás, és Német Medicina címmel), hogy a világfõrabbi akadályozza annak a nem kemoterápiás módszernek a nem zsidók gyógyítására is alkalmazását, amivel – állításuk szerint -  a rákbeteg zsidók 98%-át sikerrel kigyógyítják a  rákbetegségbõl.

Valószínûsítem, hogy a világforabbi által eltitkoltatott gyógymódnak az a lényege, hogy infúzióval 2-3 óránként, gyorsan (pár perc alatt) kb. 4 dl dózissal tiszta desztillált vizet juttatnak be a betegek vérébe, s a desztillált vizet beadások között - szájon át és/vagy infúzióval - tiszta NaCl-sót pótolnak.

Kérem a kárelhárítási munka kifizetését az általam képviselt, a kárelhárítást a méréseivel megalapozó (lásd a 2.P.20.129/1993. Fovárosi Bírósági alapkereseteben) Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a. részére. Az ezzel kapcsolatos bizonyítékokat, dokumentumokat is közzétettem a http://aquanet1.net76.net, http://aquanet.fw.hu és http://aquanet-apla.atw.hu honlapjainkon!

Melléklet: Egy elõzõ közérdekû bejelentés, kód: „Na-K-viz-csalas-elleni-peticio-orbanhoz-120223”

Verõce, 2012. február 29.                                      

Tisztelettel: Tejfalussy András

Copy: Fõvárosi Bíróság t. Cégbírósága! Fax: 36 1-3111216.
Hivatkozás: Cgt.01.10/022069/15.

_____________________________________________________________________________________________

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (személyi szám: 1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértÕ feltaláló, Agroanalízis Tudományos Társaság gmk Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115/3/18. T/F: +36 1 250 6064,  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Kód: Na-K-viz-csalas-elleni-peticio-orbanhoz-120223
 Orbán Viktor miniszterelnök segítésére, a Ptk. 484-487. § szerinti kárelhárításként!

 NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS!

Mire jó az új Alkotmány, ha arra sem, hogy rá lehessen íratni az élelmiszerekre és a mûtrágyákra azok konyhasó (NaCl) és kálium és kálisó) (KCl) tartalmát? Mire jó, ha  arra sem, nem lehet elérni, hogy a lakosság megtudja, hogy szennycsatornákkal és növényvédõ stb. mérgekkel állandóan szennyezett ivóvizét 8 naponta állenõrzik egy-egy db vízmintából településenként (átlag)? Mire jó, ha állami vezetõk lehetnek, akik hamisan kalibrálták a kálisóval kevert konyhasó talaj-, állat- és emberélettani hatását? Mire jó, ha az állami alkalmazottak szabadon ivartalanítják a magyarokat a kálisóval ételízesítéssel, az életünket rövidítve? Mire jó, ha konyhasóval kevert mûtrágyákkal büntetlenül aszályosítják a magyarok termoföldjeit? Hazánk magyar lakosságának a csökkentésére és országeladósításra?! A méréstani bizonyítékokat lásd a földmuvelési tárca vezetõi által második éve válaszra se méltatott petíciónkban, s az egészségügyi tárca vezetõi által többszörösen szembehazudott petíciónkban, s a vízügyi államtitkár felé elõterjesztett petíciókban, amelyek hosszabb ideje közzé vannak téve az általam szerkesztett www.aquanet.fw.hu és http://aquanet-apla.atw.hu honlapokon is. (A Magyar Tudományos Akadémia elnöke fenyegetéseivel elérték, hogy a konyhasóval mutrágyázás elleni petíció eltunjék a Szabad Magyarország Mozgalom honlapjáról.)

Ezúton is felkérem a mindezekért felelõs Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy írassa  rá valamennyi élelmiszerre és mûtrágyára a tényleges konyhasó- és kálium tartalmat  és rendelje el, hogy valamennyi településen naponta többször mérjék és tegyék közzé a vezetékes ivóvíz tényleges szennyezõ tartalmát. Ha simán el tudta intézni az otthoni pálinkafõzésnek és az izraeli cégek, s ezúton Izrael akár hány állampolgára hazánkba áttelepülésének a liberalizálását, talán ehhez is van joga és lehetõsége. Vagy nincs?

Verõce, 2012. február 23.
Tejfalussy András s.k.
 ________________________________________________________________________________________________

5.

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE!  
Code: apartheid-salt-usa-eu-hu-120215b

 T. Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság!         Fax: 00/33388-412730, 1/4414806 1/3111216

Alulírott kérem a t. Illetékes Bíróságtól, hogy állapítsa meg, hogy az étkezéskori nátriumpótlás csökkentését és a káliumbejuttatás nagyfokú növelését megengedõ törvényeivel és rendeleteivel a Magyarországi Országgyûlés apartheidet alapozott meg. Kötelezze alperest a szabványos sóhoz visszatérést és a korábbi helyes fiziológiás nátrium- és kálium pótlási szabályokat, jó elõírásokat visszaállításra, az ehhez szükséges törvény- és rendelet módosításokra, és helyes orvosi gyakorlatra. 

 USA és EU hasonló állásfoglalásaira hivatkozással, a hazai minisztériumok napi 5 gramm NaCl konyhasó és 4,7 gramm kálisó pótlást írtak elõ (1), mint felnõtteknél optimálist. Az Országgyûlés is ennek megfelelõ törvényeket és rendeleteket alkotott.

Felnõtteknél 0,43, csecsemõknél pedig 0,26 lett a nátrium : kálium pótlási optimum elõírás. 130mg nátrium : 500mg kálium arányú a „Nestlé BEBA H.A. Start. Pro, Hypoallergén anyatej-helyettesítõ tápszer” is (2). A zsidó rabbik bebeszél(tet)ik, a média, pl. internet útján is, lásd a „kóser BONSALT” hirdetést (3), hogy optimálisan egészségjavító, ha az étkezéssel, naponként csak 0,5 gramm nátriumot, de több grammnyi kálisót pótolunk (pl. a tiszta kálisó „Bonsalt”-tal).  A Ringer oldat  (4) szerinti víz, nátrium, kálium és klór pótlási (fiziológiás) arány, étkezés esetében is optimális élettanilag a neves szívsebész Prof. Dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár, akadémiai nagydoktor szerint (5).  A fiziológiás nátrium és kálium pótlástól NAGYMÉRTÉKBEN eltérés nem normális, csak káros:
A magzat által kortyolgatott magzatvízben, s a magzatot tápláló emberi vérszérumban is 30 a nátrium : kálium élettanilag optimális természetes aránya (6). Emiatt 30 a nátrium : kálium arány a Ringer infúziós oldatban (7) is. 1950-ben Nobel-díjat adtak azoknak a biológus kutatóknak, akik állat- és ember kísérleteik méréseibõl megállapították, hogy betegítõ, életrövidítõ, ivartalanító hatású volt, ha az élettanilag optimálishoz képest tartósan csökkentették az étkezési nátrium pótlást és/vagy az élettanilag optimálishoz képest tartósan megnövelték az étkezéssel a vérbe juttatott kálium mennyiségét (8). De a Béres Rt. céget alapító Dr. Béres József is publikálta, hogy a kísérleteiben emlõrákot okozott az egereknek, az ételeik káliumtartalmának a növelésével (9). Ismert orvosi tankönyv szerint életveszélyes a 24 óra alatt 11 grammnál több káliumot vérbejuttatás, de ugyanennyire veszélyes, ha egy órán belül 1,6 grammnál több kálium jut be a vérbe (10). Egy másik ismert orvosi tankönyv szerint, EKG torzulás mutatja, hogy egészséges felnõttnél is szívmérgezõ a szájon át 3,6 gramm/24 óránál gyorsabban bejuttatott kálium. (11). Közismert gimnáziumi tankönyv szerint is (12), naponta legalább 12 gramm NaCl konyhasót szükséges ételekkel bejuttatni, és a növényi élelmiszer alapanyagokban sok a kálium, de alig van nátrium. Testedzésnél, fizikai munkánál pedig az izzadással konyhasóvesztés miatt 15-25 gramm konyhasót (8-10 gramm nátriumot) kell naponta pótolni. (13).

A mellékleteket pótlólag fogom benyújtani, miután iktatták az ügyet és visszakaptam jelen irat iktatott másolatát, és esetleges egyéb kereset kiegészítési igényüket. Csak megállapítást és helyreigazításra kötelezést kérek az Országgyuléssel szemben, amelyet a hazai bíróságon nem engednek perelni. Illetékmentességet és költségtérítést kérek, a Ptk. 484-487. §. alapján.

Verõce, 2012. február 15.


(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(személyi szám: 1-420415-0215, a.n. Bartha Edit)
okl. vill. mérnök, méréstani szakértõ, kárelhárító
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
 gmk v.a. Cégbíróság által kijelölt végelszámoló,
 Hungary 1036. Budapest, Lajos u. 115.
 
Copy: T. Cégbíróság (Cgt.01-10/022069/15.)

6.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (személyi szám: 1-420415-0215, a.n.: Bartha Edit) okl. vill. mérnök, korábbi országgyûlési mb. szakértõ, Agroanalízis Tudományos Társaság gmk Cégbíróság által kijelölt végelszámolója, 1036 Budapest, Lajos u. 115., Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Közérdekû bejelentés

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE, a Ptk. 484-487. § szerinti nyilvános közérdeku kárelhárításként

HAZAÁRULÁS ALKOTMÁNYA?

Balczó Zoltán országgyulési elnök saját kezéhez, az Országgyulés Elnöksége 361-441-4806 faxán.

Ha az új Alkotmány szerint se alkotmányellenes, hogy a „Külföldiek magyarországi befektetéseirõl szóló” 1988. évi XXIV. törvény megengedi a magyar föld izraeliek cégei által felvásárlását, s az azon alapuló Földtörvény is (ez a jogi foprobléma, nem pedig az, hogy mennyit fizetett rá az izraeli, miután olcsón megvett egy lezüllött gyümölcsöst, majd Sukorónál elcserélte a Velencei tó partja menti ingatlanokra), és az sem, hogy az Országgyûlés által 2010. dec. 8-án elfogadott EU-Izrael közötti megállapodás az izraeli cégek Magyarországra áttelepülését és terület felvásárlásait tovább liberalizálta, vagyis hogy az izraeliek szabadon felvásárolják Magyarország területét, termõföldjeit és egyéb ingatlanait, akkor ez az új Alkotmány hazaárulás. Az ilyen alkotmányt készítõk és érvénybe helyezõk hazaárulók, akik segítenek kirekeszteni a magyarokat az ország valamennyi ingatlanai tulajdonából. A betelepülõ zsidó cégek tetszõlegesen nagyobbra cserélhetik a megvásárolt magyar termoföldeket és egyéb ingatlanokat. A tulajdonosok cégfeloszlatással és/vagy személyük, s leszármazottaik idõvel magyar állampolgárságot szerzésével is kizárólagos személyi tulajdonukká tehetik. Az, hogy mi a mögöttes szándék, az izraeli kormányfõ nyilatkozatai szerint sem kétséges. Méréstani szakértõként azt is kiderítettem, hogy a hazai kormányok a konyhasóval kevert kálisóval mérgezõen mutrágyázással és „ételsózással” (utóbbi a jelenlegi kormány „Stop só” programja) tudatosan teszik tönkre a magyarok mezõgazdasági vállalkozásait és egészségét. Nobel-díjat kaptak 1950-ben, akik kimutatták, hogy a nátrium helyett evett kálium, vagyis a konyhasó helyett kálisóval „ételsózás” ivartalanít és életet rövidít. Ez és a tiszta vizet ivást akadályozás is irtja a magyar lakosságot. A legyilkoltak nyugdíjbefizetése a kormányoké lett, ill. azok hitelezõivé, akiknél ebbõl törlesztik az ország nevében felvett hiteleket. Naponta több százzal fogy a magyarok létszáma a kálisóval mûtrágyázási és -ételsózási ételmérgezés óta, ill. a tisztább desztillált víz mérgezõbbségét  elhíresztelés óta! A (kálisóval mérgezett) kenyérrel és (elszennyezett) ivóvízzel való zsidó fajirtást* lásd: Mózes II. 23. 20-33, V. 7. 2, 22, és Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap. alatt. Minden hatáskalibráló-mérési stb. bizonyítékot is közzétettem a http://aquanet1.net76.net honlapon.

Ez a be/feljelentés közérdekû bírósági kereset is a Magyar Országgyûléssel szemben. Az a kereseti követelésem, hogy az illetékes Bíróság(ok)* állapítsa meg, hogy: 1./ az új Alkotmány alapvetõen magyar nemzet ellenes, 2./ az 1222 óta érvényes Aranybulla alapján, amely az uralkodóknak is örök idõkre tiltja Magyarország területei külföldiek tulajdonába juttatását, ítélje el hazaárulás és tudatos károkozás miatt a Magyar Országgyûlés felelõs képviselõit, akik Magyarország termõterületeit, a magyar nép életterét külföldiek részére felvásárolni engedõ törvényeket és alkotmányt fogadtak el, 3./ állapítsa meg, hogy az ezekért felelõs személyek, miután ily módon durván megszegték a Magyar Népnek tett esküjüket, véglegesen méltatlanok lettek bármiféle közhivatali pozícióra.

Illeték- és perköltség mentességet is kérek, és a Ptk. 484-487. § szerinti kárelhárítási költség térítést.

Verõce, 2011. február 2.
 

 *Az Európai Unió Bíróságától is követeljük a zsidó fajirtás leállítását!  
              Tejfalussy András

______________________________________________________________________________________________

HAMIS ANTSZ PROPAGANDA IRAT: idõskori halálesetek a kálisóval mérgezéssel fiatalon legyilkolással is "megelõzhetõk":

2011. július 7.

Alacsonyabb sófogyasztással számos haláleset megelõzhetõ lenne

A magyar gyerekek akár négyszer, míg a felnõttek legalább háromszor több sót fogyasztanak az ajánlott mennyiségnél. Hazánkban a férfiak 25,2 a nok 34,4 százaléka hipertóniás. Világszerte az agyvérzések 62 százalékának, a szívkoszorúér-betegségek 49 százalékának a hátterében magas vérnyomás áll. A szív-és érrendszeri betegségek az összes betegség és a halálozás felét okozzák, a magas vérnyomás több mint 2 és fél millió embert érint ma Magyarországon. Ezeknek a betegségeknek a kockázata megfelelõ táplálkozással és rendszeres testmozgással jelentõsen csökkentheto lenne. Éppen ezért az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, valamint az Országos Élelmezés-és Táplálkozástudományi Intézet üdvözli a népegészségügyi termékadó bevezetésének tervét, amely jelentõsen hozzájárulhat a lakosság egészségtudatos táplálkozásához.
Számos tudományos bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy a magas vérnyomás egyik legfontosabb kockázati tényezõje a magas só bevitel. Világszerte 7 millió ember hal meg évente a magas vérnyomás következtében. Ezek közül számos haláleset megelõzhetõ lenne az alacsonyabb sófogyasztással. A hazai lakosság sóbevitele jelentõsen meghaladja a WHO által ajánlott 5 gramm/nap értéket. Európában a napi só bevitel 8-11 gr között van, míg Magyarországon a felnõttek 14-18, a gyermekek a napi ajánlott 3 gramm helyett 3,5 - 13,1 gramm között fogyasztanak sót. A sóbevitel nagyobb része a feldolgozott élelmiszerek fogyasztásából származik és csak kisebb hányada ered a fõzés során hozzáadott sóból vagy az asztali sózásból.
2008-ban Magyarország csatlakozott az Európai Bizottság sócsökkentõ keretprogramjához. Ennek részeként hazánk vállalta az élelmiszerek sótartalmának átlagosan 16%-os csökkentését 4 év alatt a széles körben fogyasztott élelmiszercsoportok körében. Figyelembe véve, hogy hazánkban a magas vérnyomás 2,5 millió embert érint, valamint azt a tényt, hogy a szív-és érrendszeri betegségek állnak a halálozási statisztika élén, a lakossági sóbevitel csökkentésének, a STOP SÓ program megvalósításának népegészségügyi jelentõsége nem kérdéses.
Mit tehetünk mi magunk a kevesebb sófogyasztás érdekében?
• Használjunk kevesebb sót az ételek elkészítéséhez.
• Helyettesítsük a sót fûszerekkel.
• Együnk kevesebb magas sótartalmú feldolgozott élelmiszert.
• Távolítsuk el a sószórót az ebédlõasztalról.
• Együnk több alacsony sótartalmú élelmiszert (friss gyümölcsöt és zöldséget)
• Amikor feldolgozott élelmiszert vásárolunk, olvassuk el a címkét és válasszuk az alacsonyabb nátrium/sótartalmú változatot.

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet ÁNTSZ Kommunikációs Foosztály

____________________________________________________________________________________________

Iratjel: antsz-nacl-hamiskalibralas-111015

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE, EZÚTON NÁLA IS FELJELENTEM AZ ÁNTSZ NÉPIRTÓ CSALÓIT:

Ugyanis az általuk az NaCl konyhasóhoz korábban titokban hozzákevertetett kálisó okozott a normális fiziológiás mértékû 15-25 gramm/nap NaCl konyhasó mennyiséget fogyasztóknál a vérnyomás növekedését, nem a tiszta NaCl konyhasó, amelynek az ÁNTSZ által ajánlott dóziscsökkentése - az 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók szerint - vérbesûrítõ, s emiatt magasabb vérnyomást eloidézõ hatású is, s az epidemiológusok az más életrövidítõ betegségeket is okozó hatásai miatt hazudhatják a magas vérnyomásos idõs emberek számának csökkenését. Az is csökkenti a magas vérnyomásos betegek relatív arányát., ha tömegesen lelövik a fiatalokat géppisztollyal! Az ÁNTSZ és kormányhivatali stb. bûnsegédei KALIBRÁLÁSI CSALÁSA részletes bizonyítását, mérési bizonyítékait lásd: www.aquanet.fw.hu!
 

Verõce, 2011. 10. 15.
Tejfalussy András Béla Ferenc (1420415-0215, okl. vill. mérnök, méréstani szakértõ
___________________________________________________________________________

angyan-beres-120225.do
45 KB   Megtekintés   Letöltés 

Kód: angyan-beres-120225

NYÍLT LEVÉL

Tisztelt Magyar Gazdák!

Prof. Dr. Ángyán József és a Százak Tanácsa is bûnrészese annak a több évtizedes m. tudományos akadémiai, agráregyetemi, agrár-kutatóintézeti és minisztériumi és persze kereskedõi csalásnak az elhallgatásában, ami miatt Önök az aszályos idõjárásos években nem tudják visszafizetni a bankkölcsöneiket. Elsõsorban azért veszítik el a földtulajdonaikat, mert NaCl-dal, konyhasóval kevert mûtrágyák vannak forgalomban. Pl. 40%-os kálisó hamis elnevezéssel 60% KCl + 26% NaCl tartalmú, Káli-Kamex elnevezés alatt pedig 60% KCl + 19% NaCl mûtrágyákat árusítanak. Ezzel az ószövetségi módszerrel addig akarják sósítani a talajt, amíg minden termõföld külföldieké lesz? Valószínuleg igen, mert a termoföldek nátrium-klorid konyhasóval elsózása ellen általunk a mindenkori mezõgazdasági címzett petíciónkra a minisztérium 2010. márciusa óta nem válaszol. Ángyán József sem válaszolt, aki korábban az elsivatagodás elleni kampány egyik vezetõje volt. A földelsózással földszerzési (hitelezési?) csalás bizonyítékai a petíció-val együtt megtekinthetõk a társasági honlapjainkon (http://aquanet-apla.atw.hu, www.aquanet.fw.hu). Itt dokumentáltuk azt is, hogy miután Dr. Béres József a kísérletei során kálium túladagolással egereknek emlõrákot okozott (lásd: "Elsõ kézbol a Béres Cseppekrõl"), az általa alapított Béres cég, az Õ gyermekével az élen, a konyhasó helyett mérgezõ kálisót tartalmazó, azaz a káliumot túladagoló mérget, VIVEGÁT árusít.

Verõce, 2012. február 25.

Tejfalussy András (személyi szám: 1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló, Agroanalízis Tudományos Társaság gmk, cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115. E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Elõzmény:

2012. február 22., szerda
Magyar Föld - Nyílt levél Ángyán József és a vidék védelmében

Nevét elhallgató minisztériumi tisztviselõ magyarázza bizonyítványát a Magyar Nemzet hasábjain (tehát annak jóvoltából) és bírálja Ángyán Józsefet, amiért lemondott. S az idõ, az azóta nyilvánosságra került NFA pályázatok eddigi eredményei máris Ángyán Józsefet igazolják, s nem a nevét is elhallgatót. Kíváncsian várjuk, hogy az itt, alább olvasható, nevünk és kilétünk vállalásával írt Nyílt levelünk is kap-e a Magyar Nemzetben ugyanekkora nyilvánosságot, mint a "blogger", a minisztériumi magyarázkodó.

http://www.peticiok.com/forum/23680/start/50#54

Tegnap zajlott siófokon egy gazdafórum, amelyen képviselõink és azok a lepsényi gazdák is részt vettek, akikkel a tavalyi NFA és GMO értekezleten találkoztunk legutóbb. (Vonatkozó bejegyzéseink itt olvashatók: "Nem én kiáltok, a föld dübörög": VIGYÁZZATOK MAGYAROK!, Nyílt levél föld ügyben Orbán Viktor miniszterelnök úrnak ..., Nem piskótára ... FÖLDre megy a ... - Nem, ez nem játék!, Nagy János NFA elnökhelyettes "nagyot alkotott", miután a GMO értekezletrol távozott, ... ) Akiknek panaszára az NFA elnökhelyettese, Nagy János azonnal intézkedve jelentette másnap, hogy a már évek óta - itt a piros, hol a pirost játszó - "nagybirtokos" bérlõk által eldugdosott földek bekerüljenek az NFA által bõszen hirdetett és a családos kis- és közepes gazdaságok mûvelõinek ígért pályázati alapba. A csoda csak néhány napig tartott, ugyanis rövid idõn belül újra eltûnt a több ezer hektár a pályázati alapból, avagy nyoma veszett, avagy felismerhetetlenül széttagolt, részenként más megye pályázati alapjaiba lett mégiscsak besorolt. S most, a múlt héten nyilvánosságra hozott fejér megyei NFA pályázati nyertesek között nagyítóval is alig találni kis- és középgazdaságnak nevezhetõ nyertes pályázót, helyi kisgazda családot, azonban nagybirtokost, rokoni szálakkal kötõdõ volt és új állami igazgatósági tagokat annál inkább. Õk a nyertesei annak, ami oly szépen hangzott, s annál is csúfosabb irányban halad, mint amit azok véltek, akik hatalomra juttatták a narancsos "nemzeti" csapatot.

Nyílt levél

a Magyar Nemzet Rovatvezetõjének,
Nánási Tamás Úrnak
Tisztelt Nánási Úr! 

A Magyar Nemzet tegnapi, február 21.-i számában Ángyán Józsefrõl megjelent cikk („Új szerepben Ángyán József”) azt a – nyilvánosság elõtt már 8 éve ismert – elismert szakembert próbálta „lejáratni”, aki az elmúlt 22 évben a legtöbbet tett a Magyar Vidékért, a Magyar Föld megmaradásáért.

Levelünk azért késett, mert tegnap a siófoki gazdafórummal voltunk elfoglalva, ahol Önöket hiába kerestük, pedig lett volna mit megírni.

Dr. Ángyán József emelte a MAGOSZ-t oda, ahol az a tüntetést követõévekben volt. Dr. Ángyán József adott hitet, szakértelmet a gazdáknak, hogy érdemes és kell dolgozniuk, hogy az ország fennmaradjon. Dr. Ángyán József járta be a vidéket a választási kampány idején és hitette el a gazdákkal, hogy most már nekik is lesz lehetõségük.

Dr. Ángyán Józsefet, a vidékstratégia megalkotóját eltávolították.
És a gazdák, akik hiába pályáznak állami földterületekre, egymást kérdezgetik, mi történt, mi lesz velük, a falujukkal, a vidékkel. Mi is ezt kérdezzük. És a leghatározottabban tiltakozunk lejáratása ellen! Úgy közölték a magát megnevezni nem kívánó tisztviselõ állítását, hogy nem kérdezték meg Dr. Ángyán Józsefet! Lehet, hogy volt olyan munkatársa, aki azelõtt is dolgozott az Vidékfejlesztési Minisztériumban, de biztosan nem úgy, ahogyan állították. Ennek az „igazságnak” az alapján komoly munkaerõ felvételre szorulna a minisztérium. Dr. Ángyán József volt a „nagy demonstráció” szellemi vezetõje, az õ irányításával vívtuk a harcot érdekeink védelmében, amely végül nem Ángyán József miatt bukott el.S, amint az most, a siófoki gazdafórumon egyértelmûvé vált, a gazdatársadalom helyzete továbbra is változatlan.A kormányzat persze fennen hirdeti a családi gazdaságok megerõsítését, miközben azok esélytelenek az állami földek haszonbérlésére, ugyanis helyettük állami gazdaságok régi-új felügyelõ bizottsági és igazgatósági tagjai és családtagjaik nyerik a pályázatokat több száz hektárokkal.
Székesfehérvár, 2012. február 22.
                                                                                   Tamási Béláné
                                                      Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület
                                                                      Fejér Szövetség képviseletében

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S a levél a múltból, ami már akkor is ugyanarról jósolt: A Százak Tanácsa a magyar földrõl és Ángyán József lemondásáról
 
Magyarországon soha nem volt olyan nagyarányú a nagybirtokok száma, mint ma. 

A történelem is bizonyította: a nagyüzem nemcsak a társadalmat és a családot, ezen keresztül a népszaporulatot, a nemzet továbbélését veszélyezteti és rombolja, hanem a természeti környezetet is. 

/Az Alföld tragikus pusztásodása a 14. századtól, a az erdélyi Mezõség virágzó kert, szõlõés halas-tavas gazdálkodásának tönkretétele a magyar jobbágyok elkergetésével és a juhtartó románok betelepítésével a 18. században, a nagybirtokok érdekeit szolgáló 1767-es úrbéri rendezés során egykézõvé váló népcsoportok (Ormánság, Belso-Somogy, Sárköz, Csallóköz, Garam-mente) és az ugyancsak a nagybirtokosok érdekében végrehajtott vízrendezések a Duna és Tisza mentén, egyaránt bizonyítják ezt az igazságot./

Francia és Olaszországban, Svájcban, Dániában a természeti adottságok szerint, régióként határozzák meg a birtokméreteket. Ezek a birtokméretek biztosítják a vidéki családok megélhetésén túl a rendkívül széles választékot és exportképességet is. A tej-, sajt-, sör-, gyümölcs-szolo, sütoipari-, konzerv-, faipari-, gyapjú-, len, stb., készítmények falvanként eltérõek lehetnek. Ezeknek a lehetoségeknek a felhasználása a munkanélküliség felszámolását is szolgálja. A nagyüzem kiírtja a vidék lakosságát és tönkre teszi az ország termõföldjét. Andrásfalvy Bertalan és Tanka Endre professzorok, ezt számos könyvben, tanulmányban bizonyították. A magyar élelmiszergazdaságról rendezett konferenciánkon és errõl kiadott kötetünkben (Mindennapi kenyerünk – ma) ezt megfogalmaztuk. Ángyán József államtitkár ezt a nézetet képviselte.

A Százak Tanácsa messzemenõen egyetért a kormány nemzeti érdeku földprogramjával és egyetértõen támogatja annak a Darányi Ignác tervben kidolgozott végrehajtását. Meggyõzõdése, hogy Ángyán József parlamenti államtitkár személye és eddigi munkássága egyik személyes biztosítéka lehet a program sikeres megvalósításának. A Százak Tanácsa kéri Orbán Viktor miniszterelnök Urat ne fogadja el Ángyán József lemondását, s vizsgálja meg a Vidékfejlesztési Minisztériumban kialakult helyzet hátterét.

Pro salute Patriae! - a Haza javáért!

                                                                             A Százak Tanácsa soros elnökei:
                                                                  Bakos István, dr. Béres József, dr. Biró Zoltán,
                                           dr. Naszlady Attila, Piukovics Gábor, dr. Szijártó István (ügyvivõ elnök)

Bejegyezte: fejerszovetseg dátum: 19:26
Küldés e-mailbenBlogThis!Megosztás a TwitterenMegosztás a Facebookon

Címkék: Magyar Nemzet, NFA, Ángyán József

András Tejfalussy Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címzett

________________________________________________________________________________________________

7.

Kód: orszaggyulesi-per-120118str

Orbán Viktor miniszterelnök és Illés Zoltán vízügyi államtitkár segítésére!

Címzettek: European Court for Human Rights (fax: 00-333-88-412730), Balczó Zoltán, a Magyar Országgyûlés elnöke (fax: 361-4414806), Orbán Viktor miniszterelnök (fax: 361-4414806) és Dr. Illés Zoltán, a Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára (fax: 361-7950044).

Tárgy: A nem kóser étkezésû magyarok számát csökkentõ genocidiumot folytatóknak büntetlenséget biztosító törvénykezõk elleni kárelhárítási feljelentés és közérdekû bejelentés a Magyar Országgyûlés elnökéhez, ill. a fenti címzettekhez, a Ptk. 484-487. §-re hivatkozással.

Alulírt (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstani szakértõ (személyi szám: 1-420415-0215, a.n.: Bartha Edit, állandó lakcím: H-2621 Verõce, Lugosi u. 71.), az Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenõrzõ Központja gmk (H-1036 Budapest, Lajos u. 115.) vezetõjeként, ill. jelenleg a Fõvárosi Bíróság Cégbírósága által kijelölt végelszámolójaként, ill. mint az Országgyûlés Egészségügyi- és Szociális Bizottsága korábbi vezetõje, néhai Dr. Kovács Pál által megbízott méréstani szakértõ is, a nemzetközi szabadalmaimon alapuló Új Tudományos Optimum Beszabályozási (GTS-Antirandom) méréseinkre alapozó felülvizsgálatok eredményeként


f e l j e l e n t e m

a Magyar Országgyûlésnél (H-1055 Budapest, Szabadság tér 1-3.) mindazokat az országgyûlési képviselõket, akik megszavazták azokat a törvényeket és rendeleteket, amelyek lehetõvé tették, hogy a nem zsidók által fogyasztott ivóvizet és étkezési sót részben egészségkárosítóra változtatták.

Feljelentem õket azért, mert jogszabályi lehetoséget biztosítottak arra, hogy az élelmiszerek és vezetékes ivóvíz elõállítói, a Magyar Tudományos Akadémia által kieszelt és fedezett hatás-kalibráló mérési csalásokra alapozva, vesemérgezõ és idegméreg, szívmûködésrontó, keringésrontó, rákkeltõ, ivartalanító stb. hatású kálisóval mûtrágyázással és a kálisóval is ételízesítéssel mérgezett élelmiszerekkel, valamint a szennycsatornák vegyszereivel és vírusaival ellenõrizetlenül mérgezett és fertõzött vezetékes ivóvízzel tetszés szerint rövidíthessék a nem kóser étkezésû magyarok életét.

Azóta évente több tízezerrel csökken a magyarok száma. A lerövidült életûek nyugdíjbefizetéseibol a kormányok IMF stb. hiteleket törlesztenek. Közben az országgyûlési képviselõk 2010. dec. 8-án megszavazták, megengedték, hogy izraeli cégek, s ezúton akárhány izraeli személy korlátozatlanul („liberalizáltan”) áttelepüljön hazánkba. A korábban megszavazott „A külföldiek magyarországi befektetéseirõ szóló törvénnyel” és a Földtörvénnyel” pedig lehetõvé tették, hogy izraeli cégek is felvásároljanak lakás-, termõföld stb. ingatlanokat Magyarország egész területén, lásd: Sukorói ügy!

A fiziológiás (lásd infúziós Ringer-oldat) nátrium/kálium=30 optimális arányt a felnõttek étkezésénél 1-re, a csecsemõk étkezésénél 0,3-ra módosították „Nemzeti Sócsökkentési Program”, Stop só” címén. Országunk 3200 településén csak összesen 128.000 vízmintát vesznek évente, ami településenként (átlag) csak 8 naponta 1 db. vízminta! Az otthoni ivóvíz-desztillálást, a desztillált ivóvizet mérgezõnek hazudják. Miután a Talmud a zsidók számára az ellenkezõjét tanítja, a Biblia (Mózes II. 23. 20-33, V. 7.2, 22.) és a Talmud (Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap) szerinti zsidó népirtást engedték meg a zsidók által közismerten megszállni óhajtott Hazánkban!? A jelen beadványom alapját is képezõ konkrét bizonyítékokat lásd a http://aquanet1.net76.net honlapunkon!

Budapest, 2012. január 18.

Tisztelettel:

Tejfalussy András

Cc.: Fovárosi Bíróság t. Cégbírósága. Hiv.: Cgt.01-10/022069/15.

8.

 

Forrás


Te is világosítsd fel a többi embert!
 

Hozzászólások  

 
0 # Tejfalussy András 2015-08-18 23:49
ÉBREDJETEK TÉNYLEGES ZÖLDEK, HA MÉG LÉTEZTEK VALAHOL!

Nem is magyar, aki hallgat róla: A Zöld Párt(ok) vezetői és tagjai miért nem lépnek fel az ellen, hogy az emberi ürüléket a növények tápanyagaként a termőtalajba juttatása helyett az ivóvíz készítéséhez használt folyókba, s onnan a tengerbe vezetik? 10 millió magyar átlagosan napi fél kg széklete napi 5000 tonna, évi 5000 x 365 = 1.825.000 tonna szervestrágya elpazarlása, a napi átlagosan 2 liter vizelete napi 20.000 tonna, évi 7.300.000 tonna folyékony trágya + víz elpazarlása. Miért nem lépnek fel az ellen, hogy tízszeres vízdíjjal büntetik a lakosokat, akik olyan kertekben újrahasznosítjá k a háztartási szennyvizüket, ahol meg van engedve a felszín alatti vízkészlet izraeli kálium-nitrát stb. műtrágyákkal és növényvédőszere kkel tetszőlegesen mérgezése? Szerintem azért nem lépnek fel, mert ostobaságból és vagy politikai és vagy korrupciós érdekből elősegítik, hogy a magyar lakosság egészségi és gazdasági csődbe jusson. Miből gondolom? Abból, hogy műtrágya hatás méréseink bebizonyították , hogy a káliumos műtrágyákkal sokszorosra fokozták hazánkban az aszálykárt. Több tízezer parcellán vizsgáltam méréssel a kálium műtrágyák hatását és a mérgező következményeit . Az ügyben országgyűlési szakértő is voltam. Kiderült a mérések alapján az is, hogy a káliműtrágyákka l kb. 1960 óta, amikor elkezdtek műtrágyázni vele, majd a kálisóval sózással növelt káliumtartalmú élelmiszerekkel is, amiknek a bebeszélését a televíziós műsorában dr. Czeizel Endre kezdte el hazánkban, genetikailag tudatosan tönkreteszik ivartalanítják a magyar gazdasági állatokat és a lakosságot is. 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik patkányokon és embereken végzett konkrét hatás mérésekkel bizonyították be a kálium túladagolás és hiányos nátriumpótlás életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatását. Ez az oka, hogy a kálisóval mérgezett állat hímek és férfiak negyedik nemzedéke szaporodásképte len. Nemrég a 153 spermadonornak jelentkező magyar férfiből csak 3-nak találták termékenyítésre alkalmasnak a spermáját. Lehet, hogy a 3 jóspermájú kóser étkezésű személy volt, akinek nem mérgezték kálisóval a családját. Megjegyzés: A Nemzeti Stop Só programként népszerűsített kálium túladagolással mérgezéssel a nem kóser étkezésű sportolókat is legyengítik, tönkreteszik! Amikor ezek ismeretében évekkel ezelőtt szorgalmaztam a Magyarországi Zöld Pártot akkoriban vezető Medveczki Zoltánnál, hogy országszerte tüntetésekkel is lépjenek fel a Zöldek az emberi ürülékkel ivóvízkészlet mérgezés, öntözővíz pocsékolás és növényi tápanyagpazarlá s ellen, közölte, hogy a saját telkéhez nem vásárol izraeli kálium-nitrátot, majd írt ellenem egy gúnyverset. Tulajdonképpen örülnöm kell, hogy a leleplező munkásságommal sikerült kivívnom az álzöldek, álgyógyászok és ezek talmudista rasszista felbujtói, megbízói, elhülyítői mindenféle módon megnyilvánuló aljaskodásait, gyűlöletét?

Iratjel: medveckisalzold ek150817a
feladó: András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy
címzett: Zoltán Medveczki
másolatot kap: László Weixl-Várhegyi
dátum: 2015. augusztus 17. 23:18
tárgy: ÉBREDJETEK TÉNYLEGES ZÖLDEK, HA MÉG LÉTEZTEK VALAHOL!
küldő: gmail.com

Kálisóval ivartalanítássa l irtják a magyarokat, hogy a helyüket eladhassák a migránsoknak!
(Közzétéve a www.tejfalussy.com honlapom MEHNAM, Antiszemétizmus és Vita rovataiban is.)

feladó: András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy
címzett: Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat
másolatot kap: sag.hu;
Magyarok Világszövetsége elnök
titkos másolat:
. . .
dátum: 2015. augusztus 18. 10:15
tárgy: Kálisóval ivartalanítássa l irtják a magyarokat, hogy a helyünket eladhassák a migránsoknak! ÉBREDJETEK TÉNYLEGES ZÖLDEK, HA MÉG LÉTEZTEK VALAHOL! Nem is magyar, aki hallgat róla . . .
küldő: gmail.com


Kiegészítő bejelentés

feladó: András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy
címzett: Euro-Ombudsman
másolatot kap:
Gaudi Nagy Tamás ;
"DR. Morvai Krisztina"
dátum: 2015. augusztus 18. 12:16
tárgy:
Re: Panasz 201500458 - Átvételi elismervény CRM:0026032
küldő: gmail.com
Válasz | Válasz idézettel | Idézet
 

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!