fejlc

 

fejlcImdkozz

     

"A holt tudás megfakítja a szellemet, megtölti a gyomrot anélkül, hogy táplálná a testet."

 

"A tudós az az ember, aki miközben mászkál a világban, ugyanazt látja, mint bárki más; de miközben ugyanazt látja, olyan dolgok jutnak eszébe, mint előtte soha senkinek."

 

"Jó tanítás csak ott folyhat, ahol él a kutatás szelleme, az igazságok lelkes, pártatlan szeretete. Tudományos kutatómunkánkkal hazafias kötelességünket is teljesítjük, mert hiszen éppen a tudomány, a kultúra az az egyetlen terep, amelyen a versenyt a nagy nemzetekkel egy kis nemzet is felveheti, megcsillogtatván nevét az emberi történelemben."

Szent-Györgyi Albert 

 

 

 

Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas magyar tudós 1930-ban a Szegedi Sportkongresszuson megszívlelendő gondolatokat fogalmazott meg az iskolai, ifjúsági testnevelésről, a sportról, melyeknek aktualitása a mai életkörülményeinkben is érvényes.
 

Nézete szerint "…minden iskola az elemitől az egyetemig tanítványaival két dolgot tehet; taníthatja és nevelheti őket”. Szerinte "… a sport, az nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze. A sport fogalma azonban nem tévesztendő össze puszta testi ügyességgel, a rekordhajhászással, a nyereségvadászással és a legutóbbiakkal együtt járó primadonnáskodásokkal. Az utóbbiaknak nemcsak hogy a sporthoz semmi közük, de a sportnak egyenesen ellenségei.

A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés az életért való nemes küzdelem szimbóluma. Itt a játék alatt tanítja meg a sport az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre és mindenekelőtt a "fair play", a nemes küzdelem szabályaira. Aki ezeket tudja és akiből a lélek férfiasságát, a meleg érdeklődést, az önállóságot és alkotási vágyat nem verjük ki 12 vagy 17 évi örökös magolással, ijesztgetéssel és fenyegetéssel, az meg fogja állni a helyét az életben.

A sport nemcsak a testnevelésnek, de a lélek nevelésének is leghatásosabb eszköze minden iskolának, a legalacsonyabbtól a legmagasabbig első és szent hivatása és kötelessége a lélek nevelése, hogy fiaiból embert faragjon. A mi leghatalmasabb fegyverünk a jelen körülmények között a magyar nép veleszületett jelleme és iskoláinak első és főfeladata, hogy ezt a jellemet fejlessze, hogy a hazának embereket neveljen, derék, tetterős embereket. Súlyos válságunkban minden csepp akaraterőre, minden csepp jellemszilárdságra, minden csepp önállóságra, minden csepp tettrekészségre szükségünk van s ezekből nem adhatunk oda egy jottányit sem a rendhagyó igék egész tömegéért, a történelmi évszámok egész gyűjteményéért vagy a kémiai képletek legbonyolultabb halmazáért.

Az én legmélyebb meggyőződésem szerint az egyetlen út egy nemzeti megújhodás felé csakis mélyre szántó, táglelkű tanügyi reformon át vezethet, amely tanügyi reform nemcsak a tanításanyagát és mennyiségét, de egész szellemét változtatja meg a legtetejétől a legaljáig, az elemitől egészen az egyetemig.

Egy ilyen új tanrendszerben a sportnak, mint a test és a testen át a lélek nevelőjének tág tere kell, hogy nyíljék, mely összhangban áll nemcsak a pedagógia, de az egyszerű emberi ész és természet követelményeivel is.

Konkrét javaslatot nem vagyok hi­vatva tenni, legfeljebb talán arra az in­tézményre vonatkozólag, amelynek magam is tagja vagyok. Itt, az egyete­men az első lépésnek a tanórák drasz­tikus redukciójának kell lennie, amely déli egy óra után megtilt minden elő­adást, és lehetővé teszi, hogy minden diák legalább minden második dél­utánját a sportnak szentelhesse. Ne­künk, legalább is itt Szegeden, vannak elsőrendű sportvezetőink, van sport­pályánk, de a diákságot úgy megterheljük, hogy az képtelen azt felhasználni.

­A tanítás reformja hazánkat meg­nyithatja. A mi leghatalmasabb fegy­verünknek, a magyar jellemnek, mely jellem forgatásához egészség kell, mely fegyver legjobb köszörűköve a sport, amely egyetlen útja a mi nem­zeti megújhodásunknak.

Mondja ki az Országos Testneve­lési Kongresszus, hogy a testnevelés, mint a lélek - és főleg a jellemnevelés leghatásosabb eszköze, foglalja el he­lyét a szükségesnek megfelelő teljes mértékben az iskolai nevelés egész vo­nalán, mégpedig az ifjúságnak újabb megterhelése nélkül, tehát az értelmi nevelésre szánt oktatási és tanulási idő megfelelő csökkentése útján."
 

Szent-Györgyi Albert

 

 

Mielőtt tovább mennél, jó ha áttanulmányozod ezeket az alapműveket ebben a témakörben: 

 

A tervezett elavulás története

 

A tudomány fejlettségi foka

 

A mobil káros hatásai


 

 

 

Címszűrő     Tételek # 
# Cikk címe
41 Egy új eszköz lehetővé teszi, hogy képeket készítsek az elmémmel
42 10 millió dollár robot gyereknevelők kifejlesztésére
43 Meggyógyítja magát a mesterséges izom
44 Tényleg durva újítás jön a Skype-ba
45 Itt a magyar megoldás a szemétproblémára, csak senkit sem érdekel
46 Skalárháború
47 Csillagkapu - Kutatási anyag 1993-ból - átdolgozva és kibővítve 2006.07
48 Biorobotok alkonya
49 Hogyan változtatták meg a farkasok a folyókat
50 Brutális láthatatlan tankot építettek a lengyelek
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>
5. oldal / 13

Hírlevél

A nemzettel kapcsolatos fontos témákban fogunk értesíteni!

Várakozó hsz.

Szavazás

TE használod az életedben a Boldogság Videó tudását? https://youtu.be/88P3kWNTVYc
 

kvesd_az_oldalt

Te is Segíts Hazádnak!

 

Ajánld fel imádságodat Istennek nemzetünkért s hazánkért, majd pedig hangosan imádkozd el a Miatyánkat a következők szerint:

 

 

FELAJÁNLÁS:

(Hangosan tedd meg a felajánlást az imádság előtt, hogy miért is imádkozol)

 

Kedves Istenem! Felajánlom ezen imádságaimat azért, hogy a Te akaratod teljesedjen ki a magyarság és Magyarország létére, munkásságára, tevékenységére, általunk kiváltott hatásokra, cselekedetekre a múltban, a jelenben és a jövőben is. Kedves Istenem segítsd meg Magyarországot s a magyarságot! A magyar gazdaság legyen magyar kézben, istenes magyar vezetők legyenek a vezetésben, Nagymagyarország legyen újra egységben, béke s boldogság legyen minden részen! Valamint tisztíts meg bennünket Istenem minden rossztól, ártó hatástól, hogy újra istenes életet tudjunk élni! Istenem Te tégy igazságot! Legyen Istenem, ahogy szeretnéd és jónak látod! Ámen!

 

 

 

IMÁDSÁG:

(Az imádságot is hangosan mond a felajánlás után. Még jobb, ha 1 miatyánk helyett, a teljes rózsafüzért végig imádkozod a felajánlásért.)

 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!”

 

 

 

Ezzel szellemi szinten is erősíted országunkat s nemzetünket, hogy újra felvirágozhassunk. Az imádságot, vagy a rózsafüzért naponta többször is elmondhatod a felajánlással az elején!